Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja rahapeleistä aiheutuvia haittoja.  

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamista ja siihen liittyviä vastuita määrittelee Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Lain tarkoituksena on varmistaa ehkäisevän päihdetyön toteutus- ja toimintaedellytykset koko maassa ja edistää siten terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma antaa välineitä lain toteuttamiseen

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman tavoitteena on auttaa tulkitsemaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annettua lakia ja viemään sen käytännön työhön. 

Toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä nostamalla esille vaikuttavan ja kustannustehokkaan ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksia koko maassa. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Politiikat ohjaavat julkisen vallan toimia

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholi-, tupakka-  ja huumausainepolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä Suomessa. Laajasti ottaen politiikoilla tarkoitetaan kaikkia julkisen vallan toimia, joilla pyritään vaikuttamaan päihteiden käyttöön tai ehkäisemään niistä aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Politiikkojen toteuttamisen kannalta tärkeitä toimijoita ovat valtion eri virastot, aluehallintoviranomaiset ja kunnat. 

Esimerkiksi alkoholipoliittisia keinoja alkoholin haittojen vähentämiseksi ovat alkoholin verotuksen nostaminen, alkoholin mainonnan vähentäminen ja alkoholijuomien myyntiaikojen rajoittaminen. Huumausainepoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan ehkäiseminen lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla, sekä varhaiseen puuttumiseen panostaminen. 

Tupakkapolitiikan keskeinen väline on erityisesti tupakkalaki, joka koskee tupakkatuotteiden lisäksi tupakan vastikkeita, tupakkajäljitelmiä, tupakointivälineitä sekä sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä. Tupakkalaissa säädetään muun muassa tupakointikielloista ja –rajoituksista, tupakkatuotteiden esilläpitokiellosta, maahantuontirajoituksista ja valvonnasta. Suomen tupakkapolitiikan tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.