Erityishuolto-ohjelma

Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on aina laadittava erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö. Ohjelmaa on tarvittaessa tarkistettava ja se on laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen laillisen edustajansa kanssa.

KHO 8.6.2017 T 2772 – Erityishuolto-ohjelma – Kuntoutus – Palvelun tarve

Kunta vahvisti A:lle erityishuolto-ohjelman, johon palveluna sisältyivät muun muassa kuntoutusjaksot, mutta päätti olla myöntämättä A:lle haettua PRT-kuntoutusta erityishuoltona.

Aluehallintovirasto hylkäsi B:n A:n puolesta tekemän valituksen. Aluehallintoviraston mukaan erityishuoltolaissa ei tarkenneta, mitä kuntoutusta erityishuoltona on järjestettävä. Aluehallintovirasto katsoi, että kunnalla oli siksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain perusteella oikeus päättää, miten se järjestää erityishuollon palvelut ja ostaako se palveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta osti erityishuoltona järjestettävää kuntoutusta vain X:n sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä eikä järjestänyt PRT -kuntoutusta itse tai ostopalveluna. Kunta oli siten voinut olla myöntämättä A:lle PRT-kuntoutusta, vaikka sitä olikin hänelle suositeltu ja se oli selvästi tukenut hänen kasvuaan ja kehitystään.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston ja kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että sosiaalipalvelujen kuntarahoitusta koskevaa lainsäädäntöä ei voitu tulkita siten, että kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevassa päätöksenteossa sivuutettiin yksilön erityishuollon tarpeen arviointi. Erityishuoltoviranomaisena toimiva kunta ei voi sulkea tiettyä hoitomuotoa pois, vaan kunnan on tarvittaessa voitava hankkia erityishuoltolain piiriin kuuluville henkilöille palveluja eri tavoilla. Muutoksenhakijan esittämästä selvityksestä ilmeni, että A:lla oli kuntoutuspalvelun tarve ja että PRT-kuntoutus oli terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosittelema ja soveltuva kuntoutusmuoto. Erityishuoltoviranomaisella oli harkintavaltaa kuntoutuksen toteutuksen ja määrän osalta, mutta PRT-kuntoutusta puoltava selvitys oli otettava huomioon päätöksenteossa. Mahdollisten vaihtoehtojen tuli perustua riittäviin asiantuntijaselvityksiin A:n yksilöllisestä tarpeesta. Uudelleen käsiteltäessä asiaa tuli arvioida A:n yksilöllisen erityishuollon tarpeen pohjalta ja hänelle oli annettava tarpeen mukaiset kuntoutuspalvelut. KHO pysytti hallinto-oikeuden ratkaisun.

KHO 8.6.2017 T 2772 (pdf 102 kt)

Erityishuolto-ohjelma on tarkistettava tarpeen mukaan

Kaupunki oli vuodesta 2007 lukien järjestänyt kehitysvammaisen lapsen erityishuollon eri tavalla kuin 21.12.2006 tehdyssä erityishuolto-ohjelmapäätöksessä oli todettu. Tapahtuneen johdosta apulaisoikeusasiamies kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota kaupungin velvollisuuteen laatia kehitysvammaiselle henkilölle erityishuolto-ohjelma ja siihen, että ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Apulaisoikeusasiamies korosti, että silloin kun kyseessä on kehitysvammainen lapsi, palveluntarve voi muuttua nopeastikin, jolloin erityishuolto-ohjelman tarkistustarve ajankohtaistuu aina palveluntarpeen muuttuessa. Ohjelmaan tulee kirjata kaikki erityishuollon toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja se on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen holhoojansa tai muun huoltajan kanssa. Erikseen mahdollisesti laadittu palvelusuunnitelma ja sen sisältö tulee myös huomioida erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa.

Oikeusasiamies: eoak 1518/2009 (pdf 19,9 kt)

Lapin LH 30.6.2009, lausunto SK 44 A – Erityishuolto-ohjelma – Erityishuolto-ohjelman sisältö

Lääninhallitus katsoi, että kehitysvammaisille tarkoitetut palvelut tulee yksilöidä erityishuolto-ohjelmassa. Lääninhallituksen käsityksen mukaan tämä on tärkeää senkin vuoksi, että tulee selväksi, mitkä palvelut ovat kehitysvammalain nojalla myönnettyjä ja mitkä mahdollisesti muun lainsäädännön.

Lisätietoa erityishuolto-ohjelmasta