Kulturell kompetens och kultursensitivitet

Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell härkomst respekteras och att en icke-diskriminerande atmosfär byggs upp och värnas om i samhället. Det innebär också att tjänster ordnas, tillhandahålls och är tillgängliga så att de olika behoven hos människor med olika bakgrund beaktas. 

Kulturell kompetens hos yrkesutbildade personer byggs upp genom information, kännedom, färdigheter, möten och motivation gällande kulturer, varvid egna sedvanor och värderingar i den egna kulturen speglas mot sedvanor och värderingar i andras kulturer. 

Kultursensitivitet är ett systerbegrepp till kulturell kompetens. Med kultursensitivitet avses interaktionsfärdigheter med respekt för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både verbal och icke-verbal kommunikation vid möten mellan yrkespersoner och klienten så att båda parterna har rätt att ge uttryck för sin egen kultur och bli godkända och hörda utifrån den. 

Med kultursensitivitet avses vilja, förmåga och sensitivitet att förstå människor med annan härkomst. Kultursensitiva tjänster innebär inte att specialtjänster ordnas för alla målgrupper, utan tjänster som kan anpassas enligt olika klienters behov.

Kulturell kompetens och kultursensitivitet förknippas ofta med det arbete som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården utför, men dessa arbetsmetoder är önskvärda i allt klientarbete. 

Utgångspunkter för kultursensitivitet i klientarbete

  • Man ser på bakgrunden, uppfattningar och sedvanor i den egna kulturen och via den kan man utveckla förståelsen för andra kulturer.
  • Man respekterar olikheter.
  • Man är intresserad av olika kulturer.
  • Man funderar över effekterna av den egna kulturella bakgrunden och dess betydelse för en själv och de egna attityderna.
  • Man vågar möta klienten mer som en individ än som en representant för en viss kultur. 
  • Man är öppen och visar tålamod.
  • Man frågar klienten om hans eller hennes egna sedvanor, värderingar och kultur i stället för att anta och generalisera.
  • Man arbetar med hjälp av tolk alltid när det behövs.  

I samarbete

AMIF-logo.