Innehål och utnyttjande

Den omfattande välfärdsberättelsen för fullmäktigeperioden kan ha till exempel följande struktur:

 • Sammanfattning
 • Bakgrund, syfte och mål
 • Beskrivning av befolkningens välfärd, hälsotillstånd och tjänster
 • Sammanfattning av styrkor och utvecklingsobjekt
 • Välfärdsplanens del: Slutsatser, mål och åtgärdsplan
 • Bilagor

Välfärdsplanen kan vara en del av välfärdsberättelsen eller ett separat dokument med kommunens strategiska mål för välfärden, åtgärder och uppföljningsindikatorer.

Välfärdsplanen justeras årligen och dess genomförande samt uppföljningen av genomförandet kan till exempel länkas till kommunens verksamhets- och ekonomiplanering. 

Välfärdsberättelsens och -planens struktur och beredningsprocess varierar enligt kommunens ledningskultur och rutiner. 

Sammanfattning

Välfärdsberättelsen inleds med en sammanfattning som är en kortfattad och lättillgänglig beskrivning av berättelsens innehåll. Sammanfattningen underlättar användningen av välfärdsberättelsen i beslutsfattandet och kommunikationen om dess innehåll.

I sammanfattningen kan till exempel följande tas upp:

 • de viktigaste styrkorna och utmaningarna för befolkningens hälsotillstånd
 • viktningarna i åtgärderna.

Bakgrund, syfte och mål

Välfärdsberättelsens första kapitel ger en bakgrund till berättelsen. Här beskrivs till exempel

 • beslutet om att utarbeta välfärdsberättelsen, dess omfattning och ändamål
 • vilka som utarbetat berättelsen: tjänsteinnehavare, förtroendevalda, arbetsgrupper, deltagande, välfärdsområdets roll
 • planen för genomförandet av den årliga rapporteringen 
 • kopplingen till kommunstrategin och kommunens andra planeringsdokument
 • kommunens viktigaste program, utvecklingsåtgärder och projekt för främjande av hälsa och välfärd samt deras huvudmål.

När innehållet i kommunens gällande dokument och program för välfärd sammanfattas i välfärdsberättelsen blir det lättare att integrera de olika vägvalen i en och samma helhet. 

Beskrivning av befolkningens välfärd, hälsotillstånd och tjänster

Efter beskrivningen av välfärdsberättelsens bakgrund följer en omfattande beskrivning av 

 • kommuninvånarnas hälsa och välfärd 
 • de faktorer som påverkar hälsan och välfärden i olika befolkningsgrupper
 • olika aktörers åtgärder som tillgodoser kommuninvånarnas välfärdsbehov
 • tillräckligheten av strukturerna för och samordningen av främjande av välfärd och hälsa
 • resurserna för och tillräckligheten av samarbetet inom välfärdsområdet. 

Avsnittet besvarar följande frågor:

 • På vilka sätt visar sig befolkningens välfärd och hälsa?
 • Vilka faktorer påverkar befolkningens hälsa och välfärd?
 • Hur väl klarar kommunens och välfärdsområdets servicesystem av att tillgodose välfärdsbehoven?

För att beskriva befolkningens välfärd och hälsa och de faktorer som påverkar dessa krävs mångsidigt utnyttjande av information. 

Det är viktigt att använda olika slags informationskällor och att informationen analyseras sektorsövergripande mellan olika aktörer. Detta stödjer uppföljningen av förändringar, bedömningen av effekter och identifieringen av signaler. Samsynen sammanställs i ett samarbete.

Sammanfattning av styrkor och utvecklingsobjekt

Till slut sammanfattas i välfärdsberättelsen befolkningens välfärds- och hälsoläge samt dess styrkor och utvecklingsobjekt utifrån information från olika källor. 

Berättelsen bör även innehålla en sammanfattning av strukturerna och resurserna för kommunens främjande av välfärden samt kvaliteten på samarbetet med välfärdsområdet.

Välfärdsplanens del: Slutsatser, mål och åtgärdsplan 

Berättelsedelen i den omfattande välfärdsberättelsen för en fullmäktigeperiod beskriver på allmänt plan de tyngdpunkter som bör beaktas under den kommande perioden.

Utifrån sammanfattningen i välfärdsberättelsen utarbetas välfärdsplanen där man lägger fram de strategiska målen för att förbättra välfärden. Målen behandlas och godkänns i kommunfullmäktige.

Välfärdsplanen kan vara bifogad välfärdsberättelsen eller ett separat dokument.

I välfärdsplanen presenteras tydligt 

 • mål 
 • åtgärder
 • metoder
 • ansvariga instanser 
 • process- och resultatindikatorerna för uppföljningen.

I kommunerna upprättas även ett flertal andra planer och program som påverkar kommuninvånarnas välfärd. Dessa planer och program kan med fördel i så stor utsträckning som möjligt införlivas i välfärdsberättelsen och -planen för att minska det överlappande arbetet. 

Årlig rapportering till fullmäktige

Fullmäktige får årligen en rapport som beskriver kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt de åtgärder som man vidtagit för att upprätthålla och förbättra dem. Rapporten är en del av verkställandet av välfärdsberättelsen och den lagstadgade uppföljningen.

Rapporteringen kan införlivas i kommunens verksamhets- och ekonomiplanering.

Bilagor

I bilagorna finns nödvändiga tabeller samt eventuella listor och förteckningar om ämnet.