Uppfostrings- och familjerådgivning

Enkät om uppfostrings- och familjerådgivningen under verksamhetsåret 2019

Datainsamlingen om uppfostrings- och familjerådgivningen 2019 genomfördes och uppgifter begärdes senast 14.2.2020.

Av Finlands 311 kommuner (enligt regionindelningen år 2019) besvarade sammanlagt 263 kommuner enkäten om uppfostrings- och familjerådgivning. I de svarande kommunerna bodde 91 procent av landets befolkning under 2019. När det gäller enskilda frågor varierade mängden kommuner som svarade på dem emellertid mycket, och flera kommuner berättade också att de inte får de uppgifter som THL begärt från informationssystemet. Det fattades ett beslut om att statistikuppgifterna för 2019 inte publiceras.

THL har beslutat att kommunenkäten om uppfostrings- och familjerådgivningen inte längre ska genomföras, utan att man väntar på den kommande registerreformen inom socialvården (Användandet av Klientdataarkivet för socialvården i sekundär användning av uppgifterna). Datainsamlingen om uppfostrings- och familjerådgivningen 2019 var alltså den sista i sitt slag.
Institutet för hälsa och välfärd THL genomför en statistisk kartläggning av de sociala tjänsterna i kommunerna vart tredje år. Frågorna i statistikenkäten gäller tjänster för funktionshindrade, social kreditgivning, rehabiliterande arbetsverksamhet och småbarnspedagogik. I enkäten för verksamhetsåret 2016 tillades avsnittet om uppfostrings- och familjerådgivning som en pilotenkät, vars främsta uppgift var att informera kommunerna om det förnyade informationsinnehållet i datainsamlingen av statistiska uppgifter samt testa frågornas begriplighet och uppgifternas tillgänglighet.

Insamlingen av data om uppfostrings- och familjerådgivningen har tidigare genomförts som en separat enkät vart femte år och den senaste publikationen gällde verksamhetsåret 2012.

Tabeller

Bakgrundsinformation 

Ytterligare information

Tuula Kuoppala
tfn 029 5247 234

Martta Forsell
tfn 029 5247 974

e-post: [email protected]