Småbarnspedagogik 2020

THL sammanställde statistiken för den sista gången om verksamhetsåret 2020. Från och med verksamhetsåret 2021 publiceras statistiken av Statistikcentralen.
Mer information: Statistiken över småbarnspedagogik (FOS)

Majoriteten av barnen inom småbarnspedagogiken deltog i den daghemsverksamhet som finansieras av kommunen.

Sammanlagt 245 255 barn deltog i småbarnspedagogiken år 2020. Antalet motsvarar cirka 77 procent av barnen i åldern 1–6 år. Andelen barn som deltog i småbarnspedagogiken var på oförändrad nivå. Antalet barn minskade emellertid med något över tre procent (8 344 barn), eftersom även antalet barn i åldern 1–6 år bland befolkningen minskade med lite mindre än fyra procent jämfört med år 2019. (Tabellbilaga 1).

Av alla barn som deltog i småbarnspedagogiken år 2020 gick 77 procent (189 362 barn) på daghem och 5 procent (13 230 barn) var i familjedagvård inom den småbarnspedagogik som kommunerna och samkommunerna själva ordnar eller skaffar som köptjänster. Dessutom kan kommunerna på basis av ansökan bevilja familjerna en servicesedel för deltagande i privat producerad småbarnspedagogik.

Av kommunen beviljad servicesedel för deltagande i privat småbarnspedagogik användes vid valet av småbarnspedagogikplats för 31 201 barn (13 %). Något färre än 5 procent (11 462 barn) av de barn som deltog i småbarnspedagogiken fick FPA:s vårdpenning för stöd av privat vård av barn. FPA:s stöd för privatvård av barn är ett alternativ till den småbarnspedagogik som kommunen ordnar.

>Coronaepidemins inverkan syns i ett minskat antal närvarodagar inom den småbarnspedagogik som kommunen finansierar (- 16 %) år 2020. Antalet närvarodagar uppgavs vara 29,5 miljoner år 2020. Under de senaste tio åren har antalet närvarodagar inom småbarnspedagogiken varit cirka 35 miljoner per år. THL har inte statistikfört närvarodagarna för dem som använder servicesedlar eller FPA:s stöd för privat vård av barn.

Uppgifterna om antalet barn hämtades den 31 december.

Ladda ner hela statistikrapporten

Grafik ur statistiken
Barn som deltagit i småbarnspedagogik 1985–2020. * Subjektiv rätt till dagvård infördes för alla barn under skolåldern från år 1996. Från och med 2016 begränsades barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar per vecka, begränsningen upphävdes fr.o.m. den 1 augusti 2020. ** Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn trädde i kraft den 1 augusti 1997. *** Ändring i datainsamlingen och statistikföringen. Från och med verksamhetsåret 2015 finns data att få även om de barn, till vilka kommunen beviljat en servicesedel för småbarnspedagogik. Användandet av servicesedel blev möjligt fr.o.m. den 1 augusti 2009, då lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården trädde i kraft.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

THL har årligen publicerat uppgifter om småbarnspedagogik som samlat in från kommunerna för statistiken samt de uppgifter som fåtts från FPA om barn som vårdats med stöd för privat vård.

I statistiken ingår alla barn som deltagit i kommunal småbarnspedagogik oberoende av om småbarnspedagogik administrativt hör till social- eller undervisningsväsendet. Uppgifterna om småbarnspedagogiken är från 31.12. De begrepp och definitioner som används förklaras i textavsnittet i varje statistikrapport.

Statistiken över småbarnspedagogik är en årsstatistik, som har producerat regionala uppgifter om barn som varit i heldags- och halvdagsvård i daghem och familjedagvård som finansieras av kommuner, åldervis. De regionala uppgifterna om barn som vårdats med stöd FPA:s stöd för privat vård är specificerade åldersvis.

Barn som fått servicesedlar för småbarnspedagogik –uppgift är tillgänglig från och med år 2015. Antalet barn specificeras enligt barn under 3 år och barn som fyllt 3 år.

THL samlade in data och sammanställde statistiken för den sista gången om verksamhetsåret 2020. Från och med verksamhetsåret 2021 tas årsstatistiken över småbarnspedagogiken fram baserat på de data som finns i informationsresursen Varda.

Årsstatistiken publiceras i Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen under 2022.

Källa

Varhaiskasvatus 2020
Småbarnspedagogik 2020

Statistikrapport 32/2021, 27.9.2021