Kontroll av vaccinkylskåpets temperatur

Vaccinkylskåpets temperatur ska kontrolleras dagligen för att man ska kunna säkerställa att vaccinen förvaras korrekt. 

Endast ett sådant vaccin som förvarats på rätt sätt är effektivt. Var och en bär ansvaret för att kylkedjan inte bryts.

Temperaturen kontrolleras med mätare

För att temperaturen ska kunna kontrolleras ska det finnas mätare som mäter variationerna i temperaturen under olika tider på dygnet. 

Om kylskåpets temperatur har avvikit från de angivna temperaturerna och det inte finns tillräckliga uppgifter om kylskåpets temperaturhistoria, måste vaccinen förstöras för säkerhets skull. Vaccinens värde är mångfaldigt jämfört med kostnaderna för de mätare som används för att kontrollera temperaturen.

Kom ihåg att också se till att kylskåpet regelbundet genomgår service.

Kontrollerna kräver en termometer som mäter minimi- och maximitemperaturen

Temperaturen kontrolleras med hjälp av en termometer som mäter minimi- och maximitemperaturen.

En vanlig termometer visar endast den aktuella temperaturen. Med den vet du inte vilka förändringar som skett i temperaturen sedan den föregående kontrollen.

Så här placerar du termometern:

 • Sätt termometerns givare nära vaccinen, i mitten av dem.
 • Om det finns vaccin på flera hyllor placeras givaren på den mittersta hyllan.
 • Placera mätarens display på ett synligt ställe på utsidan av kylskåpet eller ovanpå det.

Använd också frysindikator, helst på varje hylla.

Anteckning av temperaturen

Varje kylskåp ska ha ett eget häfte för anteckning av temperaturen.
Anteckna följande uppgifter i häftet:

 • termometerns minimi- och maximitemperatur under varje arbetsdag
 • service, avfrostning och tvättning av kylskåpet
 • avvikande händelser.

Efter att ha antecknat minimi- och maximivärdet ska du nolla mätaren.

Genom att granska de temperaturer som antecknats i häftet är det möjligt att upptäcka om kylskåpet behöver genomgå service redan innan det går sönder. 

Vaccinens förvaringstemperatur

Vaccin förvaras i +2 till +8 °C. Kylskåpets temperatur ska ställas in på +5 till +6 °C. 

Ju närmare två grader temperaturen är, desto större är risken att kylskåpets temperatur sjunker under noll i problemsituationer. 

Vaccinet förstörs alltid om det fryser.

Om det har varit för kallt i kylskåpet, kan det bero på att

 • kylskåpsdörren inte har varit helt stängd
 • termostaten håller på att gå sönder
 • det finns för många vaccin i kylskåpet.

Se till att vaccinförpackningarna inte är för tätt radade på hyllorna. Då kan luften cirkulera och temperaturen fördelas jämnt.

Förhindra att temperaturen i kylskåpet stiger 

De vanligaste orsakerna till att temperaturen stiger är att kylskåpsdörren inte är helt stängd eller att det inte kommer ström till kylskåpet.

 • När du lämnar rummet är det viktigt att du ser till att kylskåpsdörren är helt stängd och att strömmen är påslagen.
 • Säkerställ genom tekniska åtgärder att det inte av misstag går att trycka på kylskåpets strömbrytare.
 • Säkerställ genom tekniska åtgärder att kylskåpets strömkabel inte av misstag kan dras ut ur uttaget.
 • Instruera den övriga personalen, också städpersonalen, att strömkabeln inte får dras ut ur uttaget.

Hur regleras kylskåpets temperatur?

Undvik att reglera termostaten när det finns vaccin i kylskåpet. Flytta över vaccinen till ett annat kylskåp, om det är möjligt. Det är säkrast att flytta vaccinen tillbaka till kylskåpet först under följande arbetsdag, efter att du har försäkrat dig om att temperaturen ligger inom de inställda gränserna.  

 • Justera inte termostaten, om du inte kan kontrollera kylskåpets temperatur följande dag.
 • Ställ helst in temperaturen på morgonen, eftersom du då kan följa temperaturförändringen under arbetsdagen.
 • Justera termostaten endast lite åt gången.
 • Följ med förändringen under några timmar. Om temperaturen ännu inte är korrekt, justera då termostaten lite till och kontrollera förändringen igen under några timmar.
 • Anteckna temperaturen med en timmes intervall efter varje justering under hela arbetsdagen.
 • Var särskilt noggrann med att kylskåpet inte blir för kallt då du justerar termostaten!

Justering av temperaturen i ett reparerat eller nytt kylskåp

Lämplig temperatur i ett reparerat eller nytt kylskåp ska ställas in med hjälp av termostaten innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera minimi- och maximitemperaturen flera gånger under minst två dygn. Temperaturen ska hållas inom de angivna gränserna innan du flyttar över vaccinen. 

Efter att du flyttat över vaccinen kontrollerar du några gånger under arbetsdagen att temperaturen ligger inom de inställda gränserna.

Kassering av vaccin