Uudisrakentaminen ja perusparannustyöt

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n 1 momentin mukaan korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Tämän sivun sisältö

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisessa tulee suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Kun uudisrakentamisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia vamman takia, on ne kohtuullisilta osin korvattava silloin, kun kustannuksia on pidettävä välttämättöminä.

Uudisrakennushanke voi tulla korvattavaksi silloin, kun vammaisen henkilön tarve on muuttunut; esimerkiksi vamma tai sairaus on pahentunut tai olosuhteet muutoin ovat muuttuneet.

Uudisrakennushankkeen kustannukset voidaan korvata asunnon muutostyönä, jos henkilön vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät apuvälineet tarvitsevat erityisiä säilytystiloja tai, jos henkilön apuvälineiden huolto edellyttää tilojen erillisiä muutostöitä.

KHO 31.3.1992 T 1262 - Asunnon muutostyö - Uudisrakentaminen - Välttämättömyys

Tapauksessa haettiin uudisrakennuksen lisäneliöistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Hakijoilla oli vaikeasti liikunta- ja kehitysvammainen tytär, jonka kuntoutusvälineiden säilytyksessä ja liikkumisen ja hoidon turvaamisessa oli päädytty siihen, että taloon rakennetaan uudisrakennus, jonka koko oli noin 12,5 m2.

Sosiaalilautakunta hylkäsi hakemuksen katsoen, että ainoastaan sisäratkaisujen muutokset tulee korvata vammaispalvelulain perusteella eikä niinkään uudisrakennushankkeet, joilla kasvatetaan rakennuksen kokonaispinta-alaa.

Lääninoikeus hylkäsi valituksen katsoen, että asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka nojalla lisäneliöiden rakentamista olisi pidettävä vammaisen tyttären vamman tai sairauden vuoksi välttämättä tarpeellisena asunnon muutostyönä. Korkein hallinto-oikeus pysytti sosiaalilautakunnan ja lääninoikeuden päätökset.

Oulun LO 10.12.1991 T 825/I - Asunnon muutostyö – Esteiden poistaminen – Kohtuulliset kustannukset - Välttämättömyys

Tapauksessa haettiin asunnon muutostyönä tehtävästä ulkoeteisen ja portaiden rakentamistyöstä aiheutuneisiin kustannuksiin korvauksia. Sosiaalilautakunta hylkäsi hakemuksen katsoen, että kuisti riittää estämään suoranaisesti ulko‑ovelle kertyvän jään ja lumen muodostumisen ja täten helpottaa uloskäyntiä.

Lääninoikeus katsoi, että asunnon muutostöiksi katsotaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Asunnon muutostöistä aiheutuneiden kustannusten korvauksen tarkoituksena on helpottaa vaikeavammaisen henkilön itsenäistä asumista sekä poistaa vamman aiheuttamaa asumishaittaa.

Kun korvattaviksi tulivat välttämättömistä muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja kun tässä tapauksessa otettiin huomioon hakijan vammojen laatu ja siitä aiheutuva tarve, lääninoikeus katsoi, ettei hakija välttämättä tarvinnut ulkoeteistä portaineen suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Kuistin rakentaminen oli riittävää, koska sen avulla helpotettiin siinä määrin vammaisen uloskäyntiä, että henkilön välttämätön tarve tuli turvattua. Korvattavaksi eivät tulleet muut sinänsä tarpeelliset kustannukset, koska niitä ei pidetty välttämättöminä. 

Perusparannustyöt

Asunnon peruskorjaukseen ei yleensä voi saada vammaispalvelulain mukaan korvausta. Tavallisesti peruskorjaustoimet ovat välttämättömiä riippumatta siitä, kuka talossa asuu, eikä niitä voida pitää osaksikaan vammaispalvelulaissa tarkoitettuna vammasta tai sairaudesta johtuvina välttämättöminä muutostöinä.

Rakennuksen perusparannuksesta aiheutuvat kustannukset saattavat tulla poikkeuksellisesti korvattavaksi silloin, jos vammaisen henkilön olosuhteet ja tarve ovat muuttuneet siten, että kyseessä olevat kustannukset johtuvat nimenomaan henkilön vammasta tai sairaudesta.

KHO 15.3.2000 T 553 - Asunnon muutostyö – Asunnon perusparannus

Tapauksessa haettiin asunnon muutostöitä, jotka käsittivät homeisten rakenteiden poistamisen ja omakotitalon kosteusvaurioiden korjaamisen. Korkein hallinto-oikeus piti mainittuja kustannuksia sellaisina peruskorjauksina, joita ei voitu pitää vammasta tai sairaudesta johtuvina välttämättöminä muutostöinä.

Uudenmaan LO 25.9.1999 T 866/6 - Asunnon muutostyö – Asunnon perusparannus

Lääninoikeus ei pitänyt vaikeavammaisen henkilön asunnossa tapahtunutta vesivahinkoa ja siitä aiheutuvia kustannuksia vammaispalvelulain tarkoittamina asunnon muutostöinä.

Lähde

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.