Förbränning av ved

Logga.

Rök från vedeldning försämrar luftkvaliteten i småhusområden. Röken orsakar olägenheter för både hälsan och trivseln i boendemiljön. Effekten på luftkvaliteten är desto större ju mer ved som förbränns. Även dålig vedeldning i ett enskilt hus kan ha en stor inverkan på luftkvaliteten i närområdet. 

Den relativa betydelsen av småskalig vedeldning som källa till luftföroreningar har ökat, då till exempel industrins och energianläggningarnas utsläpp samt avgasutsläppen från trafiken har minskat kraftigt till följd av utsläppsbegränsningarna.

Vid vedeldning uppkommer alltid små partiklar samt PAH-föreningar som är cancerframkallande och giftiga för cellerna samt andra föreningar som påverkar utvecklingen och symtomen för hjärt- och andningssjukdomar.

När förbränningen av ved görs dåligt kan partikel- och PAH-utsläppen vara flera tiotals eller till och med flera hundra gånger större än vid god förbränning med hög verkningsgrad.

Utsläpp som uppstår vid förbränningen av ved är skadliga för hälsan

Utsläppen som uppstår vid förbränningen av ved är skadliga för hälsan och minskar trivseln. De vanligaste olägenheterna är irritationssymtom och lindriga symtom i andningsorganen, såsom klåda i halsen och ögonen, snuva och hosta. 

Höga dygnshalter av små partiklar som orsakas av riklig uppvärmning med ved i småhus kan orsaka allvarliga symtom för hjärt- och andningssjuka och öka symtomen och infektionerna i andningsorganen hos småbarn. 

Risken för kroniska hjärt- och andningssjukdomar ökar vid exponering för rök från vedeldning under flera år eller årtionden och även antalet förtida dödsfall bland personer med dessa kroniska sjukdomar ökar. Röken från dåligt utförd förbränning av ved påminner till sin sammansättning om avgaser från trafiken och tobaksrökning och effekterna av röken är desamma.

Partiklarnas hälsoeffekter har undersökts länge, men fortfarande har masskoncentrationen av mikropartiklar tydligast kopplats till olägenheterna. Endast en del av hälsoriskerna med små partiklar kan kombineras med en viss kemisk förening eller storleksklass.

Man har uppskattat att de små partiklar som uppstår vid vedförbränning i småhus för permanent boende årligen orsakar cirka 200 förtida dödsfall i Finland. Förbränning av ved i fritidsbostäder på glesbygden har inte så stor inverkan på finländarnas hälsa – röken orsakar uppskattningsvis cirka 10 förtida dödsfall per år. Det sker några dödsfall orsakade av kolmonoxid i Finland varje år som en följd av oskicklig användning av eldstäder.

Läs mer: Verkningsmekanismer hos små partiklar

Du kan minska uppkomsten av och exponeringen för utsläpp från förbränningen av ved

I städernas tätt bebyggda småhusområden och mindre tätorter är det möjligt att minska sin egen och grannarnas exponering för rök genom egna åtgärder:

 • Välj annat än vedeldning (t.ex. fjärrvärme, jordvärme, luftvärmepump) som den huvudsakliga värmekällan för ett småhus.
 • När det är mycket kallt och du behöver extra värme i huset, använd en värmelagrande eldstad eller ugn som har hög verkningsgrad, och bränn endast ren, torr ved med bra drag i spisen högst under ett par timmar per dygn
 • Se till att låta sota vedeldningsanordningen regelbundet.
 • Utsläppen från en gammal eldstad kan minskas med rätt förbränningsmetoder och genom att uppdatera eldstadens system för tilläggsluft.

Bastuugnarna är den största enskilda utsläppskällan av mikropartiklar med masskoncentration och svartkolpartiklar. Det finns dock stora skillnader i utsläppen från olika bastuugnar. Hur eldstaden används spelar också en roll, eftersom utsläppen från samma vedeldade bastu kan vara mångdubbla beroende på förbränningssättet.

Nedan beskrivs metoder för att minska mängden rök vid förbränning av ved.

Skadliga föreningar uppstår vid förbränning av ved

Föreningarna som uppstår vid småskalig förbränning av ved kan vara små partiklar eller gaser

Små partiklar (PM2.5) består bland annat av

 • svart kol (BC) som värmer den nedre atmosfären särskilt i nordliga områden
 • PAH-föreningar som är cancerframkallande och giftiga för cellerna
 • andra organiska föreningar
 • metaller.

Gaser är till exempel

 • flyktiga organiska kolväten (VOC) som luktar och irriterar slemhinnorna 
 • kolmonoxid (CO), dvs. kolos
 • koldioxid (CO2), en växthusgas som värmer upp klimatet 

Utsläppen från förbränningen av ved påverkar luftkvaliteten i boendemiljön

Halterna av luftföroreningar från förbränning av ved kan fördelas mycket ojämnt regionalt och halterna kan variera stort även på korta avstånd. 

Utsläppen från enskilda hus kan ha en stor betydelse för halterna av luftföroreningar i närområdet. I synnerhet vid tidpunkter med svagt vind kan utsläppen höja halterna av luftföroreningar lokalt till och med under flera timmar. Vid vinterkyla svävar röken ofta lågt på gårdsplanerna och en del av dem passerar även in i bostäderna via ventilationen. 

Läs mer: Puun pienpolton savuille altistuminen ja hiukkaspitoisuuden alueellinen vaihtelu asuinalueella. THL Työpaperi 33/2022. (sammanfattning på svenska)

Effektivare reglering skulle minska utsläppen

Inom Europeiska unionen strävar man efter att minska exponeringen för luftföroreningar genom internationella avtal, EU-lagstiftning (EU-direktiv och EU-förordningar) och nationella medel.