Koordinaattori kunnan ehkäisevän päihdetyön varmistajana

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, mutta varsinaista tehtävää hoitaa usein toimielimen nimittämä monialainen työryhmä. 

Kokemustieto osoittaa, että ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava työryhmä tarvitsee tuekseen selkeällä mandaatilla toimivan koordinaattorin. Hyvä koordinaattori on investointi, joka maksaa itsensä takaisin viihtyisämpänä asuinympäristönä ja pienempinä sosiaali- ja terveyskustannuksina.

Koordinaattori takaa tehokkaamman tiedonjaon ja yhteistyön

Kuntien ehkäisevän päihdetyön koordinaation tavoitteena on varmistaa, että:

 • Eri toimijoilla ja hallinnonaloilla on käytössään ajantasainen tieto kunnan ja alueen päihteiden käytöstä ja päihdehaitoista.
 • Kunnassa tehtävä ehkäisevä päihdetyö vahvistuu ja kattaa kaikki ikä- ja kohderyhmät.
 • Ehkäisevää työtä tekevien tahojen tehtävät on sovitettu yhteen: kunnat, poliisi, alkoholi- ja tupakkalakien noudattamisen valvonta, elinkeinoelämä ja järjestöt tukevat ja täydentävät toistensa työtä.
 • Päihdehaittoja ehkäisevien toimien ja menetelmien osaaminen lisääntyy kunnan kaikissa tehtävissä.
 • Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan ehkäisevään päihdetyöhön.
 • Päihdehaittoja ja -työtä koskeva kansalaisviestintä on kohderyhmälähtöistä

Mitä koordinaattori käytännössä tekee?

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä on monipuolista käytännön organisointia, yhteydenpitoa ja tiedon kokoamista ja jakamista eri kohde- ja ikäryhmistä ja niiden päihteiden käytöstä, sekä päihdehaitoista. 

Koordinaattori osallistuu myös hyvinvointikertomuksen laadintaan ja varmistaa osaltaan, että päihdeindikaattorit ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus liitetään kunnan hyvinvointikertomukseen ja että siinä on kuvattu päihteiden käyttö ja päihdehaitat, sekä ehkäisevän päihdetyön tilanne. 

Koordinaatio on vuorovaikutusta ja viestintää. Koordinaattori on toiminnan kehittäjä ja sen mahdollistaja: hän varmistaa, että ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä ja siinä tarvittava tieto liikkuu avoimesti, tehokkaasti ja monikanavaisesti niin eri toimijoiden välillä kuin kuntalaisillekin.

Koordinaattori vastaa yhteydenpidosta kunnan ja alueen välillä ja osallistuu alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoihin. Koordinaattori toimii sitouttajana ja motivoi eri toimijoita ehkäisevää päihdetyötä koskevien suunnitelmien toteuttamiseen ja seurantaan.

Mitä hyötyä koordinaatiosta on?

 • päihdehaittoja ehkäistään ja vähennetään kustannustehokkaasti
 • ehkäisevää päihdetyötä tehdään eri toimialoilla, toimiviksi todetuilla menetelmillä
 • työ on monialaista ja toiminnoissa ja hankkeissa huomioidaan synergiaedut
 • osaaminen lisääntyy, jolloin työn laatu on parempaa ja palvelut tehokkaampia 
 • asukkaat osallistuvat haittojen ehkäisyyn ja pääsevät vaikuttamaan asuinympäristönsä asioihin
 • kuntalaiset ovat tietoisia ehkäisevän päihdetyön palveluista ja hyödyistä.