Bedömning av biologiska risker i laboratorier

Enligt arbetarskyddslagen (738/2002) har alla arbetsgivare en skyldighet att reda ut, identifiera och bedöma olägenheter och risker och deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. 

Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017) innehåller närmare bestämmelser om hur biologiska risker ska bedömas och hur farorna ska minskas.

Till exempel ska det göras en riskbedömning innan en ny mikrob eller metod introduceras eller ett nytt arbete eller projekt inleds, för att utreda farorna arbetet innebär. 

Utifrån riskbedömningen fattas beslut om den skyddsnivå som laboratoriet behöver, den skyddsutrustning som ska användas och om övriga skyddsmekanismer.

Standarden CWA 15793 har utvecklats för hantering av biorisker på laboratorier

För hanteringen av biorisker på laboratorier har standarden CWA 15793 Laboratory Biorisk Management utvecklats. 

Standarden definierar hur de biologiska risker laboratoriets verksamhet innebär ska bedömas, förebyggas och kontrolleras. Standarden bygger på PDCA-cirkeln (Plan-Do-Check-Act). 

Standarden möjliggör också certifiering eller auditering av ett laboratoriums verksamhet när det kommer till hanteringen av biorisker. 

Standarden CWA 15793 kräver att en riskbedömning görs exempelvis i följande situationer:

  • när nya biologiska agenser införs, när nytt arbete inleds 
  • för en ny laboratoriebyggnad eller vid omfattande ändringar av ett laboratorium, i dess utrustning eller verksamhet 
  • när förändringar sker i personalarrangemangen 
  • vid avsevärda förändringar i anvisningarna eller arbetssätten 
  • vid sådana oväntade händelser som kan påverka biosäkerheten, såsom olyckor 
  • när nya lagar eller anvisningar träder i kraft.