Val av vaccinationsutrustning

Bekanta dig noggrant med varje vaccinpreparat och vaccinens doseringsutrustning. Vaccinationsutrustningen ska vara steril och är avsedd för engångsbruk.

Olika slags vaccinationsutrustning och -sätt

 • En del av vaccinen finns i en förfylld spruta utan kanyl eller med fast kanyl.
 • Vissa vaccin är kapslar som ska sväljas eller så finns vaccinet i en egen doserare, som rotavirusvaccin som är flytande och ges oralt eller influensavaccin som administreras i form av nässpray.
 • En del preparat finns till exempel i separata ampuller och sprutor och du måste bereda vaccinet i enlighet med anvisningen på förpackningen.
 • Använd inte filterkanyl vid beredningen av vaccinet. Filtret i kanylen är så tätt att det inte släpper igenom vaccinets aktiva substans i vaccinsprutan. Det skulle göra att vaccinets skyddseffekt blir bristfällig eller försvinner helt.
 • En säkerhetskanyl är en kanyl med fast stickskydd som planerats för att förebygga stickskador. Säkerhetskanyl kan användas vid vaccination, om man ser till att det inte hindrar en tekniskt korrekt injektion.
  • När det gäller de olika injektionsteknikerna är BCG-vaccinationen som ges intradermalt (ID) tekniskt sett så krävande att det finns skäl att överväga om det alls är ändamålsenligt att använda en säkerhetskanyl. Om vaccinet av misstag går djupare in i vävnaden, kan det öka de lokala biverkningarna som vaccinet ger upphov.
  • En del av vaccinen är förpackade i förfyllda sprutor med fast kanyl. Det går inte att byta kanyl på dessa sprutor och därför ska de användas som sådana.

Vaccin som injiceras

De flesta vaccinen är redan förpackade på förhand i en förfylld spruta. Om så inte är fallet, välj spruta enligt vaccindos:

 • För subkutan och intramuskulär injektion är det behändigast att använda en 2 ml:s engångsspruta. 
 • För intradermal injektion har det visat sig lämpligast att använda en 1 ml:s tuberkulinspruta. Den har en tydlig gradering och en tättslutande kolv. 

Vid val av kanyl ska du beakta vaccinets administreringssätt och den subkutana vävnadens tjocklek.

Standardkanylen för vaccination är 23 G 25 mm.

 • Vid intramuskulär injektion ska kanylen vara tillräckligt lång, framför allt om det finns mycket subkutan vävnad vid injektionsstället.
 • Stick kanylen in i den subkutana vävnaden så att den inte når ända fram till muskeln. 
Rekommenderade kanylstorlekar vid vaccination
Vaccinationens administreringssätt Kanylens diameter Kanylens längd
Intradermal (ID) 26 G 10 mm
Subkutan (SC)  23–25 G 16–30 mm
Intramuskulär (IM) 20–25 G 25–40 mm