Esteiden poistaminen lähiympäristöstä

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaisina asunnon ulkopuolisina muutostöinä voivat tulla kysymykseen esimerkiksi asuintalon sisäänkäynnin yhteyteen tehtävä luiska, kaiteiden asentaminen kulkukäytävään tai kulkuväylän päällystäminen tai kovettaminen.

Edellytyksenä kustannusten korvaamiselle on, että toimenpiteet

  • liittyvät vaikeavammaisen henkilön asumiseen
  • edesauttavat hänen itsenäistä suoriutumistaan kodissa tai
  • liittyvät välittömästi vaikeavammaisen henkilön mahdollisuuteen päästä asuntoonsa tai sieltä ulos.

Oleellista on arvioida myös sitä, millä tavoin asunnon muutostyöt tai esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä edesauttavat tai mahdollistavat henkilön liikkumiseen asunnossaan tai sen välittömässä lähiympäristössä.

KHO:2022:6 Vuosikirjaratkaisu Asunnon muutostyöt - Esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä - Pihan aitaaminen - Lapsi - Välttämättömyys - Tavanomaiset elämän toiminnot

4-vuotiaalle lapselle oli haettu vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä korvattavaksi kustannuksia pihan aitaamisesta. Asiassa oli ratkaistavana, tarvitsiko lapsi kehitysvammaisuutensa vuoksi välttämättä pihan aitaamista suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, jotka oli suhteutettava hänen ikäänsä.

Lapsella oli vammansa vuoksi erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämän toimintoihin kuuluvasta ulkoilusta piha-alueella ikäistensä lasten tavoin. Hänen voitiin arvioida olevan vaikeavammainen suhteessa haettuun toimenpiteeseen, josta voitiin arvioida olevan myös hyötyä sekä hänen että hänestä huolehtivien aikuisten kannalta.

Asiassa oli vielä arvioitava, oliko haettu toimenpide lapsen vamman vuoksi välttämätön. Valvottuna hän kykeni ulkoilemaan pihalla. Turvallisuusriski lähellä olevasta tiestä ei johtunut nimenomaan lapsen vammasta. Kun otettiin huomioon lapsen vamman laadusta ja olosuhteista saatu selvitys kokonaisuutena, haettu korkeampi piha-aita ei ollut lapsen kotona asumisen ja hänen ulkoilusta suoriutumisensa kannalta välttämätöntä. Kunnalla ei ollut velvollisuutta korvata vaadittuja kustannuksia asunnon muutostöinä.

Äänestys 5-4

Ks. myös KHO 2008:61 (Finlex)

KHO:2022:6 Vuosikirjaratkaisu (Finlex)

KHO 4.4.2019 T 1346 – Asunnon muutostyöt – Esteiden poistaminen – Välttämättömyys – Luiska – Ovenavausjärjestelmä – Kohtuulliset kustannukset

Kunta oli hyväksynyt A:n asunnon muutostöitä koskevan hakemuksen osittain ja korvannut osan kustannuksista, jotka olivat aiheutuneet sähkölämmitteisen ulkoluiskan rakentamisesta ja pääulko-oven muuttamisesta sähköisesti avattavaksi.

A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Selvityksen mukaan A sairastaa lapsena alkanutta nivelreumaa. Hän kykenee liikkumaan lyhyitä matkoja, mutta pidemmillä matkoilla liikkumisen apuvälineenä on pyörätuoli tai sähkömopo. Talvella ulkona liikkuminen on hankalaa. A on rakennuttanut rivitaloasuntoonsa sähkölämmitteisen ulkoluiskan ja ulko-oven sähköisen avaajan. Hakemus muutostöiden korvaamisesta oli tehty kunnalle vasta muutostöiden valmistuttua. Kunnan mukaan ulkoluiska olisi voitu tehdä metalliritilöillä, joka olisi ollut edullisempi vaihtoehto. Sähköisen ulko-oven avausmekanismista aiheutuneista kustannuksista korvattiin osa kunnan tekemän arvion perusteella, joka pohjautui jälkikäteen hankittuun tarjoukseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka A on ollut yhteydessä kuntaan ennen muutostöiden teettämistä, hänellä ei ole sen perusteella oikeutettua odotusta siihen, että hän saa täyden korvauksen asunnon muutostöistä. Ulkoluiskan osalta hallinto-oikeus totesi, että asunnon välittömässä läheisyydessä suoritettavina muutostöinä voivat tulla kyseeseen esimerkiksi sisäänkäynnin yhteyteen tehtävä luiska tai kulkuväylän päällystäminen. Edellytyksenä korvaamiselle on, että muutostyöt liittyvät asumiseen, edesauttavat henkilön itsenäistä suoriutumista kodissa tai liittyvät välittömästi henkilön mahdollisuuteen päästä asuntoonsa tai sieltä ulos. Muutostyöt korvataan vain siihen tasoon asti, että henkilö selviytyy tavanomaisista elämän toiminnoista. Oikeuskäytännössä asunnon ulkopuolisen muutostyön korvaamiselta on edellytetty, että muutostyö liittyy hyvin läheisesti asuntoon ja sieltä pois pääsemiseen. Jokaisessa ratkaisussa on kuitenkin huomioitava henkilön yksilölliset olosuhteet. Hallinto-oikeus katsoi, että ritilärakenteinen luiska on riittävä turvaamaan sen, että henkilö pääsee asuntoonsa ja sieltä pois. Betonirakenteinen lämmitettävä luiska mahdollistaa A:n liikkumisen myös talvisaikaan autopaikan ja asunnon välillä, mutta sitä ei voida kuitenkaan pitää välttämättömänä siten, että A:lla olisi oikeus saada se asunnon muutostyönä.

Oven avausjärjestelmän osalta hallinto-oikeus totesi, että asunnon muutostöitä koskeva säännös on luonteeltaan korvaussäännös, mikä tarkoittaa, että henkilö voi itse päättää minkälaisia muutostöitä hän teettää. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata kuin välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Jos muutostyöt teetetään ilman kunnan etukäteisarviota, kunta suorittaa arvion jälkikäteen. Kunta on tässä tapauksessa voinut arvioida avausjärjestelmän kohtuulliset kustannukset hankkimansa tarjouksen perusteella ja siten korvata vain osan A:lle aiheutuneista kustannuksista.

KHO pysytti hallinto-oikeuden ratkaisun.

KHO 4.4.2019 T 1346 (pdf 107 kt)

KHO 18.9.2014 T 2780 - Asunnon muutostyöt – Esteiden poistaminen – Lapsi - Välttämättömyys

B ja C vaikeasti liikuntavammaisen neljävuotiaan A:n huoltajina hakivat asunnon muutostöinä mm. pihan laatoitusta tai asfaltointia ja ulko-oven sähköistä ovenavausjärjestelmää. 

Hallinto-oikeus katsoi muun ohella, että vaikkakin oli uskottavaa, ettei A pystynyt itse kelaamalla tai rollaattorilla liikkumaan sepelipäällysteisellä pihalla, pihan päällystäminen ei ollut sellaista esteiden poistamista asunnon välittömästä lähiympäristöstä, joka tulisi vammaispalveluna korvattavaksi. Hallinto-oikeus katsoi myös, että vaikka sähköinen ovenavausjärjestelmä helpottaisi A:n liikkumista, neljävuotias ei muutenkaan vielä liiku vapaasti ovesta ulos ja sisään. 

Perhe valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muutoin, mutta kumosi hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset siltä osin kuin ne koskivat pihan asfaltointia tai laatoitusta ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi tältä osin.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan A:ta oli pidettävä vammaispalvelulain 9 §:n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 13 §:ssä tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä. Kun otettiin huomioon A:n vaikeavammaisuuden laatu, syyt ja ilmenemismuodot ja se, että hän osasi jo itse kelata pyörätuolia, pihan kulkuväylän päällystämistä oli pidettävä A:n tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta välttämättömänä. 

KHO 18.9.2014 T 2780 (pdf 115 kt)

KHO 13.9.2013 T 2896 - Asunnon muutostyöt – Esteiden poistaminen - Välttämättömyys

Kunta oli myöntänyt henkilölle vammaispalvelulain mukaista avustusta asunnon muutostöihin enintään 1 400 euroa. Päätöksessä on todettu korjauskohteena olevan ulkoluiska ja lumiesteet. Henkilö vaati päätöstä muutettavaksi siten, että lumiesteiden sijaan hänelle myönnettäisiin kate pihan päälle noin 20 neliömetrin suuruiselle alueelle.

HaO totesi, että luiskan yläpuolelle rakennettava kate voi talvella helpottaa henkilön liikkumista ulos asunnosta. Kun kate ei kuitenkaan täysin estäisi lumen kasautumisesta tai liukkaudesta aiheutuvaa haittaa, kyse ei ole muutostyöstä, jolla kyseinen este voitaisiin kokonaan poistaa. Katetta ei näissä oloissa voida pitää vammaispalvelulaissa tarkoitettuna välttämättömänä asunnon muutostyönä. Luiskan on katsottava turvaavan henkilön välttämättömän kulun asuntoon ja sieltä ulos vammaispalvelulain 9 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla. KHO pysytti HaO:n päätöksen.

KHO 13.9.2013 T 2896 (pdf 86 kt)

KHO 2008:61 Vuosikirjaratkaisu - Asunnon muutostyöt - Lapsi - Välttämättömyys

Tapauksessa kysymys oli kehitysvammaisesta lapsesta, joka vaati jatkuvaa ja yhtämittaista aikuisen valvontaa. Hänen valvontansa ulkona ei ollut mahdollista ilman henkilökohtaista hoitajaa ja tämän jatkuvaa perässä kulkemista. Tapauksessa haettiin lapsen kotipihan aitaamista asunnon muutostöinä.

Sosiaalilautakunta ja HAO olivat hylänneet hakemuksen. KHO kumosi päätökset ja totesi, että Suomen perusoikeusjärjestelmää on uudistettu mm. laajentamalla perusoikeusturvaa tosiasiallisen tasa-arvon ja sosiaalisten oikeuksien suuntaan ja ottamalla huomioon lasten oikeudet. Vammaispalvelulakia sovellettaessa on näin ollen otettava huomioon myös edellä mainitut perusoikeussäännökset.

KHO katsoi, että kun otettiin huomioon kyseessä olevan lapsen vaikeavammaisuuden laatu, sen syyt ja ilmenemismuodot, hänen oikeutensa ulkoiluun ikäistensä lasten tavoin ja ulkoilun merkitys hänen kehitykselleen, oli piha-alueen aitaamista pidettävä lapsen tavanomaisesta elämäntoiminnosta suoriutumisen kannalta välttämättöminä. Tämän vuoksi hakemusta pihan aitaamisesta aiheutuneiden kohtuullisten kustannusten korvaamisesta vammaispalvelulain nojalla ei voitu hylätä.

KHO 2008:61 (Finlex)

KHO 1.9.2004 T 2149 - Asunnon muutostyöt – Säilytystila

Tapauksessa haettiin asunnon muutostyönä uuteen asuntoon sähkömopon säilytystilaa. Sairaalan apuvälineyksikkö oli myöntänyt vammaisen henkilön käyttöön kolmipyöräisen sähkömopon, jonka akkujen lataaminen edellytti lämmintä, sähköturvallista säilytystilaa.

Sähkömopon avulla henkilö pystyi kulkemaan ulkona ja avarissa sisätiloissa. Kun vammaispalvelulain ja vammaispalveluasetuksen tarkoituksena on turvata selviytymismahdollisuudet kotona ja sen välittömässä lähiympäristössä ei säilytystilan rakentaminen palvellut tätä tarkoitusta. HaO, kuten korkein hallinto-oikeuskin, katsoi, että kunnalla ei ollut velvollisuutta korvata säilytystilan rakentamiskustannuksia.

Kts. myös apuvälinevaraston korvaamisesta 

KHO 13.9.2013 T 2901 (pdf 89 kt) - Asunnon muutostyöt – Lapsi - Välttämätön - Apuvälinevarasto

KHO 2.7.2002 T 1708 - Asunnon muutostyöt - Esteiden poistaminen - Pysäköintipaikka

KHO katsoi, että auton pysäköintipaikan rakentaminen ei liittynyt sillä tavoin pyörätuolia käyttävän henkilön itsenäisen asumisen helpottamiseen eikä asuntoon ja sieltä pois pääsemiseen, että rakennustyötä olisi voitu pitää vammaispalveluasetuksen 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuna esteiden poistamisena asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

KHO 9.11.2007 T 2886 - Asunnon muutostyöt - Esteiden poistaminen

Tapauksessa henkilö asui paritalossa ja henkilö haki pihan asfaltointia asunnon muutostöinä korvattavaksi. Henkilöllä oli käytössään sähkömopo, jonka kuljettaminen vaati tasaista alustaa.

HAO katsoi, että hakijan vaatimaa pihan asfaltointia ei voitu pitää sellaisena esteen poistamisena asunnon välittömästä lähiympäristöstä, jota tarkoitetaan vammaispalveluasetuksen 12 §:n 1 momentissa. KHO hylkäsi valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.

Lähteet

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä