Ehkäisevän päihdetyön toimijat

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja. Tehtävä on useiden eri viranomaisten, hallinnonalojen, järjestöjen, sekä ravintoloiden ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä, joka tähtää päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseen koko yhteiskunnassa.

Koska ehkäisevää päihdetyötä tekevät omilla alueillaan lukuisat eri viranomaiset, kunnat ja järjestöt, ovat toimiva koordinaatio, selkeä vastuiden jako ja jouheva yhteistyö ehkäisevän päihdetyön onnistumisen edellytyksiä.

Ehkäisevää päihdetyötä ohjataan ja tuetaan valtakunnallisesti

Ehkäisevää päihdetyötä johtaa Suomessa valtakunnallisesti Sosiaali- ja terveysministeriö, joka ohjaa muun muassa ehkäisevään päihdetyöhön liittyvän lainsäädännön valmistelua. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa työn kansallisesta kehittämisestä ja ohjauksesta. Se muun muassa tuottaa päihteiden haittoja koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa ja tarjoaa asiantuntijatukea ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen. 

Muita valtakunnallisia ehkäisevän päihdetyön toimijoita ovat muun muassa Työterveyslaitos, joka ohjaa ja kehittää päihdehaittoja ehkäiseviä toimia työelämässä, sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, joka valvoo alkoholin valmistusta, tukkumyyntiä ja valtakunnallista mainontaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hallintoon ja valvontaan kuuluvan valtionyhtiö Alko Oy:n tehtävä on huolehtia sille yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä.

Alueelliset viranomaiset valvovat, kehittävät ja tukevat työtä

Aluehallintoviranomaisten tehtävä ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä on valvoa vastuullista alkoholin myyntiä ja anniskelua omilla alueillaan, yhdessä Valviran kanssa. 

Aluehallintoviranomaiset myös tukevat ja ohjaavat kuntien ehkäisevää päihdetyötä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tärkein ehkäisevän päihdetyön toteuttaja on kunta

Kunnalla on lakiin perustuvia velvoitteita järjestää ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki määrittelee, mitä jokaisen kunnan on vähintään tehtävä ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi, mutta kukin kunta voi pitkälti itse päättää miten ja missä laajuudessa ehkäisevää päihdetyötä kunnassa käytännössä tehdään. 

Vastuu suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä ehkäisevästä päihdetyöstä ja sen liittämisestä kunnan strategiseen suunnitteluun on lain mukaan kunnassa osoitettava erilliselle toimielimelle. Varsinaista tehtävää hoitaa usein toimielimen nimittämä monialainen työryhmä.

Kuntien vastuulla ovat myös muun muassa ehkäisevään päihdetyöhön liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. 

Järjestöt mukana ehkäisevässä päihdetyössä

Järjestöillä on ehkäisevässä päihdetyössä tärkeä rooli. Niiden tehtävä ei ole korvata kunnan tai muiden viranomaisten toimia, vaan tuoda asiantuntemuksellaan ja yhteistyöllään oma tärkeä panoksensa paitsi kunnan ehkäisevän päihdetyön toimintaan, myös sen kehittämiseen valtakunnallisesti.

Tutustu ehkäisevän päihdetyön tekijöihin eri organisaatioissa

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monissa eri organisaatiossa ja tehtävissä. Tässä esimerkkejä tekijöistä, josta saa kuvan ehkäisevän päihdetyön monipuolisuudesta, ja siitä miten me kaikki teemme osamme laajassa kokonaisuudessa.

Tutustu eri toimijoihin