Kommunens välfärdsberättelse

Välfärdsberättelsen är en kortfattad beskrivning av hälsa och välfärd samt främjandet av dessa i kommunen. På dessa sidor beskrivs välfärdsberättelsen för en fullmäktigeperiod, som även kallas omfattande välfärdsberättelse.

Beredningen av välfärdsberättelsen och -planen kan kallas arbete med välfärdsberättelsen.
Kommunen ska upprätta en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod. I praktiken kan till exempel en välfärdsgrupp eller någon annan sektorsövergripande grupp ansvara för detta. 

Innehåll på sidan

Centrala dokument i arbetet med välfärdsberättelsen

Arbetet med välfärdsberättelsen delas i två delar:

 1. välfärdsberättelsen som beskriver nuläget för välfärden och
 2. välfärdsplanen som beskriver målen och åtgärderna för främjandet av välfärden. 

Dessutom omfattar arbetet den årliga planeringen i samband med verksamhetsplanen och budgeten där målen och åtgärderna preciseras. Dessutom rapporteras arbetet med välfärdsberättelsen årligen till fullmäktige.

Välfärdsberättelsen är en kortfattad beskrivning med slutsatser om

 • kommunens välfärdspolitik, resurserna som använts och samarbetet med välfärdsområdet
 • befolkningens hälsa och välfärd 
 • ojämlikhet i hälsa och välfärd mellan olika befolkningsgrupper
 • förändringarna i faktorer som påverkar hälsan och välfärden
 • servicesystemets funktion och förmåga att svara på välfärdsbehoven 
 • det förebyggande arbetets effekt på kostnaderna och på kommunens livskraft.

Välfärdsplanen är en del av kommunstrategin som

 • beskriver målen för och åtgärderna under fullmäktigeperioden
 • också kan innehålla andra frivilliga eller lagstadgade planer som stödjer välfärden.

Välfärdsplanen kan ingå i välfärdsberättelsen eller vara ett separat dokument.

Läs mer om genomförandet av välfärdsberättelsen och -planen

Arbetet med välfärdsberättelsen är en lagstadgad uppgift

Upprättandet av välfärdsberättelsen och -planen grundar sig på lag. Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård måste kommunen

 • följa kommuninvånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp 
 • kunna rapportera om de åtgärder som har vidtagits
 • en gång per fullmäktigeperiod utarbeta en välfärdsberättelse och välfärdsplan för fullmäktige om de frågor som nämnts ovan (välfärdsberättelse per fullmäktigeperiod)
 • i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa åtgärder som stöder målen (välfärdsplan)
 • årligen lämna en rapport till fullmäktige om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits (årlig välfärdsrapportering).

Välfärdsberättelsen gagnar kommunen på många sätt

Välfärdsberättelsen hjälper beslutsfattaren på många sätt. Välfärdsberättelsen

 • ger gemensamt antagna mål för främjandet av välfärden
 • främjar kommuninvånarnas välfärd och kommunens livskraft
 • erbjuder grunder för besluten
 • hjälper med att prioritera verksamheten
 • stödjer utvärdering av verksamheten
 • säkerställer resurserna för verksamheten
 • för samman olika aktörer som tillsammans kan påverkar uppnåendet av målen.

Välfärdsberättelsen och -planen är en del av kommunstrategin

Välfärdsberättelsen och -planen är en del av kommunens strategiska ledning. De är verktyg som kan användas i planeringen, uppföljningen, utvärderingen och rapporteringen av främjandet av hälsa och välfärd i kommunen.

Andra planer, program och rapporter om välfärden som görs i kommunen kan med fördel länkas till arbetet med välfärdsberättelsen. Ofta är till exempel aktörerna, målen, åtgärderna och uppföljningsindikatorerna desamma olika planer. 

I och med det så kallade SOTE100-lagpaketet är exempelvis planer och program som rör barn och äldre en del av välfärdsberättelsen. Målen för dessa ingår välfärdsplanen.

Det är också bra att till välfärdsberättelsen och -planen foga planerna för 

 • kulturell välfärd
 • delaktighet
 • jämställdhet och jämlikhet
 • trygghet.

Beskrivningen av nuläget, målen, åtgärderna och uppföljningen i välfärdsberättelsen och -planen kan bestå av planer för olika delfaktorer inom välfärden eller för olika grupper. På så sätt minskas överlappande arbete.

Arbetet med välfärdsberättelsen kan endast göras tillsammans

Välfärdsberättelsen utarbetas vanligtvis av en välfärdsgrupp eller någon annan sektorsövergripande grupp. Sektorsövergripande arbete bidrar till att

 • samla all spridd information om kommunens livskraft, kommuninvånarnas välfärd och funktionsförmåga
 • tolka informationen
 • alla aktörer godkänner målen som formuleras som resultat av berättelsen
 • alla aktörer förbinder sig till åtgärderna.

I berättelsen medverkar under ledning av kommunens välfärdsgrupp alla sektorer i kommunen, organisationer, församlingar och eventuella andra aktörer såsom företag. Med finns även förtroendevalda som behandlar välfärdsberättelsen och fattar beslut om dess genomförande.

Om möjligt kan kommuninvånarna delta exempelvis via organisationer eller olika råd. Från kommuninvånarna kan man samla in erfarenhetsbaserad kunskap och tillsammans dryfta resultaten som fåtts.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet bistå kommunerna genom samarbete och sakkunskap. Välfärdsområdets stöd till kommunen kan vara till exempel

 • utbildning
 • behandling och tolkning av information som påverkar välfärden
 • stöd för att dra slutsatser 
 • stöd för att se likriktningen av målen i den regionala välfärdsberättelsen.

Läs mer om den regionala välfärdskoordinatorns arbete