Genomförande

Arbetet med välfärdsberättelsen och -planen är en del av kommunens arbete med strategin, budgeten och verksamhetsplanen. 

Det är tillrådligt att fullmäktige godkänner välfärdsberättelsen och -planen i början av mandatperioden så att den fullmäktige som godkänt målen kan på bästa sätt påverka arbetet för att uppnå målen. 

Arbetet med välfärdsberättelsen och -planen för fullmäktigeperioden kan framskrida exempelvis enligt beskrivningen på denna sida.

1. Arbetet och planeringen inleds

 • Kommunstyrelsen eller -fullmäktige beslutar att en välfärdsberättelse ska utarbetas.
 • Kommunens ledningsgrupp fattar beslut om ansvar, organisering och tidsplaner.
 • Man sammanställer en mångprofessionell arbetsgrupp, exempelvis en välfärdsgrupp.
 • Man fastställer och kommer överens om sätten för deltagande och uppgifterna för olika arbetsgrupper.
 • Man kommer överens om välfärdsplanens allmänna disposition och innehåll på rubriknivå.
 • Man planerar välfärdsberättelsens interaktion och nyttjandet av välfärdsberättelsen till exempel med en plan

2. Bakgrundsarbete, insamling och sammanställande av information

 • Arbetsgruppen antecknar de glädjeämnen och orosmoment som fåtts fram genom arbetet i den mångprofessionella beredningsgruppen och deltagandet i arbetet med välfärdsberättelsen.
 • Arbetsgruppen kontrollerar indikatorerna för orosmoment. Är oron motiverad?
 • Indikatorerna och tilläggen till minimidatainnehållet gås igenom.
 • Övriga indikatorer som följs upp och tillägg, såsom olika program, riktlinjer och indikatorerna för HYTE-koefficienten gås igenom.
 • Arbetsgruppen behandlar förslagen och kommentarerna som fåtts från arbetsgrupperna i sektorerna.
 • Arbetsgruppen sammanställer den slutgiltiga listan över indikatorer som granskas.

3. Insamling av omfattande information

 • Arbetsgruppen fattar beslut om det slutgiltiga datainnehållet.
 • Information sammanställs från olika källor.
 • Arbetsgruppen analyserar och sammanfattar informationen.

4. Analys av informationen, bearbetning av slutsatserna och upprättande av planen

 • Arbetsgruppen utnyttjar kommentarer från olika instanser och drar slutsatserna.
 • Om välfärdsplanen utarbetas samtidigt: arbetsgruppen utarbetar en plan över konkreta mål, åtgärder och uppföljningsindikatorer.

5. Godkännande av berättelsen i fullmäktige

 • Också välfärdsplanen godkänns om den upprättas samtidigt. 

6. Kommunikation och nyttjande

 • Det är bra att utarbeta en kommunikationsplan för beredningen av och innehållen i välfärdsberättelsen.
 • Det är viktigt att man direkt från början av processen kommunicerar arbetet med berättelsen och dess innehåll på bred front till olika målgrupper. I kommunikationen bör flera kanaler användas och den ska vara interaktiv.
 • Kommunikationsmetoder är till exempel en pressträff, information på internet, lokaltidningar och seminarier.
 • Till kommuninvånarna kan information om välfärdsberättelsen förmedlas till exempel med hjälp av en affisch, tecknad serie eller video. 
 • Välfärdsberättelsen ska finnas tillgänglig för alla kommuninvånare på det allmänna datanätet.

7. Årligt verkställande med hjälp av välfärdsplanen

 • Från välfärdsberättelsen kan tyngdpunkter lyftas till den årliga verksamhets- och ekonomiplaneringen.
 • De sektorsvisa åtgärderna kan preciseras årligen.

8. Uppföljning

 • Till fullmäktige lämnas årligen en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits. 
 • Med välfärdsområdet förs förhandlingar årligen. Förhandlingarna kan till exempel gälla uppföljningen av de gemensamma målen samt behovet av stöd och samarbete.

Om välfärdsplanen utarbetas separat

 • Arbetsgruppen samlar in förslagen på och kommentarerna om mål, åtgärder och uppföljningsindikatorer som fåtts genom arbetet i välfärdsgruppen eller deltagandet.
 • Arbetsgruppen fattar beslut om och utarbetar en plan över de slutgiltiga målen, åtgärderna och uppföljningsindikatorerna.
 • Fullmäktiga godkänner välfärdsplanen.

Den elektroniska välfärdsberättelsen som verktyg

Välfärdsberättelsen och -planen kan skapas med ett elektroniskt verktyg. I verktyget finns indikatorerna som beskriver den omfattande välfärden färdigt med i välfärdsberättelsedokumentet.

Verktyget stödjer det gemensamma arbetet för experter från olika förvaltningsområden och beslutsfattarnas möjligheter att utnyttja välfärdsberättelsen i beslutsfattandet.

För det elektroniska verktyget betalas en liten licensavgift som bestäms utifrån kommunens storlek. Verktyget förvaltas av Kommunförbundet och dess dotterbolag FCG Finnish Consulting Group Ab.

Välfärdsberättelsen kan fortsättningsvis göras utan det elektroniska verktyget eller så kan den elektroniska välfärdsberättelsen utnyttjas vid sidan av andra verktyg. 

Bekanta dig med den elektroniska välfärdsberättelsen (hyvinvointikertomus.fi)