Bromaatti

Jos talousveden valmistuksessa käytetty raakavesi sisältää bromidia ja sitä desinfioidaan otsonoimalla, voi veteen muodostua bromaattia. Bromaattia ei muodostu kloorauksen yhteydessä. Suomessa koeolosuhteissa on havaittu, että bromaattia syntyy silloin, kun raakavedessä on bromidia yli 50 mikrogrammaa litrassa (µg/l)1. Bromaattia syntyy talousveteen todennäköisimmin Suomen rannikkoalueilla, missä raakaveden bromidipitoisuus voi paikoin ylittää 50 µg/l.

Bromaatin enimmäispitoisuus

Bromaatin laatuvaatimus eli suurin sallittu pitoisuus vesilaitosten jakamalle vedelle on enintään 10 µg/l (STMa 1352/2015).

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskinhallinnasta

Jos raakavedessä on bromidia yli 100 µg/l, saattaa otsonointia vedenkäsittelyprosessissa käyttävän laitoksen talousveden bromaattipitoisuus ylittää bromaatille asetetun laatuvaatimuksen.

Bromaatin terveyshaitat

Bromaatille altistutaan juomalla sitä sisältävää vettä. Bromaatti ei kulkeudu ihon läpi eikä höyrysty hengitysilmaan.

Bromaatti on luokiteltu ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi (luokka 2B)2. Tämä tarkoittaa, että bromaatin pitkäaikainen, vuosikymmeniä kestävä liiallinen saanti saattaa lisätä syöpäriskiä. Koe-eläimillä bromaatti aiheuttaa munuais- ja kilpirauhaskasvaimia.

Bromaatti ei ole Suomessa keskeinen talousveden laadun ongelma, koska sitä esiintyy talousvedessä harvoin ja sen saanti on hyvin vähäistä. Koska bromaatin muodostuminen vaatii riittävästi bromidia raakavedessä ja otsonoinnin vedenkäsittelyssä, sitä ei esiinny suurimmassa osassa Suomea. Muutamilla vesilaitoksilla on havaittu määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bromaattia, mutta nekin jäävät lähes poikkeuksetta alle talousvesiasetuksen laatuvaatimuksen.

Talousveden otsonointilaitteita markkinoidaan joskus kotitalouskäyttöön. Näillä laitteilla tuotettu otsonivesi on tarkoitettu siivouskäyttöön, mutta sosiaalisessa mediassa väitetään joskus virheellisesti, että otsonivesi juotuna parantaisi terveyttä ja puolustuskykyä. Tämä ei pidä paikkaansa. Lisäksi on huomioitava, että jos otsonoitava raakavesi sisältää bromidia, voi otsonoinnin yhteydessä muodostua bromaattia.

Lue lisää: Käykö otsonivesi pintojen tai ihon desinfiointiin? (Usein kysyttyä sisäilmasta -sivulla)

Lisätietoja

  1. Myllykangas ym. (2000) Bromate Formation during Ozonation of Bromide Containing Drinking Water- a Pilot Scale Study. The Journal of the International Ozone Association 22(5): 487-499.
  2. IARC Monographs 73: Some Chemicals that Cause Tumours of the Kidney or Urinary Bladder in Rodents and Some Other Substances (Potassium bromate)

Muualla verkossa

Talousvesiasetus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskinhallinnasta

Talousvesiasetuksen soveltamisohje
Valviran julkaisema ohje kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille