Utvecklingstrender inom digitaliseringen av social- och hälsovården

Det behövs omfattande information om social- och hälsovårdstjänsterna för att utveckla verksamheten. Behovet av information kan tillgodoses genom att utnyttja strukturerade klient- och patientuppgifter.

I välfärdsområdena är det viktigt att klient- och patientuppgifterna rör sig smidigt mellan olika aktörer så att uppgifterna vid behov kan utnyttjas både vid primär och sekundär användning. Ur kundernas synvinkel garanterar överföringen av uppgifter smidiga och säkra servicevägar samt överföring av data som genomförts på ett datasäkert sätt.

För närvarande samlas klient- och patientuppgifter samt uppgifter om service, ekonomi och personal in från många källor för olika ändamål. Det långsiktiga målet är att stegvis avlägsna överlappande och separata datainsamlingar, automatisera dataproduktionens arbetsskeden och använda gemensamma sätt att arbeta. Dataproduktion som utvecklas gör det också möjligt att utveckla artificiell intelligens.

Utveckling av informationshanteringen som stöd för välfärdsområdena 

Informationshanteringen inom social- och hälsovården och den digitala behandlingen av klientuppgifter styrs med THL:s föreskrifter som grundar sig på lagen om kunduppgifter. Föreskrifterna gäller bland annat klientuppgifternas datastrukturer, väsentliga krav på klient- och patientdatasystem och välbefinnandeapplikationer samt förmedling av uppgifter utanför social- och hälsovårdstjänsterna.

Välfärdsområdena skickar statistik och registeruppgifter till THL som tidigare kom från organisationer inom social- och hälsovården. 

Med minimiinformationsinnehåll avses den information på miniminivå som välfärdsområdena behöver för att kunna ordna tjänster. Minimiinformationsinnehållet är detsamma för alla välfärdsområden och en förutsättning för kunskapsbaserad ledning. 

Läs mer om föreskrifterna om informationshantering och harmoniseringen av klient- och patientuppgifter samt statistik- och registerverksamheten:

Sjukvårdsdistrikten, samkommunerna för social- och hälsovården, samkommunerna för specialomsorgsdistrikten, kommunerna och räddningsverken har överfört sitt datamaterial till välfärdsområdena. THL:s projekt för planering och styrning av hanteringen av datamaterial som överförs till välfärdsområdena stöder ett lyckat överföringsarbete.
Överföring av datamaterial (Informationshantering inom social- och hälsovården)

Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsterna är en del av välfärdsområdenas digitala tjänster och informationshanteringen inom social- och hälsovården. Med hjälp av Kanta-tjänsterna kan patient- och receptuppgifter inom hälso- och sjukvården i fortsättningen utnyttjas mellan olika aktörer inom den offentliga hälso- och sjukvården i hela välfärdsområdet och socialvårdens klientuppgifter kan utnyttjas inom välfärdsområdets socialtjänster. Med tillstånd för utlämnande kan man utöka uppgifternas användbarhet. MittKanta är ett viktigt verktyg där klienterna kan se sina egna uppgifter oberoende av bostadsort.

Inom hälso- och sjukvården är användningen av Kanta-tjänsterna etablerad. Organisationer som producerar socialvårdstjänster har däremot frivilligt kunnat ansluta sig till Kanta-tjänsterna sedan maj 2018. Offentliga socialvårdstjänster ska ansluta sig till Kanta senast den 1 september 2024 och privata senast den 1 januari 2026.

Nytt uppföljningsverktyg för socialvården 

Från och med 2023 samlar THL centrala klient- och serviceuppgifter från socialvården i det nya uppföljningsregistret för socialvården, Sosdata. Sosdata blir ett uppföljningsverktyg för socialvårdens uppgifter för att kvaliteten på servicen ska kunna förbättras.

Välfärdsområdet skickar i första hand uppgifterna till THL via Klientdataarkivet för socialvården. De välfärdsområden som ännu inte arkiverar uppgifter enhetligt i Kanta-tjänsten, måste lämna uppgifterna separat.

Registerförnyelse inom socialvården (Informationshantering inom social- och hälsovården)

Internationella utvecklingstrender

I många länder har man konstaterat att man utan digitala tjänster inte kan svara på det ökade servicebehovet med minskade personalresurser. Världshälsoorganisationen WHO och Europeiska unionen har lyft fram digital transformation som en strategisk prioritering för social- och hälsovården.