Övervikt och fetma bland barn och unga 2022

Ingen betydande förändring i förekomsten av övervikt bland barn och unga - alt mer omfattande uppgifter om längd och vikt

Förändringarna i förekomsten av övervikt hos barn och unga (inkl. fetma) mellan 2021 och 2022 var små. Den stabilisering som observerades 2021 verkar ha fortsatt eller till och med vänt något nedåt mellan 2021 och 2022. 2022 var förekomsten av övervikt (ISO-BMI ≥ 25 kg/m2) i åldersgrupperna 2–6 år och 7–12 år cirka en procentenhet lägre och i åldersgruppen 13–16 år något under en procentenhet lägre än 2021.

Förekomsten av övervikt var 27 procent bland pojkar i åldern 2–16 år och 18 procent bland flickor 2022 (Figur 1). Sedan 2014 har förekomsten av övervikt (inkl. fetma) i åldern 2–16 år ökat med två procentenheter bland pojkar och flickor.

I åldern 2–16 år var förekomsten av fetma (ISO-BMI ≥ 30 kg/m2) åtta procent bland pojkar och fyra procent bland flickor 2022. Inte viktig förändring hade skett jämfört med 2021. Sedan 2014 har förekomsten av fetma ökat med en procenthet bland pojkar och flickor.

Vid fastställandet av övervikt och fetma användes ISO-BMI som gränsvärde, dvs. ett viktindex för barn som motsvarar viktindexet för vuxna.

Statistiken för 2022 baserar sig på längd- och viktuppgifter som mätts i samband med hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården och som fåtts från vårdanmälningar inom den öppna primärvården (Avohilmo).

När man granskar de tidsmässiga förändringarna i förekomsten av övervikt bör man beakta bristerna och förändringarna i registermaterialet. Samtidigt med den nedåtgående trenden som observerades i förekomsten av övervikt har täckningen av uppgifter förbättrats vilket sannolikt påverkar resultaten. Täckningen av längd- och viktuppgifter bland 2–16-åringar förbättrades med över 6 procentenheter jämfört med i fjol.

Ladda ner hela statistikrapporten

27 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna i åldern 2–16 år hade övervikt (inkl. fetma) 2022. Sedan 2014 har förekomsten av övervikt (inkl. fetma) i åldern 2–16 år ökat med två procentenheter bland pojkar och bland flickor.
Figur 1. Förekomsten av övervikt (inkl. fetma) bland pojkar och flickor i åldern 2–16 år under åren 2014–2022.

Täckningen av längd- och vikt-uppgifter i Avohilmo förbättrade

Längd- och viktuppgifternas sammanlagda täckning för alla åldersgrupper (2–16-åringar) var 54 procent (n=466 145) för hela landet 2022. Längd- och viktuppgifternas täckning som beräknats separat för åldersgrupperna var för 2–6 åringar 64 procent (n=159 099), för 7–12-åringar 51 procent (n=186 500) och för 13–16-åringar 48 procent (n=120 546).

Det fanns betydande regionala skillnader i täckningen av barns och ungas längd- och viktuppgifter i Avohilmo. Täckningen av längd- och viktuppgifter för 2–16-åringar per välfärdsområde varierade mellan mindre än en procent och 80 procent (Figur 2). I sex välfärdsområden var täckningen fortfarande inte tillräcklig för att publicera upp-gifterna. I sammanlagt 105 (34 %) kommuner var längd- och viktuppgifterna för 2–16-åringar inte tillräcklig för att publicera uppgifterna.

Den mest betydande orsaken till att det saknas områdesspecifika resultat var att det tekniska genomförandet av patientdatasystemet i flera kommuner inte möjliggör ett automatiskt urval av längd- och viktuppgifter i Avohilmos datainsamling.

Täckningen av längd- och viktuppgifter för 2–16-åringar per välfärdsområde varierade mellan mindre än en procent och 80 procent. Täckningen var högst i Norra Savolax och Norra Karelen. I sex välfärdsområden var täckningen fortfarande inte tillräcklig för att publicera uppgifterna.
Figur 2. Längd- och viktuppgifternas täckning för 2–16-åringar per välfärdsområde i Avohilmo 2022.

Längd- och viktuppgifternas täckning för barnbefolkningen i området fastställdes i förhållande till andelen barn och unga för vilka det fanns tillgång till minst en uppgift om både längd och vikt under kalenderåret (1.1–31.12.2022). Om en person under samma kalenderår hade flera besöksuppgifter som innehöll längd och vikt, valdes den mätning som gjorts närmast födelsedagen.

Resultaten av förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga presenteras om längd- och viktuppgifternas täckning i det granskade området är minst 50 procent och gruppen omfattar minst 30 barn eller unga.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter från FinBarn-registeruppföljningen angående förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga samt om längd- och viktuppgifternas täckning.

Uppgifterna i statistiken baserar sig på längd- och viktuppgifter som har uppmätts och antecknats vid barnrådgivningens och skolhälsovårdens hälsoundersökningar. Längd- och viktuppgifterna överförs från flera patientdatasystem till Avohilmo som en del av den automatiska, elektroniska datainsamlingen.

Uppgifterna i statistiken för åren 2014–2018 och 2020–2022 baserar sig enbart på längd- och viktuppgiftsmaterial från Avohilmo. Materialet för 2019 innehåller förutom uppgifter från Avohilmo även längd- och viktuppgifter (n = 212 336) som har samlats genom separat datainsamling i sådana patientdatasystem från vilka tillväxtuppgifterna inte överförs med en engångsregistrering till Avohilmo.

Syftet med den separata datainsamlingen 2019 var att en gång visa att uppgifternas täckning skulle förbättras avsevärt om uppgifterna överfördes från alla patientdatasystem.

Längd- och viktuppgifternas täckning har förbättrats mellan åren 2014 och 2022 för barn under skolålders med 29 procentenheter (34,9 –> 63,5 %), för barn i lågstadieåldern med 21 procentenheter (29,8 –> 50,7 %) och för barn i högstadieåldern med 19 procentenheter (29,2 –> 48,0 %).

Aktuella och heltäckande längd- och viktuppgifter bör fås av alla serviceproducenter. Heltäckande och jämförbara uppgifter gör det möjligt att bedöma förändringen över tid och resultaten av interventioner på kommunal nivå och nationellt.

Statistik över övervikt och fetma bland barn och unga publiceras årligen. Statistiken publicerades första gången 2019.

Källa

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2022
Övervikt och fetma bland barn och unga 2022
Child and adolescent overweight and obesity 2022 (available only in Finnish and Swedish)

Statistikrapport 65/2023, 21.11.2023

Mer information

Maaret Vuorenmaa
tfn 029 524 7008
e-post: [email protected]

Päivi Mäki (övervikt och fetma bland barn och unga)
tfn 029 524 8612
e-post: [email protected]