Ehkäisevän päihdetyön arviointi ja seuranta

Seuranta ja arviointi ovat olennainen osa ehkäisevän päihdetyön laadun varmistamista. Jatkuva arviointi ja seuranta auttavat viestimään työn tuloksista ja vaikutuksista muille, oppimaan ongelmista ja virheistä ja kehittämään yhä vaikuttavampia työskentelymalleja ja menetelmiä. 

Jotta arviointi onnistuisi, on ensin hahmotettava mitä tavoitellaan, millaisilla tiedoilla ja indikaattoreilla tavoitteisiin pääsyä voidaan mitata ja mistä mittaamiseen tarvittavaa seurantatietoa saadaan.

Miten ehkäisevää päihdetyötä arvioidaan?

Arviointi voidaan toteuttaa monin tavoin,  riippuen työn laajuudesta ja käytettävissä olevista resursseista: perustoiminnassa riittää usein itsearvointi, verkostotyössä voidaan käyttää vertaisarviointia. 

Suuremman mittakaavan toiminnassa on syytä käyttää tieteellistä tulosarviointia ja huomattavia yhteiskunnallisia resursseja vaativa toiminta edellyttää usein ulkopuolista arviointia.

Miten mittarit valitaan?

Muutokset kohti ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ovat usein hitaita: esimerkiksi nuorten päihteiden käyttö ei vähene valtuustokaudessa eivätkä yhteisöjen päihdeasenteet muutu yhden hankkeen vaikutuksesta. Tavoitehorisontti on uskallettava asettaa riittävän pitkälle. 

Huolella valittujen mittareiden avulla toiminnan muutosta voidaan arvioida myös lyhyemmällä aikajänteellä. Keskeistä on, että valitut mittarit vastaavat määriteltyihin tavoitteisiin ja ne ovat kaikkien keskeisten tahojen saatavilla.

Apua seurantaan ja arviointiin THL:n tilastoista ja tietokannoista

THL ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä ja terveyden edistämistä kuvaavia tilastoja ja indikaattoripankkeja, joita voi hyödyntää ehkäisevän päihdetyön arvioinnissa. Tietojen tulkitsemisessa on aina huomioitava paikalliset ja alueelliset olosuhteet. 

Ehkäisevä päihdetyö mukaan kunnan hyvinvointikertomukseen

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja tavoitteet.  

Kunnassa ilmenevää päihteiden käyttöä, päihteiden aiheuttamia haittoja ja ehkäisevän päihdetyön toimenpiteitä seurataan ja raportoidaan osana hyvinvointikertomusta. Tarkempaa suunnittelua ja seurantaa voidaan tehdä lisäksi paikallisen tai alueellisen päihdesuunnitelman, mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tai vastaavan avulla.