Tobakspolitik

De mest centrala instrumenten i Finlands tobakspolitik är tobakslagen och tobaksskatten. Social- och hälsoministeriet styr och utvecklar tobakspolitiken. Finansministeriet ansvarar för tobaksskatten. 

Tillsyn av tobakslagen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för allmän styrning och tillsyn för att uppnå målen i tobakslagen.

Reglering av tobaksprodukter i EU  

Internationell tobakspolitik

Det viktigaste instrumentet i internationell tobakspolitik är WHO:s ramkonvention för tobakskontroll.