Korvattavat asunnon muutostyöt

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, esimerkiksi

 • ovien leventäminen
 • luiskien rakentaminen
 • kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen
 • kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen
 • sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Lain mukaan korvattaviin muutostöihin kuuluvat myös muutostöiden suunnittelu (mahdollisten asiantuntijalausuntojen ja rakennuspiirustusten hankkiminen) sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Oikeuskäytännössä on katsottu korvattaviksi asunnon muutostöiksi esimerkiksi

 • viemäröinti
 • vesijohdon vetäminen sähkötöineen
 • sälekaihtimien asentaminen näkövammaiselle henkilölle häikäisyn poistamiseksi
 • kylpyhuoneen lattialaatoituksen kustannusten korvaaminen
 • WC-pesutilojen välttämättömät purkutyöt, pintatyöt, LVI- ja sähkötyöt, kalusteet ja lattialämmitys
 • ikkunoiden vaihto
 • puhelinkaapelin ja tv-kaapelin vetämisen makuuhuoneeseen
 • sisäänkäynnin yhteyteen rakennettavat suojakaiteet jne.

KHO 19.6.2018 T 3031 Asunnon muutostyöt - Korvattavat muutostyöt - Perusparannus - Kunnan soveltamisohjeet

A haki vammaispalvelulain mukaisina asunnon muutostöinä korvattaviksi pesutilan ja WC:n rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kunta hylkäsi hakemuksen, sillä sen soveltamisohjeiden mukaan soveltamisohjeiden mukaan uudisrakennuksen lisäneliöistä aiheutuvia kustannuksia ei pääsääntöisesti korvata.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan asiassa oli kiistatonta, että A oli edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla vaikeavammainen henkilö, jolle kunnan oli korvattava välttämättömistä asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Hallinto-oikeus katsoi asiassa saadun selvityksen nojalla, että A:n kodin tämänhetkiset pesutilat eivät olleet riittävät A:n tavanomaisen elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta ja että suihkutilojen rakentamista A:n talon yhteyteen oli pidettävä sellaisina muutostöinä, joista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset kunnan oli korvattava.

KHO hylkäsi kunnan valituksen. Sen mukaan asiassa esitetyn selvityksen perusteella suihkutilojen rakentamisessa A:n talon yhteyteen oli kysymys pääosin perusparannusluonteisista asumistasoa korottavista muutostöistä, joita ei voida korvata vammaispalvelulain nojalla. Perusparannustyön yhteydessä saatetaan kuitenkin toteuttaa myös sellaisia muutostöitä, jotka johtuvat vammaispalvelulain ja --asetuksen tarkoittamista A:n vammaisuudesta johtuvista välttämättömistä muutoksista, joista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset kunnan on korvattava. Asia oli palautettava kunnalle uudelleen käsiteltäväksi ja niiden kustannusten selvittämiseksi, jotka kunnan oli näiden säännösten mukaan korvattava.

KHO 19.6.2018 T 3031 (pdf 120 kt)

KHO 19.10.2016 T 4403 - Asunnon muutostyöt – Välttämättömyys - Valaistus

A haki vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä korvausta valaistuksen muutoksesta aiheutuvista kustannuksista. Kunta hylkäsi hakemuksen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. A asui palvelutalon vuokra-asunnossa, jota oli pidettävä hänen vakituisena asuntonaan. A oli hakenut asunnon valaistukseen silmätautien kuntoutuspoliklinikan kuntoutusohjaajan suosittelemia muutoksia. A:n vaatimaa valaistuksen uusimista oli pidettävä asunnon muutostyönä. Kunta ei ollut selvittänyt A:n yksilöllistä tarvetta asunnon muutostöihin. Kunnan oli asiaa uudelleen käsitellessään otettava huomioon A:n toimintakyky ja yksilöllinen tarve asunnon muutostöille.

Kunta valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen esittäen seuraavaa: Yleisvalaisimien hankinta ja asentaminen eivät olleet kunnan mukaan vammaispalvelulaissa tarkoitettua henkilön vammasta johtuvaa välttämätöntä asunnon muutostyötä. A asui ikäihmisille ja vammaisille henkilöille suunnatussa palvelutalossa, jossa fyysisten olosuhteiden kuten yleisvalaistuksen tuli kunnan käsityksen mukaan vastata asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Kunta katsoi, että oli kohtuutonta velvoittaa sitä kustantamaan yleisvalaistuksia palvelutaloihin.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kunnan valituksen.

KHO 19.10.2016 T 4403 (pdf 83 kt)

KHO 16.9.2014 T 2747 - Asunnon muutostyöt – Välttämättömyys - Asennettujen apuvälineiden poistaminen

B:n kuoltua B:n leski A haki kunnalta B:lle asunnon muutostöinä asennettujen apuvälineiden poistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kunnan yksilöhuoltojaosto hylkäsi hakemuksen.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja totesi, että apuvälineet oli myönnetty B:lle tämän omistukseen. Kunnalla ei ollut vammaispalvelulakiin perustuvaa velvollisuutta korvata niiden poistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet perustuvat kirjallisiin päätöksiin, eikä viranhaltijan kanssa käydyillä keskusteluilla näin ollen ollut merkitystä arvioitaessa yksilöhuoltojaoston päätöksen oikeellisuutta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi A:n asiassa tekemän valituksen.

KHO 16.9.2014 T 2747 (pdf 86 kt)

KHO 29.4.2014 T 1446 - Asunnon muutostyö - Korvattavat kustannukset - WC ja peseytymistilat

Vaikeavammaiselle henkilölle oli myönnetty korvausta asunnon muutostöistä. Rakennustarkastaja oli laatinut etukäteen suunnitelluista välttämättömistä ja kohtuullisen hintaisista muutostöistä kustannusarvion paikan päällä suoritetun kohteen tarkastuksen perusteella. Asunnon muutostyö toteutettiin ennakkoon laaditusta korjaussuunnitelmasta poiketen siten, että wc-tilaksi suunniteltu apukeittiö oli samalla muutettu myös pesutilaksi.

Sinänsä kunnan asianomaisella viranomaisella ei ollut oikeutta vaatia, että vammainen henkilö neuvottelee kunnan edustajan kanssa asunnon välttämättömistä muutostöistä ennen töiden toteuttamista. Asunnon muutostöiden välttämättömyyttä myöhemmin arvioitaessa merkitystä voitiin kuitenkin antaa niille seikoille, jotka ilmenivät korjaussuunnitelmasta ja kustannusarviosta.

Asiassa ei ollut ilmennyt, että uuden, mainittuun suunnitelmaan sisältymättömän pesutilan rakentaminen olisi ollut henkilön vamman vuoksi välttämätöntä, kun otettiin huomioon asunnossa jo olevan pesutilan käyttökelpoisuudesta saatu selvitys.

Uudesta pesutilasta aiheutuneet kustannukset eivät tulleet kunnan korvattaviksi. Sitä vastoin apukeittiön muuttaminen pelkästään wc-tilaksikin oli edellyttänyt sellaisia välttämättömiä muutoksia, joita ei ollut otettu huomioon korjaussuunnitelmassa eikä vastaavasti kustannusarviossa. Näistä muutoksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tulivat kunnan korvattaviksi.

KHO 29.4.2014 T 1446 (pdf 96 kt)

KHO 2011:18 Vuosikirjaratkaisu - Asunnon muutostyöt – Välttämättömyys – Lapsi - Äänieristys

KHO katsoi, että vaikeavammaisen lapsen käytöshäiriö edellytti perheen WC:n varustamista äänieristyksellä. Äänieristyksen asentaminen WC:hen oli lapsen tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta välttämätöntä ja siitä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tuli korvata vammaispalvelulain nojalla asunnon muutostyönä.

KHO 2011:18 (pdf 26 kt)

Turun ja Porin LO 16.1.1997 T 17/2 - Asunnon muutostyöt – Välttämättömyys - WC ja peseytymistilat

Vaikeavammainen henkilö haki asunnon muutostöihin korvausta omakotitalon asuinkerroksen WC:n laajentamiseen ja muuttamiseen inva-pesutilaksi. Varsinaiset peseytymistilat sijaitsivat talon alakerrassa, eikä hakija voinut niitä käyttää.

Lääninoikeus katsoi, että päivittäinen mahdollisuus peseytymiseen kotona oli osa tavanomaisia elämän toimintoja. Hakijalle kunnan puolesta järjestetty mahdollisuus peseytyä kerran viikossa päiväsairaalassa ei ollut hänelle riittävä ja sopiva. Valittajalla oli oikeus saada korvaus niistä asunnon muutostöistä, jotka olivat välttämättömiä, jotta hän voisi peseytyä kotonaan.

Lähteet

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä