Hepatit B-vaccinationer av barn som deltar i dagvård

Barn i dagvårdsåldern erbjuds endast sällan vaccination mot hepatit B, eftersom risken att smittas av hepatit B inom dagvården är ytterst liten. Det är frivilligt att ta vaccinet.

En eventuell risk för smitta föreligger då det bland barnen finns ett hepatit B-positivt barn, dvs. ett barn som har infektionen eller bär på viruset. Smittan kan endast spridas genom saliv- eller blodkontakt. Risken är trots allt mycket liten.

När man arrangerar vaccinationer måste man tänka på att hepatit B-positivitet är en sekretessbelagd hälsouppgift. Också vaccinationsuppgifter är hälsouppgifter. 

Vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet får användas för vaccinationerna

Tidigare har den kommun där dagvårdsplatsen är belägen betalat hepatit B-vaccinationerna, om det bedömts att ett barn i dagvårdsåldern kan överföra hepatit B-smitta till andra barn i samma dagvårdsgrupp. Nu kan man vid vaccination av barn under fem år använda det hepatit B-vaccin som upphandlats inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Risken för smitta inom dagvården är ytterst liten 

Hepatit B-smitta är mycket sällsynt bland barn i Finland. Man känner inte till ett enda fall där ett barn skulle ha blivit smittat inom dagvården.  

 • Årligen anmäls i genomsnitt fem fall av hepatit B-infektion hos barn under fem år till registret över smittsamma sjukdomar. Dessa har upptäckts till exempel i samband med hälsoundersökningen vid ankomsten till landet. 
 • Endast en del av de hepatit B-positiva barnen deltar i dagvård.
 • Viruset finns i någon mån på slemhinnan, men smittar inte genom huden eller vid vanlig hudkontakt. En smitta kräver till exempel att både den som sprider smittan och den som smittas samtidigt har ett sår.
 • Genom infektionsscreening av gravida kvinnor upptäcks de mammor som bär på hepatit B-virus, och då kan man förebygga smitta hos det barn som föds.

Om man vid en hälso- och sjukvårdsenhet upptäcker hepatit B-infektion hos ett barn som deltar i dagvård, är rekommendationen att barnets vårdnadshavare berättar det för daghemspersonalen. Vårdnadshavarna har dock också möjlighet att förbjuda att uppgifterna överlämnas till andra instanser.

Informationen om ett hepatit B-positivt barn får inte leda till någon slags diskriminering eller avvikande behandling på daghemmet. 

Vaccineringen är frivillig

 • Vaccinet erbjuds endast barn under fem år i samma dagvårdsgrupp. 
 • Det är inte meningen att hela daghemmet vaccineras. Att till exempel vistas ute på samma gårdsplan eller att tidvis vistas i samma lokaler medför ingen risk för smitta.
 • Inom familjedagvård kan vaccinet erbjudas hela gruppen oberoende av barnens ålder. 
 • Det är bra att organisera vaccinationerna vid särskilda, på förhand bestämda tidpunkter, till exempel i september och i januari. På så sätt undviks situationer där vaccinationer ordnas med anledning av att ett barn börjar i gruppen, vilket gör att barnet kan identifieras som den som eventuellt orsakar risk för smitta. 
 • En infektion och vaccinationsuppgifter om ett barn är sekretessbelagda uppgifter och de får inte spridas till exempel till barnen på daghemmet eller barnens föräldrar. 

Barn inom dagvården behöver inte testas

 • Man får inte testa ett enskilt barn eller andra barn i gruppen utgående från barnets föräldrars hemland eller barnets hudfärg.
 • Hur vanlig en hepatit B-infektion är varierar från land till land. En infektion är ytterst ovanlig bland barn av finländskt ursprung.
 • Flyktingar och asylsökande testas för att upptäcka smitta, om de kommer från ett land där minst 2 procent av befolkningen är smittade.
 • Hos adoptivbarn testas hepatit B vid en hälsoundersökning i samband med ankomsten.