Familjerättsliga tjänster

Statistik för 2023 har publicerats

Statistikrapport Familjerättsliga tjänster 2023 kom ut på finska 29.4.2024. Den svenska versionen kommer att läggas ut på dessa webbsidor senare. 
Statistik för 2023 på finska

Familjerättsliga tjänster 2022

Antalet familjerättsliga avtal har minskat – orsaken är lagändringar och ett minskat antal barn.

Antalet familjerättsliga avtal har halverats från 2018 fram till 2022. Minskningen har varit störst vad gäller avtalen om vårdnad av barn, vilka minskat till en fjärdedel (-79 %). Som en följd av lagändringen 20191 börjar gemensam vårdnad nu som standard om föräldraskapet erkänts redan under graviditeten. Även antalet andra familjerättsliga avtal har minskat, men mer måttfullt. Statistiken innehåller endast avtal som fastställts av socialväsendet – föräldrarna kan också sinsemellan komma överens om vårdnaden av barnen, hos vem barnen bor och om umgänget.

Utöver lagändringarna påverkas antalet avtal även av det minskade antalet barn. Antalet barn under 18 år minskade med en procent från 2021, medan antalet nyfödda barn minskade med 9 procent. Många avtalstyper har minskat med cirka tio procent sedan 2021, fastän avtal ingås för barn i alla åldrar och inte bara för nyfödda.

Föräldraskapet fastställs separat om föräldrarna till det barn som ska födas inte har ingått äktenskap. År 2022 fastställdes faderskapet för 20 614 barn. Faderskapet erkändes allt oftare före barnets födelse och endast i 13 procent av fallen efter barnets födelse. Moderskapet fastställdes för 190 barn på basis av samtycke till assisterad befruktning. För 34 barn fastställdes faderskapet i domstol 2022. Faderskapet fastställdes inte överhuvudtaget för cirka 1 200 barn.

Det fastställdes sammanlagt 44 951 avtal om underhållsbidrag 2022. Antalet avtal har minskat med 10 procent sedan 2021 och med 19 procent sedan 2018. Den vanligaste storleksklassen som avtalen fastställdes till var 168–235 euro (7 637 avtal). Underhållsbidragets eurobelopp fastställdes inte överhuvudtaget i 20 160 avtal. Avtalet om underhållsbidrag fastställs till noll t.ex. i en situation där förälderns underhållsförmåga inte når upp till det underhållsstöd som FPA betalar. Andelen nollavtal har ökat med cirka 10 procentenheter sedan 2018.

Statistikens och datainsamlingens namn har ändrats. Statistikens tidigare namn var Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av föräldraskap. Uppgifterna i statistiken samlas in från välfärdsområdena, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt från enhet för rättskemi vid Institutet för hälsa och välfärd.
[1] Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983

Ladda ner hela statistikrapporten

Antalet familjerättsliga avtal och fastställande av faderskap år 2000−2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om underhåll och vårdnad av barn från alla välfärdsområden i Finland.

Varje år samlar institutet in uppgifter om fastställda avtal om underhållsbidrag och deras storleksklasser, avtal om vårdnad av barn, boende och umgängesrätt och om fastställandet av faderskap.

Institutet för hälsa och välfärd (tidigare Stakes) har samlat in uppgifter sedan år 1993. Före det ansvarade Social- och hälsostyrelsen för statistikföringen.

Från och med 2020 inkluderar statistiken även uppgifter om fastställande av moderskap och om vårdnadshavarskap vid sidan om som erhållits från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Statistiken utkommer årligen i maj-juni.

Källa

Perheoikeudelliset palvelut 2022
Familjerättsliga tjänster 2022
Family law related social services 2022

Statistikrapport 17/2023, 5.5.2023.
Finlands officiella statistik, Familjerättsliga tjänster. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

Anne Forss
tfn 029 524 7379

e-post: [email protected]

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET.FI