Välbefinnandet bland barn och unga - Enkäten Hälsa i skolan 2023

Mer än en tredjedel av flickorna och var femte pojke upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt.

En stor del av de barn och unga som svarade på enkäten Hälsa i skolan berättade att de är nöjda med sina liv. Eleverna i årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen var mer nöjda med sitt liv än eleverna i årskurs 8 och 9 samt första och andra årets studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter. Andelen elever i årskurs 8 och 9 samt studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter som är nöjda med livet hade minskat något sedan 2021. 

Ungefär en tredjedel av flickorna i årskurs 8 och 9 i den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna upplevde sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt. Bland pojkarna var motsvarande andelar 16–20 procent. I årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen upplevde 14 procent av flickorna och nio procent av pojkarna sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt. År 2023 var andelen personer som upplevde sin hälsa som medelmåttig eller dålig nästan oförändrad jämfört med 2021.

Det var vanligast bland eleverna i årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen (pojkar 70 % och flickor 76 %) och första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalterna (pojkar 83 % och flickor 73 %) att tycka om att gå i skolan. Ungefär hälften av eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och cirka två tredjedelar av första och andra årets studerande i gymnasiet tyckte om att gå i skolan. Andelen som tyckte om att gå i skolan 2023 hade minskat sedan 2021 för alla utom yrkesstuderande.

Enkäten Hälsa i skolan tar fram uppföljningsdata om barns och ungas hälsa och välbefinnande och de tjänster som erbjuds barn och unga. I denna statistikrapport behandlas huvudresultaten med anknytning till hälsa och välfärd 2023, som grundar sig på svar från 246 747 barn och unga. Resultaten granskas i förhållande till föregående insamlingsår (2021), som var under coronapandemin. Förändringar på längre sikt rapporteras när utveckling av ett fenomen kan observeras vid minst tre mätpunkter. 

Ladda ner hela statistikrapporten

90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen var nöjda med sina liv. 75–79 procent av pojkarna och 54–61 procent av flickorna i årskurs 8 och 9 i den grundläggande utbildningen samt första och andra årets studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter var nöjda med sina liv. Nio procent av pojkarna och 13 procent av flickorna i årskurs 4 och 5 upplevde att deras hälsotillstånd var medelmåttigt eller dåligt. 16–20 procent av pojkarna och 31–40 procent av flickorna i årskurs 8 och 9 i den grundläggande utbildningen samt vid gymnasier och yrkesläroanstalter upplevde detta. Det var vanligast bland eleverna i årskurs 4 och 5 i den grundläggande utbildningen (pojkar 70 % och flickor 76 %) och studerande vid yrkesläroanstalterna (pojkar 83 % och flickor 73 %) att tycka om att gå i skolan. Ungefär hälften av eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen (pojkar 57 % och flickor 47 %) samt av gymnasiestuderandena (66 % av pojkarna och 59 % av flickorna) tyckte om att gå i skolan.
Indikatorer som beskriver barns och ungas välbefinnande, enligt kön och skolstadium 2023, %.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken Välbefinnandet bland barn och unga baserar sig på resultaten från enkäten Hälsa i skolan år 2006-2023. Nästa datainsamling med enkäten Hälsa i skolan genomförs 2025.

Enkäten besvaras av:

  • eleverna i årskurs fyra och fem inom den grundläggande utbildningen,
  • elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan,
  • första och andra årets studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter.

Informationen samlas in i avidentifierad form. Barnen och de unga fyller i den elektroniska enkäten i skolan under lektionstid.

Barnen och de unga har fått frågor om välbefinnande, delaktighet och fritid, hälsa och funktionsförmåga, levnadsvanor, skolgång och studier, familj och levnadsförhållanden samt om tryggheten i uppväxtmiljön och tillgången till service och hjälp. Informationen kan användas i främjandet av barns och ungas och deras familjers hälsa och välfärd samt för att utveckla undervisningen och social- och hälsovårdstjänsterna

Källa

Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2023
Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2023
Well-being of children and young people – School Health Promotion study 2023

Statistikrapport 49/2023, 21.9.2023. THL.

Ytterligare information

Jenni Helenius
tfn 029 524 8406

Hanne Kivimäki
tfn 029 524 7281

e-post [email protected]