Alueellinen ote mahdollistaa parhaan lopputuloksen

Hyvä koordinaatio yhdistää päättäjät ja eri toimijat ja varmistaa, että kaikki tietävät mitä kannattaa tehdä ja miten se kannattaa tehdä. Koordinaatio on toisin sanoen eri tahojen työn yhteensovittamista ja tiedolla johtamista.

Laaja alueellinen koordinaatio tukee kunnassa tehtävää perustyötä ja kattaa myös sosiaali- ja terveyspalveluille kuuluvien ehkäisevin palveluiden tuen. Tulosten saavuttaminen edellyttää, että kunnassa ja alueella tehdään oikeita asioita ja työ on mahdollistettu riittävillä, hyvin johdetuilla resursseilla.

Koordinaatiotehtävä osana ehkäisevän työn johtamista

Aluehallintovirasto vastaa osaltaan alueiden ehkäisevän päihdetyön tuesta. Alueellista tukea tarjoavat tällä hetkellä lisäksi muun muassa maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät.

Ehkäisevän päihdetyön alueellinen koordinaatiotehtävä tulee sijoittaa organisaatioon, jolla on mandaatti terveyden ja hyvinvoinnin johtamisessa ja kehittämisessä omalla alueellaan. Organisaation tehtäviin on hyvä määritellä paitsi koordinaation tavoitteet ja kunnille annettavan tuen sisällöt myös se miten organisaatio tätä toimintaa käytännössä toteuttaa. 

Alueellisen koordinaation mahdollisuudet

Alueellisen koordinaation hyödyt

Asiantuntijatuki

Alueellinen ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus muodostuu vaikuttavista menetelmin ja ehkäisevän päihdetyön toimintarakenteet ovat kunnossa

Palveluiden ja -prosessien epäkohtia on helpompi tunnistaa

Kunnat hyötyvät myös valtakunnallisesta tuesta ja osaamisen kehittämisestä

Kunnissa käytetään tutkittuja ja tehokkaita toimintamenetelmiä

Kehittämistyön johtaminen

Alueellista ehkäisevää päihdetyötä tehdään laajassa yhteistyössä

Ajankohtaiset päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin liittyvät asiat käsitellään ja ratkaistaan tavoitteellisesti yhteistyössä.

Alueellista tietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisessa kehittämistyössä

Keskeiset toimijat sitoutuvat yhteisiin ja seurattaviin tavoitteisiin

Tieto-ohjaus

Alueellisella työllä on tutkimus- ja seurantatietoon perustuvat suunnitelmat

Hyvinvointikertomus pohjautuu ajantasaisiin ja alueen tilannetta kuvaaviin indikaattoreihin (esim. päihdeavainindikaattorit, KUVA-indikaattorit)

Tehdyt toimet vastaavat alueen ja asukkaiden tarpeisiin ja resurssit ja työ voidaan kohdistaa tarpeen mukaan eri painopisteisiin

Päihdehaittoja ehkäistään ja vähennetään kustannustehokkaasti