Sedvanliga skyddsåtgärder och skyddsklassificering

Sidans innehåll

Sedvanliga försiktighetsåtgärder

Sedvanliga försiktighetsåtgärder är verksamhetssätt vars syfte är att bryta mikrobernas smittvägar i vården och omsorgen av kunder inom social- och hälsovården.

Försiktighetsåtgärderna förhindrar mikroberna från att överföras från patienter till vårdpersonalen och från vårdpersonalen till patienter. De förhindrar också smitta från vård- och undersökningsredskap och från omgivningen.

Rekommendationen är att sedvanliga försiktighetsåtgärder ska följas i vården av alla kunder, och de är grunden för extra åtgärder för andra skyddsklassificeringar.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder omfattar

 • omsorgsfull handhygien
 • användning av skyddsutrustning vid behov
 • rätt arbetssätt, inklusive desinfektion av sekretfläckar och förebyggande av stick- och snittolyckor.

Genomförande av sedvanliga försiktighetsåtgärder

Genomförande av sedvanliga försiktighetsåtgärder
Vägledning för patienter och besökare

Desinfektion av händer

 • när man kommer till och går från avdelningen och patienters rum
 • före måltider
 • efter toalettbesök
 • efter att man har hostat och snutit sig

Hosthygien vid luftvägsinfektioner

 • när man hostar och nyser ska munnen och näsan i första hand täckas med en engångsnäsduk. Näsduken slängs omedelbart i soporna.
Val av rum
 • Eget rum om patientens omgivning kontamineras av sekret (även avföring och urin, hudflagor) eller om patienten inte klarar av att följa hygienanvisningarna
Rummets utrustning
 • bara de hjälpmedel och redskap som behövs för vården
 • desinfektionsmedel för sekretfläckar samt handdukar och desinfektionsmedel för desinfektion av redskap (enhetsspecifika inom långtidsvården)
 • insamlingskärl för vasst avfall (enhetsspecifika inom långtidsvården)
 • tvättbart skydd eller engångsskydd på madrass och kudde
 • egna salvor, talk och tandkräm o.d. för varje patient
Handhygien
 • inga armbandsur, ringar eller armband
 • korta naglar, inga lös- eller gelénaglar
 • omsorg om huden på händerna: hudskador på händerna behandlas, vid behov kontakt med företagshälsovården

Desinfektion av händer

 • före och efter kontakt med patienten eller aseptiska ingrepp
 • innan skyddshandskar eller andra skydd tas på och efter att de tagits av
 • efter kontakt med patientens närmiljö

Handtvätt med vatten och tvål

 • när händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga
 • Vid behandling av diarrépatienter med norovirus eller Clostridium difficile, efter kontakt med patientens närmiljö eller infektionssekret (ska observeras redan innan diagnosen fastställts)
Arbetskläder
 • korta ärmar eller ärmar uppdragna till armbågarna 
Skyddsutrustning 

Skyddshandskar       

 • vid hantering av blod, sekret, sår, hudskador, slemhinnor eller kontaminerade områden eller redskap

Skyddsrock eller ett skyddsförkläde med ärmar

 • vid risk för blod- eller sekretstänk

Kirurgiskt mun- och nässkydd

 • vid risk för blod- eller sekretstänk

Skyddsglasögon eller mask med visir

 • vid risk för blod- eller sekretstänk till exempel vid en enhet inom mun- och tandvården
Förebyggande av stick- och snittolyckor
 • vassa föremål slängs utan hylsor i avfallsbehållare för vassa föremål (EN ISO 23907:2012)
 • användning av säkerhetsutrustning 
Sekretfläckar
 • synliga blod- och sekretfläckar avlägsnas omedelbart med desinfektionsmedel (EN 13697)
 • klor 500–1000 ppm när sekretet har sugits upp eller klor 5000 ppm eller ett peroxygenbaserat desinfektionsmedel direkt på fläcken
Vårdmiljö

Vård- och undersökningsredskap

 • rengöring, desinfektion eller sterilisering enligt hur de används

Städning

 • svagt basiskt allrengöringsmedel och patientspecifika mikrofiberstäddukar
 • använd desinficerande engångsdukar för att torka av de redskap, till exempel infusionsautomater, i patientens vårdmiljö som anstaltsvården inte rengör
 • rengör kontaktytorna på enheter inom mun- och tandvården dagligen med engångsstäddukar, med allrengöringsmedel eller desinficerande dukar
Smutstvätt, sekret och avfall
 • placera smutstvätt i slutna tvättpåsar i patientrummet utan att damma av dem
 • packa avfallspåsar i patientrummet
 • häll sekret i avloppet eller i en desinficerande sköljmaskin och undvik stänk

Skyddsklassificering

De sedvanliga försiktighetsåtgärderna används alltid, övriga skyddsåtgärder väljs enligt mikrobens smittväg.

En mikrob kan spridas via flera olika smittvägar, och då används flera skyddsklasser samtidigt.

I tabellen finns sedvanliga försiktighetsåtgärder och extra åtgärder parallellt som personalen ska följa i situationer som kräver försiktighetsåtgärder när det gäller vidröring eller droppsmitta eller luftisolering.

När flera olika skyddsklasser används samtidigt ska särskild uppmärksamhet fästas vid ordningen skydden tas av. Genom att ta av skydden i rätt ordning undviker man en situation där man med sina egna händer kontaminerar slemhinnorna i ögon, näsa eller mun eller sprider mikrober i omgivningen.

Ordning skydden tas av

 1. Ta av skyddsrock/overall och skyddshandskar
 2. Desinficera händerna
 3. Ta av ögonskydd/visir och hårskydd
 4. Desinficera händerna
 5. Ta av andningsskyddet
 6. Desinficera händerna.

Skyddsklassificering.

Skyddsklassificering (pdf 86 kb)