Oikeudet ja velvollisuudet

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, et ole työsuhteessa vaan asiakas. Sinulla ei ole työsuhteeseen liittyviä vastuita tai velvollisuuksia.

Oikeudet

Sinulla on oikeus

 • saada hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • aktivointisuunnitelman mukaisiin palveluihin
 • saada neuvoja sosiaaliasiamieheltä
 • tehdä muistutus huonosta kohtelusta
 • tehdä kantelu joko aluehallintovirastoon, Valviraan, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille
 • tehdä hallinto-oikeuteen valitus työttömyysetuutta tai toimeentulotukea koskevasta päätöksestä

Minne voin tehdä muistutuksen?

Sinulla on oikeus tehdä muistutus kohtelustasi sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Sinua on neuvottava muistutuksen tekemisessä.

Jos olet tyytymätön kuntouttavassa työtoiminnassa saamaasi palveluun, voit ottaa yhteyttä kuntasi sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. neuvoa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja avustaa mahdollisen muistutuksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamies

Minne voin tehdä valituksen?

Jos olet tyytymätön Kelan tai työttömyyskassan viranhaltijan tekemään päätökseen, voit tehdä valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeudet

Voit tehdä hallinto-oikeuden päätöksestä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.
Korkein hallinto-oikeus

Jos päätös on Kelan antama ja koskee työttömyysetuutta tai kulukorvausta, voit tehdä valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei saa tehdä valitusta.
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus

Velvollisuudet

Sinulla on velvollisuus

 • osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen
 • saapua paikalle, kun aktivointisuunnitelmaa tehdään ja tarkistetaan
 • ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos niin vaaditaan
 • osallistua kuntouttavaan työtoimintaan

Mitä tapahtuu, jos laiminlyön velvollisuuteni?

Jos en saavu aktivointisuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen

Ilmoita etukäteen, jos et pääse paikalle.

Jos lykkäät tapaamista jatkuvasti, sinun täytyy antaa selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus.

Jos sinulla ei ole pätevää syytä, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi.

Jos kieltäydyn aktivointisuunnitelmasta

Jos kieltäydyt tekemästä, tarkistamasta tai allekirjoittamasta aktivointisuunnitelmaa, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi.

Jos saat toimeentulotukea ja kieltäydyt aktivointisuunnitelmasta, sen perusosaa voidaan laskea korkeintaan 20 prosenttia. Jos kieltäydyt toistuvasti, perusosaa voidaan laskea korkeintaan 40 prosenttia. Alentaminen voi kestää korkeintaan kaksi kuukautta kerrallaan.

Kieltäytyminen ei vaikuta toimeentuloosi, jos sinulla on pätevä syy, esimerkiksi sairaus tai tapaturma.

Jos en tule kuntouttavaan työtoimintaan

Jos et tule kuntouttavaan työtoimintaan, et saa siltä päivältä työttömyysetuutta tai toimeentulotukea etkä kulukorvausta tai toimintarahaa.

Jos

 • olet sairas
 • alle 10-vuotias lapsesi on sairas tai 
 • osallistut esimerkiksi työhaastatteluun tai pääsykokeeseen,
 • saat työttömyyskorvauksen tai toimeentulotuen, mutta et kulukorvausta tai toimintarahaa.

Jos kieltäydyn kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeytän sen

Jos saat työttömyysetuutta, voit menettää sen määräajaksi. Jos kieltäydyt toistuvasti, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen.

Oikeus palaa, kun olet ollut vähintään 12 kalenteriviikkoa

 • työssäoloehdon täyttävässä työssä
 • työvoimakoulutuksessa
 • työnhaku- tai uravalmennuksessa
 • työkokeilussa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa tai
 • opinnoissa

Jos saat toimeentulotukea, sen perusosan suuruutta voidaan alentaa korkeintaan 20 prosenttia. Jos toistuvasti kieltäydyt tai keskeytät kuntouttavan työtoiminnan, perusosaa voidaan leikata korkeintaan 40 prosenttia. Alentaminen voi kestää korkeintaan kaksi kuukautta kerrallaan.

Mikä on pätevä syy kieltäytyä tai keskeyttää?

Voit kieltäytyä kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää sen, jos

 • saat työ- tai opiskelupaikan mutta et ole vielä aloittanut töitä tai opintoja
 • osallistut muuhun toimintaan, joka edistää paremmin työllistymistäsi
 • et voi tehdä työtoiminnan tehtäviä heikon terveydentilasi tai työ- ja toimintakykysi vuoksi
 • työtoiminta on työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai joudut matkustamaan sinne yli kolme tuntia
 • työtoiminnan järjestäjä ei pidä huolta työturvallisuudestasi
 • työtoiminnan järjestäjä ei noudata kuntouttavaa työtoimintaa koskevia lakeja tai sopimuksen ehtoja
 • voit osoittaa, että kuntouttava työtoiminta ei edistä työmarkkina-asemaasi
 • työtoiminnan sisältö poikkeaa olennaisesti siitä, mitä aktivointisuunnitelmassa on sovittu

Muukin näihin rinnastettava syy voi olla pätevä.

Henkilökohtaiset syyt, kuten lastenhoidon järjestäminen tai kulkuvaikeudet, eivät ole päteviä syitä kieltäytyä. Sinulle täytyy kuitenkin antaa tarpeeksi aikaa järjestää elämäsi sellaiseksi, että voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan.