Anvisningar om organisering av coronavirusvaccinationer

Uppdaterat 30.10.2023 

Välfärdsområdena ansvarar för organiseringen av coronavaccinationerna.

Välfärdsområdet kan samarbeta med en privata tjänsteleverantörer som genomför influensavaccinationerna. 

Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer, 1105/2020 (Finlex)

Sidans innehåll:

Planering och organisering av vaccinationsverksamheten

Vaccinationsverksamheten bör ha en ansvarig läkare. Det är viktigt att vaccinatören har möjlighet att konsultera den ansvariga läkare.
Se informationen om vem som får ge koronavaccinationer och på vilka villkor

Varje verksamhetsenhet planerar sin vaccinationsverksamhet lokalt utgående från de vaccin som används och deras särdrag.
Se även allmänna anvisningarna om hur vaccinationsverksamheten planeras och ordnas på bästa sätt:

Som sakkunnigorganisation för bekämpning av infektionssjukdomar och för vaccinationer ger THL anvisningar om hur en sakkunnig vaccinationsverksamheten organiseras. THL:s anvisningar är inte juridiskt bindande. En del av anvisningarna (t.ex. rätt hantering och förvaring av vacciner) är trots allt sådana, att man inte kan göra undantag från dessa utan att riskera läkemedels- och patientsäkerheten. THL:s anvisningar har därför delvis skrivits med bindande ordalydelse.

THL informerar och ger under hösten och vintern anvisningar om coronavaccinationerna. Den lokala interna informationen, d.v.s.  information till personal bör beaktas redan då vaccinationsverksamhetens planeras. Lokal, extern information skall ges till medborgarna i god tid före vaccinationerna börjar.

 • Välfärdsområden bör informera via många olika kanaler om vilka grupper som är i tur att få sitt vaccin och varifrån och när vaccinet kan fås. 
 • Det är viktigt att välfärdsområdet ordnar information till medborgarna om coronavaccinationerna 
 • Det lönar sig alltid om det bara är möjligt att ordna höst-vinterns boostervaccinationsrundans med coronavaccinet samtidigt som man ger influensavaccinationerna.
 • Det lönar sig att planera vaccinationerna i samarbete med övriga instanser så att verksamheten lätt kan förnyas efter behov Det lönar sig att fundera på hurdana utrymmen, förfaringssätt och samarbetspartners som finns inom området, och hur man med hjälp av dessa på bästa sätt kan förverkliga en effektiv och efter behov förändringsbar vaccinationsverksamhet som på olika vägar når de olika målgrupperna. 
 • Med tidsbokningssystem är det möjligt att koordinera också massvaccinationer. Det lönar sig att ha tillräckligt med vaccinatörer, personal som dokumenterar vaccinationerna och personal som färdigställer vaccinet. Dessutom behövs biträdande personal och personer som följer med de vaccinerades mående efter vaccineringen. Även personer som sköter om säkerheten kan behövas.
  Organisering av massvaccinationer
 • Man bör se till att anvisningarna är tydliga också på lokal nivå, och att vaccinationerna förverkligas på ett säkert sätt genom att beakta de olika enheternas verksamhet. Man bör försäkra sig om att anvisningarna som gjorts för de olika verksamhetsenheterna också förmedlas till de enskilda verksamhetspunkterna 
 • Då man ordnar barnens vaccinationer är det viktigt att se till att det finns yrkeskunnig personal på vaccinationsstället som har erfarenhet av att vaccinera barn.  

Distribution och beställning av coronavacciner 

Vaccinerna beställs från sjukhusapoteket. Enheten som vaccinerar skall planera vaccinbeställningarna så att de motsvarar den egna verksamheten, tillräckligt med vaccin men inte mer än man behöver. Man får inte hamstra vaccin. Då räcker vaccinen säkert till alla och man undviker onödigt svinn.

Om ni planerar beställningar för massvaccinationstillfällen lönar det sig att kontrollera hos sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen att det finns tillräckligt med vaccin att tillgå.

Mottagning, hantering och förvaring av vacciner 

Det måste finnas anvisningar för mottagande av vacciner och förvaring av vacciner i varje verksamhetsenhet som vaccinerar. Personalen bör vara skolad och reservpersonalen bör vara utsedd. 

Man skall komma överens om vaccinationsdistributionen på förhand så att vaccinerna omedelbart kan sättas in i kylskåpet. Vid hantering av t.ex. mRNA-vaccinen skall man undvika onödiga temperaturväxlingar.

Repetera grundreglerna för mottagandet och förvaring av vacciner här:

Alla personer som handskas med vacciner har ansvar för att de förvaras på rätt sätt.

Det är mycket möjligt att man förvarar olika coronavirusvaccinpreparat och andra vaccin i samma vaccinkylskåp. Det kan vara bra att ordna vaccinen i kylskåpet så att olika vaccinpreparat inte kan sammanblandas.

Eftersom coronavirusvaccinerna kan ha olika hållbarhet måste man vara mycket noggrann då man hanterar dem. Det lönar sig att arrangera vaccinerna så att de äldre vaccinerna används först.

Om du misstänker att vaccinen förvarats på fel sätt skall du inte använda vaccinen innan du har klarlagt om de är användbara. Ta kontakt med rokotelahettamo(at)thl.fi

Grundreglerna för hantering av vacciner:  

Transport av vaccin

Vaccinet transporters helst i vaccinflaskan. Om situationen så kräver kan vaccinet även transporteras uppdraget i vaccinsprutan. Man bör vara speciellt noggrann med aseptiken.

Vaccinet skall hållas i så jämn temperatur som möjligt under transporten. Det får inte frysa. Man får inte använda frysta kylklampar, för då kan vaccinerna frysa. När det gäller transport av vacciner bör man ta i beaktande mycket kalla utetemperaturer och värmeböljor. 

Man skall sträva till så korta transporter som möjligt. Vaccinet skall användas så fort som möjligt.

Förberedelser och färdigställandet av vaccinet 

Bekanta dig med vaccinutrustningen och färdigställande av vaccinet innan du påbörjar förberedelserna.
Läs mera om Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet

Genom att använda luftbubblateknik får man ut maximala dosmängder.
Läs mer om hur vaccinet dras upp i sprutan med luftbubbla-teknik i

Minimering av vaccinsvinnet

Då man planerar vaccinationsverksamheten är det viktigt att på allt sätt minimera vaccinsvinnet.

Man kan undvikas onödigt svinn genom att: 

 • skola personalen och utse ansvarspersoner och vikarier
 • dimensionera den lokala beställningsvolymen och distributionen så att den beräknas motsvarar varje enskild verksamhetsenhetens vaccinationsaktivitet
 • notera föregående säsongs åtgång, följa med förbrukningen och genom att hellre beställa mindre mängder vaccin, och oftare om det finns behov
 • se till att vaccinkylskåpets temperaturövervakning sker enligt reglerna 
 • försäkra sig om att det finns någon som tar emot vaccinbeställningen när den kommer.

Uppföljning av vaccinsvinnet

 • THL följer upp vaccinsvinnet. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna samlar in och rapporterar dessa uppgifter till THL.
 • De som utför vaccinationerna bör följa upp och registrera alla fulla vaccinflaskor som på grund av tex. hanterings- och förvaringsfel har kasserats. De bör rapporteras till de egna områdets sjukhusapotek eller läkemedelscentral. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna ger lokala anvisningar. 

Se även: Kassering av vaccin

Vaccinationssäkerhet och annat som bör tas i beaktande

Kontrollera alltid före vaccinationen att det inte finns något hinder för vaccinationen.  Adrenalinet och annan förstahjälpsutrustning bör finnas lätt tillgängliga. Även eventuella säkerhetsåtgärder skall beaktas.

Innan vaccinationen ges, bör man kontrollera om personen som skall vaccineras har fått grundserien med coronavaccin tidigare. Därtill bör man kontrollera när personen senast har fått en bosterdos eller har haft corona.

Dokumentation och dataöverföring av coronavaccinationerna

THL följer vaccinationstäckningen, -effektiviteten och -säkerheten med hjälp av det riksomfattande vaccinationsregistret. Vaccinerna ska dokumenteras strukturerat i ett sådant patientdatasystem varifrån de överförs till vaccinationsregistret i realtid.  

Kassering av använd vaccinationsutrustningen

Då man planerar och utför coronavirusvaccinationer bör man se till att all utrustning kasseras på rätt sätt.  Kasseringen sker på samma sätt som vid andra vaccinationer.
Se även: Efter vaccinationen