RAI-information om bedömning av servicebehov och funktionsförmåga

Social- och hälsovårdsorganisationerna skickar uppgifterna från RAI-bedömningarna till Institutet för hälsa och välfärd (THL) två gånger om året genom RAI-dataöverföringar. 

Vid RAI-dataöverföringen överför programleverantörerna social- och hälsovårdsorganisationernas RAI-bedömningar till THL.

RAI-systemet (Resident Assessment Instrument) är ett standardiserat verktyg för datainsamling och observationer. Den är avsedd för utvärdering av servicebehov och funktionsförmåga hos klienten av äldreservice eller funktionshinderservice samt för planering av vård och service.

Utgående från datalagret sammanställer THL jämförelseinformation i form av sammanfattningar och medelvärden. Organisationer som använder RAI-verktyget utnyttjar RAI-jämförelseinformation för utvärdering, ledning och benchmarking av verksamheten. Nationell RAI-information används också inom forskning och beslutsfattande. THL ansvarar för det nationella RAI-datalagret som en del av sin lagstadgade verksamhet.

Viktigt i samband med RAI-bedömningsverksamheten

RAI-bedömningen görs alltid enligt en tidtabell som motsvarar klientens behov två gånger i året och även vid behov om klientens tillstånd förändras. Slutförda bedömningar låses i programmet.

Organisationerna som utför RAI-bedömningar har ansvar för att

  • informationerna i RAI-bedömningen är korrekta
  • de slutförda bedömningarna är låsta
  • programleverantörerna har information om de enheter vars RAI-bedömningar ska överföras till THL
  • ändringar i organisationen eller enheten, t.ex. ägarbyten, meddelas till adressen rai(at)thl.fi.

Organisationerna som utför RAI-bedömningar ansvarar för att ordna RAI-dataöverföringen. Det är bra om organisationen har en person som ansvarar för dataöverföringen och som vid behov kan kontakta programleverantören för att få ytterligare anvisningar.

Användning av RAI i klientarbetet

RAI-dataöverföring i februari och augusti

Informationen från RAI-bedömningarna skickas till THL två gånger om året:

  • Den första februari.
  • Den första augusti.

Vid RAI-dataöverföringen överför programleverantörerna social- och hälsovårdsorganisationernas RAI-bedömningar, som är låsta vid tidpunkten för dataöverföringen, till THL. Testenheter och testbedömningar överförs inte.

Skapande av RAI-jämförelseinformation

THL behandlar de informationer som mottagits, sammanställer RAI-jämförelseinformation och uppdaterar organisationernas responsrapporter ungefär 10 veckor efter dataöverföringen.

Det första halvårets uppgifter i responsrapporterna

THL uppdaterar responsrapporterna med det första materialet från innevarande år efter dataöverföringen i augusti. Responsrapporterna innehåller då alltså jämförelseinformation som grundar sig på de RAI-bedömningar som gjordes under våren.

Utgående från de RAI-bedömningar som kommer att överföras till THL den 1 augusti 2023 kommer THL till exempel att sammanställa materialet 2023_1 i RAI-responsrapporten. Materialet består av låsta bedömningar vars bedömningsdatum gäller för tiden 1.1.–30.6.2023.

Det andra halvårets uppgifter i responsrapporterna

THL uppdaterar responsrapporterna med jämförelseinformationen från årets andra material efter dataöverföringen i februari följande år. Denna jämförelseinformation grundar sig på de RAI-bedömningar som gjorts under hösten föregående år.

Utgående från de RAI-bedömningar som kommer att överföras till THL den 1 februari 2024 kommer THL till exempel att sammanställa materialet 2023_2 i RAI-responsrapporten. Materialet består av låsta bedömningar vars bedömningsdatum gäller för tiden 1.7.-31.12.2023. 

Jämförelseinformation i andra RAI-jämförelsedatabaser

Förutom responsrapporterna sammanställer och uppdaterar THL även RAI-jämförelsedatabaser som används av organisationer som deltar i samfinansierad RAI-benchmarking liksom RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre.

Uppdateringar av responsrapporterna och andra RAI-jämförelsedatabaser meddelas på THL:s RAI-sidan:
Aktuellt om RAI (Äldre)

Läs mer

Aktuellt om RAI (Äldre)
RAI-jämförelsedatabaser (Äldre)
Ledning genom RAI-information (Äldre)

RAI-info
tel. 029 524 7472 (på vardagar 9.00–15.00) 
e-post: rai[at]thl.fi