Ombud för personer med funktionsnedsättning och tillgänglighetsombud

Sidans innehåll

Ombudsmannens uppgifter är inte lagstadgad verksamhet, därför kan det variera på olika orter hur det har ordnats. I många kommuner har man slagit ihop Ombud för personer med funktionsnedsättning och Tillgänglighetsombud till en enhet. På vissa svenska och tvåspråkiga orter används även termen Handikappombudsman

Ombud för personer med funktionsnedsättning

Ombudets uppgifter är att främja möjligheterna hos personer med nedsatt rörlighet att leva, fungera och arbeta med andra som jämlika medborgare i samhället.

Till ombudets uppgifter hör att

 • Främja, följa upp, och klargöra genomförandet av likvärdighet, jämlikheter och de grundläggande fri- och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i förhållande till andra stadsbor och informera och rapportera om åtgärder.
 • Övervaka genomförandet av grundläggande rättigheter och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
 • Synliggöra missförhållanden och olägenheter i samhället, så att tidigt ingripande i design och beslutsfattande är möjligt.
 • Arbetar som expert i stadens arbetsgrupper, utvecklingsprojekt och projekt om tillgänglighet och tillgänglighet av tjänster.
 • Organisera utbildning för stadens personal, förtroendevalda och funktionshinderorganisationer i frågor som rör funktionshinderområdet.
 • Fungerar vid behov som en länk och kontaktperson mellan de olika aktörerna i staden och de lokala organisationerna för personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka. 
 • Tar emot respons från medborgarna i frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet.
 • Främjar en positiv inställning och attityd till funktionsnedsättning och tillgänglighetsärenden.
 • Fungera som beredare, föredragande och sekreterare i kommunala råd för personer med funktionsnedsättning (handikappråd)
 • Fungera som handledare och rådgivare till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga i ärenden gällande funktionshinder och funktionsnedsättning. 

Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning (Handikappombudsmannen) behandlar inte rättsliga eller enskilda ärenden rörande personer med funktionsnedsättning (ansökningar, anmärkningar, förvaltningsklagan) och ersätter inte etablerade rådgivnings- och påverkningskanaler (t.ex. socialombud, patientombud, funktionshinderservice, social- och familjeservice).  

Eftersom ombudsmannens roll inte är lagstadgad, så är inte arbetsbeskrivningen och uppgifterna definierade enligt lag. Innehållet i arbetsuppgifterna är ortsspecifika.

Tillgänglighetsombud

Tillgänglighetsombud är inte en lagstadgad verksamhet, därför finns det ortsspecifika olikheter.

Kommunernas tillgänglighetsombud arbetar för en bättre tillgänglighet med tanke på den bebyggda bostads- och livsmiljön samt tillgängligheten till service. En tillgänglig miljö och tillgänglighet till service innebär att personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet kan röra sig och delta i samhället oberoende av funktionsförmåga. Tillgängligheten ökar när vi tar bort så mycket som möjligt av de hinder som finns i bostads- och livsmiljön med tanke på rörelse, funktionsförmåga, syn, hörsel, förståelse och kommunikation.

Tillgänglighetsombudet

 • Främjar tillgänglighet och tillgänglighetsanpassningar i stadens bebyggda bostads- och livsmiljö samt tillgängligheten till service och tjänster i samarbete med olika stads- och kommunalförvaltningar.
 • Ger information om tillgänglighet och tillgänglighetsanpassningar.
 • Handleder och ger råd till kommunens personal och privata byggherrar för att främja tillgänglighet.
 • Samarbetar med olika tillgänglighetsintressenter som funktionshinderorganisationer, andra städer och kommuner, yrkeshögskolor, universitet samt byggherrar och planerare.
 • Delta i arbetet tillsammans med kommunala råd för personer med funktionsnedsättning (handikappråd) och äldreråd gällande tillgänglighetsfrågor.
 • Fungera och aktivera sig i internationella tillgänglighetsnätverk.

Tillgänglighetsombudets roll är inte lagstadgad.

Åland och ombud för personer med funktionsnedsättning  

Vid behov hjälp och stöd angående kontakter med myndigheter eller vid missnöje med vård eller service så kan man kontakta olika fristående ombud.  Ombuden arbetar fristående från kommuner, myndigheter och vårdgivare:

Ombud på Åland, Ålands landskapsregering

Sams juridiskt ombud

Juridiskt ombud på Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder