Mottagande och förvaring av vaccin

Enheter som genomför vaccinationer ska ha anvisningar om hur vaccin tas emot och förvaras. Personalen ska vara insatt i dessa frågor.

Mottagande av vaccin

När du beställer vaccin ska du samtidigt se till att det finns någon som tar emot försändelsen när den anländer.

Kontrollera vaccinförsändelsen i enlighet med sjukhusapotekets eller läkemedelscentralens anvisningar genast när den anländer. Kontrollera särskilt att kylklamparna inte har kommit i kontakt med vaccinförpackningarna. Om vaccinet fryser mister det sin effekt.

Flytta snabbt över vaccinen till kylskåpet.

Om du märker att det har skett ett fel under transporten, flytta då över vaccinen till kylskåpet och kontakta det sjukhusapotek eller den läkemedelscentral som levererat vaccinen.

Vaccinens hållbarhet och felaktig förvaring

Iaktta följande regler vid förvaringen av vaccin 

Varje person som hanterar vaccin bär ansvaret för att vaccinen förvaras på rätt sätt. 

 • Rätt förvaringstemperatur är +2 till +8 °C.
 • I kylskåpet ska det finnas en termometer som mäter minimi- och maximitemperaturen.
 • Kontrollera och anteckna temperaturerna i kylskåpet varje morgon, innan dagens vaccinationer inleds.
 • Se till att vaccinen inte i onödan utsätts för solljus eller starkt ljus. 
 • Håll kylförvaringsstället rent.
 • Håll ordning på vaccinen. 
 • Placera vaccinen i en sådan ordning att de äldsta vaccinsatserna används först.
 • Förvara vaccinen på kylskåpets mellersta hyllor så att de inte är i kontakt med bakväggen.
 • Säkerställ att vaccinförpackningarna inte är för tätt radade på hyllorna så att luften kan cirkulera och temperaturen fördelas jämnt.
 • Förvara inte vaccin i kylskåpsdörrens hyllor eller lådor.

Se till att

 • kylskåpsdörren stängs ordentligt
 • det inte går att stänga kylskåpets strömbrytare av misstag och att strömkabeln inte av misstag kan dras ur uttaget
 • kylskåpet regelbundet frostas av, om det inte har automatisk avfrostning 
 • Under avfrostning eller service förvaras vaccinen i ett annat kylskåp eller i en kylväska med kylklampar som kylts ned i kylskåp.

Kontroll av vaccinkylskåpets temperatur

Hur sänder eller transporterar du vaccin från kylskåpet till ett annat ställe för injektion?

När du transporterar vaccin till ett annat ställe är det viktigt att se till att du har sådana redskap som lämpar sig för transporten.

 • Om du sänder vaccin, meddela då mottagaren på förhand om att vaccinen anländer.
 • Transportera vaccinen i en kylväska.
 • Rätt transporttemperatur är +2 till +8 °C.
 • Se till att transporttiden är så kort som möjligt.
 • Kyl ner kylklamparna i kylskåp och sätt dem i transportlådan. 
 • Använd inte kylklampar som kylts ned i frysen vid transport av vaccin. Risken för att vaccinen fryser är för stor.

Om du behöver anvisningar om transporten ska du i första hand vända dig till kommunens sjukhusapotek eller läkemedelscentral.