Biosäkerhets- och bioskyddslagstiftning

Biosäkerheten regleras genom många lagar, förordningar och överenskommelser. På den här sidan finns en sammanställning av lagar, förordningar och förfaranden om olika ämnen relaterade till biosäkerhet.

Arbetarskydd

Lagstiftningen om biosäkerhet (biosafety) bygger i Finland på normal arbetarskyddslagstiftning, som arbetarskyddslagen och tillhörande förordningar. 

Hanteringen av biologiska agenser regleras närmare i statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017). 

I den ingår till exempel bestämmelser om 

  • åtgärder för att minska biologiska risker
  • anvisningar som behövs och förfaringssätt för hantering av biologiska agenser
  • uppgifter som ska upprätthållas samt 
  • en skyldighet att meddela myndigheterna om biologiska agenser som hanteras. 

GMO-lagstiftningen

Användningen av genmodifierade organismer regleras i Finland av gentekniklagen och tillhörande förordningar. Lagstiftningen förutsätter till exempel att en skriftlig riskbedömning görs om användningen av genmodifierade organismer. 

Anmälningar eller ansökningar om användningen av genmodifierade organismer lämnas till gentekniknämnden.
Gentekniknämnden (geenitekniikanlautakunta.fi)

Laboratoriernas verksamhetstillstånd och förfarande för godkännande

Ett laboratorium kan beroende på område behöva något att följande tillstånd:

Import av biologiska agenser

Beroende på biologisk agens innebär import antingen skyldighet att ansöka om importtillstånd och/eller att göra en anmälan om importen.

SYKE och Luke är behöriga myndigheter i importärenden med koppling till genresurslagen och Nagoyaprotokollet.
Användning och import av genresurser (Luonnontila, på finska)

Export av biologiska agenser

Export utomlands av biologiska agenser regleras av lagarna om export av produkter med dubbel användning och försvarsmateriel. 

Utöver konkreta produkter kan kontrollen av export av produkter med dubbel användning och försvarsmateriel också gälla exempelvis 

  • publiceringen av forskningsresultat
  • utbildning
  • kunnande
  • forskningssamarbete. 

Exporttillsynen gäller inte allmänt tillgängliga material eller grundforskning. 

Mer om ämnet

Transport av biologiska agenser

Transport och sändning av smittfarligt material regleras av lagstiftning och flera internationella överenskommelser. Det finns egna överenskommelser för luft-, sjö- och landtransporter. 
Transport av farliga ämnen (Tukes)

Smittfarligt avfall

Genom avfallslagen förebyggs faror för och skador på hälsa och miljö som orsakas av avfall och avfallshantering. 

I guiden om klassificering av farligt avfall definieras smittfarligt avfall. Även om avfall inte skulle vara klassificerat som smittfarligt i enlighet med lagen, får det ändå inte orsaka fara eller skada för hälsan eller miljön.

Mer om ämnet 

Lagstiftning om massförstörelsevapen

Med massförstörelsevapen avses kärnvapen samt kemiska och biologiska vapen. Flera internationella överenskommelser har ingåtts för att förhindra spridningen av dessa vapen. 

Finland har undertecknat Konventionen om förbud mot biologiska vapen som förbjuder utveckling, framställning, upplagring, anskaffning eller innehav av sådana biologiska ämnen eller toxiner som inte är avsedda för fredlig användning.

Mer om ämnet