Forskning med dubbla användningsområden och bioskydd

Produkter, information och teknologi med dubbel användning har både ett bra och lagligt användningsändamål och potentiellt farliga tillämpningar i ondskefulla händer. 

Även vissa biologiska agenser eller information och forskning om dem kan klassificeras ha dubbel användning.

Amerikanska National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) har definierat ”oroväckande forskning med dubbel användning”. Det är forskning som producerar information, produkter eller teknologi som kan användas på fel sätt. Därmed kan det utgöra ett hot mot

 • människors hälsa och säkerhet
 • odlings- eller andra växter
 • djur
 • miljön.

Exempel på forskning med dubbel användning

 • vaccin görs verkningslöst
 • resistensen mot antibiotika utökas
 • virulensen hos en mikrob utökas
 • en mikrobs förmåga att smitta eller överleva utökas
 • värdarten för en patogen ändras 
 • en mikrob ändras så att den inte går att identifiera med diagnostiska metoder
 • en biologisk agens eller ett toxin görs om till ett vapen 
 • en ny patogen skapas eller en försvunnen patogen väcks till liv

Sådan här forskning finns det internationella överenskommelser mot, såsom konventionen om förbud mot biologiska vapen. Ibland är gränsdragningen mellan tillåten och förbjuden forskning svår. 

Forskare kan bekämpa de skadliga effekterna av forskning med dubbel användning. Det avgörande är att förstå riskerna med dubbel användning och vara medveten om att arbetet kan missbrukas. Forskarna ska också handla så att möjligheterna till missbruk är så små som möjligt. 

Utrikesministeriet ansvarar för kontrollen av export av produkter med dubbel användning. 
Exportkontroll (Utrikesministeriet)