Anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och upphandling

Vem ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Välfärdsområden ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det är socialservice enligt socialvårdslagen.

Vem kan ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Välfärdsområden kan ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte själv, till exempel vid olika  enheter.

Även samkommuner, staten, stiftelser, föreningar eller religiösa organisationer kan ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Dessutom kan välfärdsområden ingå ett skriftligt avtal om att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillsammans med en annan välfärdsområden, kommun, samkommun, registrerad förening, registrerad stiftelse, statlig myndighet eller ett registrerat religiöst samfund.

Varifrån får man inte skaffa arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte ordnas på ett företag eller anskaffas från företag. Den arbetsinsats klienter inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bidrar med får inte användas för ekonomisk vinst.

 Företag får inte heller utnyttja arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte via ett underleveransavtal.

Vilka begränsningar finns för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Arbetsverksamheten måste ordnas inom klientens pendlingsregion. Arbetsverksamheten kan även ordnas på andra platser om klienten går med på det.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte ersätta andra lagstadgade tjänster som klienten behöver. 

Arbetsverksamheten får inte ersätta arbete som utförs i ett tjänste- eller arbetsförhållande. En klient inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan alltså inte ersätta eller vikariera en anställd. Arbetsplatsen får inte heller vara beroende av klientens arbetsinsats. 

Vad ska välfärdsområden tänka på när den köper arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Anskaffning av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är offentlig upphandling. Upphandlingslagen tillämpas.

Välfärdsområden måste säkerställa kvaliteten på arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. När arbetsverksamheten köps externt ska kvaliteten motsvara den i välfärdsområden egna arbetsverksamhet.

När välfärdsområden upphandlas arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan den påverka kvaliteten redan i början. I anbudsbegäran måste man definiera motiveringarna för att anskaffningen görs i prioritetsordning. Det är också bra att ta upp om det är ett exakt antal tjänster som anskaffas eller om det är fråga om ett ramavtal.

I köpeavtalet fastställs villkoren som binder välfärdsområden och serviceproducenten. Dessa villkor är bland annat avtalstid, grunder för att säga upp avtalet, tjänstens innehåll och pris.

Avtalsvillkoren gäller hela avtalsperioden. Under avtalsperioden kan nätverket av serviceproducenter kompletteras, men det måste skrivas in i avtalet. Även kompletterande upphandlingar måste följa upphandlingslagen.

Serviceproducenten ansvarar för att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas i enlighet med lagar och bestämmelser. I avtalet borde man bland annat

  • se till att arbetsverksamheten inte ersätter arbete som anställda utför eller leder till uppsägningar, permitteringar eller försämrade arbetsförhållanden
  • se till att serviceproducenten anmäler klienten inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till huvudförtroendemannen
  • garantera att serviceproducenten tar hand om arbetarskyddet
  • fastställa vilken part som tar hand om olycksfallsförsäkringen

Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriets rådgivningsenhet för offentliga upphandling kan ge stöd till offentliga upphandlingar.
Rådgivningsenheten för offentliga upphandling

Välfärdsområden måste under avtalsperioden övervaka att villkoren för avtalet och kravnivån iakttas på båda sidor.

Vilka anmälningar ska välfärdsområden göra?

Välfärdsområden ska anmäla alla klienter inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till TE-byrån. TE-byrån behöver specificerade inledande uppgifter får att kunna ge arbetskraftspolitiska utlåtanden och betala ut statliga ersättningar.

Köptjänstavtal måste också anmälas till TE-byrån.

Vilka krav ställer arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på personalen?

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är socialservice. Därför har kommunens socialarbetare helhetsansvaret för serviceprocessen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Därtill kan de anställda på arbetsplatserna handleda klienten inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Klienten har rätt att få god socialservice. För att det ska uppfyllas behövs tillräckligt med personal. Personalen måste också ha den utbildning och erfarenhet som lagen kräver.

Ofta behövs ett multiprofessionellt team för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Samarbete mellan anställda i social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och sysselsättningstjänster främjar bäst kundernas rehabilitering och livskompetens.