Yhdyspinnat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Mitä yhdyspinnoilla tarkoitetaan?

Yhdyspinnat ovat kahden tai useamman organisaation toiminnallisia rajoja ja yhteistyön paikkoja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (HYTE) yhteistyön paikkoja syntyy tulevaisuudessa ainakin seuraavien välille:

 • alueelliset toimijat ja kunnat
 • alueelliset toimijat ja palveluntuottajat
 • alueelliset toimijat eri toimialoilla
 • alueelliset toimijat ja järjestöt 

Yhdyspintojen läpi kulkee asiakkaita eri järjestäjän tuottamasta palvelusta toiseen palveluketjuissa tai suorassa palveluohjauksessa. Yhdyspinnalla voidaan myös tarjota matalan kynnyksen palveluja, jotka kokoavat eri palveluntuottajia saman katon alle. Esimerkiksi Ohjaamo-toiminta on tällaista yhdyspinnalla toimivaa palvelua (ks. alempana). 

Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä voidaan lisätä hyvällä yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan on järjestettävä asiakkailleen toimivat ja sujuvat palvelut sen järjestämisvastuulla olevissa tehtävissä. Kaikissa näissä palveluissa voidaan tunnistaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tai heikentäviä tekijöitä. 

Asiakkaan/asukkaan näkökulmasta on tärkeintä, että hän saa parhaimman mahdollisen palvelun sen järjestäjästä riippumatta. Hyvin toimivat yhdyspinnat takaavat sujuvat palvelut.

Palvelujen järjestäjän on hyödyllistä ymmärtää kunkin asiakkaan palvelujen kokonaisuus, koska usein hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät haasteet eivät esiinny yksinään (esim. mielenterveys ja päihdeongelmat). 

Keskeisiä yhdyspinnoilla tapahtuvia tehtäviä syntyy ainakin

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnissa ja johtamisessa
 • liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityössä
 • työllisyyden hoidossa ja elinkeinopolitiikassa
 • opiskeluhuollossa
 • asumispalveluissa
 • kaavoituksessa
 • maankäytön suunnittelussa
 • palveluverkoissa
 • maahanmuuttajien kotouttamisessa
 • joukkoliikenteen ja kuljetusten järjestämissä
 • varautumisessa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Yksinkertainen esimerkki palveluketjusta

Kun seniori-ikäinen asiakas tarvitsee tasapainoa harjoittavaa liikuntaa, niin

 1. sosiaali- ja terveystoimessa tai sen palveluntuottaja-organisaatiossa työskentelevä sote-ammattilainen arvioi asiakkaan kaatumisriskin ja suosittelee tasapainoharjoittelua 
 2. kunta järjestää liikuntapaikan (esimerkiksi kunnan kuntosali)
 3. järjestö organisoi kerhotoiminnan ja tiedottaa siitä.

Kyse on asiakkaan kannalta yhdestä kokonaisuudesta, mutta palvelujen sujuvuuden takia eri organisaatioiden on sovittava työnjaosta ja tiedonkulusta.

Infograafi, joka kertaa osan sivun tekstisisällöstä.

Esimerkkejä olemassa olevista yhdyspintaratkaisuista

Alueellisen toimijan ja kuntien väliset yhdyspinnat 

Siun Sote on päättänyt järjestää kaikki opiskeluhuollon palvelut (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori ja psykologipalvelut). Opiskeluhuollon palvelut tarjotaan aina kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa asianmukaiset tilat työlle.
Lisätietoa Siun soten ja kunnan yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä (Slideshare)

Soiten järjestämissä ennakoivissa avopalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin monenlaisiin eri palveluihin (esim. asunnon muutostarpeet, lumiseteli, kuntosali jne.). Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli siitä, ettei ikääntynyt henkilö selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa.

Myös Päijät-Hämeessä on kehitetty ikääntyvän asiakkaan ohjauksen malli Siiri.
Lisätietoa Päijät-Hämeessä kehitetystä mallista (Slideshare) 

Alueellisen toimijan, kuntien ja järjestöjen väliset yhdyspinnat

Ohjaamot tarjoavat tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille. Toiminta järjestetään yli hallinnonrajojen. Tämä edellyttää mm. yhteisten tavoitteiden asettamista, sopimista toimenpiteistä ja onnistumisen seuraamista yhdessä.
Lue lisää Ohjaamo-toiminnan sivustolta  

Suupohjan alueella on luotu liikuntaneuvontaan ja liikunnan palveluketjuun selkeä toimintamalli. Hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista on vastannut PLU ry. Pääyhteistyökumppanina toimivat Kauhajoen kaupungin vapaa-aikapalvelut sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Myös valtakunnallisissa liikuntaneuvonnon suosituksissa todetaan, että liikuntaneuvonnan palveluketju on tärkeää rakentaa poikkihallinnollisella yhteistyöllä.
Tutustu kansallisiin liikuntaneuvonnan suosituksiin (Liikuntaneuvonta)

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuden tavoitteena on, että Suomen väestö liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.
Tutustu työkaluihin kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä (Liikkuvat-kokonaisuus)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kehittänyt päihdepalveluketjun, jonka tavoitteena on mm. lisätä ymmärrystä päihteiden käytön ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen merkityksestä, antaa välineitä päihdeongelman hoitoon ja päihteiden käyttäjän elämänhallinnan vahvistamiseen, turvata monipuoliset ja maantieteellisesti tasa-arvoiset palvelut, vähentää palvelujärjestelmän pirstaleisuutta, varmistaa asiakkaan sujuva siirytminen palveluiden välillä ja hoidon/kuntoutuksen jatkuvuus, lisätä vertaistukea ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä.
Lisätietoa päihdepalveluketjusta Terveysportista ja tutustu päihdepalveluketjumalliin (Terveysportti)

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 
Lisätietoa perhekeskuksista (Lapset, nuoret ja perheet -sivusto)