Grundläggande begrepp inom biosäkerhet

På den här sidan tas centrala grundläggande begrepp inom biosäkerhet upp. 

Biosäkerhet

Biosäkerhet avser metoder som förhindrar oavsiktlig exponering av personal, laboratorium och miljön för biologiska agenser som eventuellt orsakar sjukdom. 

Dessa metoder består till exempel av 

 • goda mikrobiologiska arbetssätt
 • användning av biosäkerhetsskåp
 • användning av skyddskläder.

Skyddet på ett mikrobiologiskt laboratorium skapas av de strukturella egenskaperna hos laboratoriet, av förfaringssätten och personlig skyddsklädsel.

Laboratoriets strukturella egenskaper

Det kan behövas olika slags strukturella lösningar i ett laboratorium för att skydda arbetstagarna från smittorisk och förhindra att biologiska agenser oavsiktlig sprids i omgivningen. 

Sådana strukturella egenskaper är till exempel 

 • laboratorieutrymmets ventilationssystem
 • avfallshanteringssystem 
 • biosäkerhetsskåp. 

Förfaringssätt

Olika förfaringssätt är viktiga med tanke på säkerheten. 

Till förfaringssätten hör till exempel 

 • upprättande av arbetsanvisningar, riskbedömningar och olycksplaner
 • utbildning och handledning av arbetstagare. 

Till exempel ska de vaccinationer och hälsokontroller som behövs också definieras. 

Skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska enligt arbetarskyddslagen förbättra arbetsförhållandena och förhindra att risker och skadliga faktorer uppkommer antingen 

 • genom att avlägsna risker och skadliga faktorer eller 
 • genom att ersätta dem med mindre farliga eller mindre skadliga metoder. 

Dessa arbetarskyddsåtgärder genomförs innan skydden tas i bruk.

Arbetsgivaren måste skaffa och ge arbetstagarna tillgång till ändamålsenlig personlig skyddsutrustning om risken för en olycka eller insjuknande inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt med hjälp av åtgärder som riktas mot arbetet eller arbetsförhållandena.
Val och användning av personlig skyddsutrustning (pdf 738 kb)

Bioskydd

Med hjälp av bioskydd förhindras patogener och toxiner 

 • från att hamna i obehörigas händer
 • från att försvinna
 • från stöld
 • från missbruk eller 
 • avsiktlig spridning. 

Bioskyddets metoder består bland annat av:

 • laboratoriets strukturella skydd, passerkontroll och inbrottsalarmsystem 
 • datasäkerhet: känslig information om till exempel biologiska agenser som hanteras eller om laboratoriets verksamhet skyddas 
 • arbetstagarnas pålitlighet, till exempel upprättandet av säkerhetsutredningar 
 • kontroll av prover och material 
 • säker (secure) transport av prover till exempel från ett laboratorium till ett annat 
 • olika tillståndsförfaranden, till exempel om laboratoriets verksamhet eller import och export av biologiska agenser
 • bedömning av risker för dubbel användning
 • medvetenhet om biosäkerhet och potentiellt missbruk och bedömning av risker som hänger ihop med det.

Finland saknar separat biosäkerhetslagstiftning, i stället tangeras delområden som ingår i den i många olika författningar, som i lagstiftningen om kontroll av export. Huvudsakligen är det dock aktörernas eget ansvar att biosäkra laboratorierna. 

Hantering av biorisker

Till hantering av biorisker hör biologiska risker som orsakats både avsiktligt och oavsiktligt. Ofta stöder åtgärder som ökar biosäkerheten och bioskyddet varandra. 

Kompetenscentrum för biologiska hot 

Kompetenscentrum för biologiska hot (BUOS) är en nationell expertorganisation för bioskyddsmedicin och hantering av biologiska hot.
Kompetenscentrum för biologiska hot

Mer information

Susanna Sissonen 
Specialsakkunnig, THL:s biosäkerhetschef
tfn 029 524 8852
fornamn.efternamn(at)thl.fi eller bioturva(at)thl.fi