Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022

Terveys- ja sosiaalipalvelujen kunnallisen henkilöstön määrässä oli suurta alueellista vaihtelua vuosina 2017–2022

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa (terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto) työskenteli yhteensä noin 215 000 työntekijää vuonna 2022. Terveyspalveluissa heistä työskenteli noin 127 700 (59,4 %) ja sosiaalihuollossa noin 79 700 työntekijää (37,1 %). Lisäksi näihin liittyvissä yhteisissä hallinnon palveluissa työskenteli noin 7 600 työntekijää (3,5 %). Luvuissa ei ole mukana vuokratyöntekijöitä tai ostopalvelua yksityiseltä sektorilta.

Terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta eniten kasvoi sosiaalihuollon henkilöstömäärä. Sosiaalihuollossa työntekijöiden määrä nousi viidessä vuodessa (2017–2022) 12,8 prosenttia. Näistä noin 9 000 työntekijästä 47 prosenttia oli osa-aikaisia tai sivutoimisia, jolloin osa-aikaisten ja sivutoimisten työntekijöiden osuus koko sosiaalihuollon henkilöstöstä kasvoi 14 prosentista 18 prosenttiin.

Terveydenhuollossa oli vuonna 2022 yhteensä 127 700 työntekijää. Määrä kasvoi 1,0 prosenttia (noin 1 200 työntekijällä) vuodesta 2021 ja 1,4 prosenttia (noin 1 700 työntekijällä) vuodesta 2017. Kuuden isoimman ammattiryhmän joukossa tapahtui selkeitä muutoksia viidessä vuodessa. Vuodesta 2017 vuoteen 2022 toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden määrä laski noin 10 prosenttia ja samalla sairaala- ja laitosapulaisten määrä nousi noin 7 prosenttia.

Vuonna 2022 sairaanhoitajia, kätilöitä ja terveydenhoitajia oli terveydenhuollossa 1 700 työntekijää enemmän (nousu 3,7 %) ja lähihoitajia ja vastaavassa ammatissa työskenteleviä oli 1 700 työntekijää vähemmän (lasku 11,7 %) verrattuna vuoteen 2017. Lähihoitajien ja vastaavien ammattilaisten määrä kasvoi sosiaalihuollossa puolestaan noin 7 200 työntekijällä (nousu 19,5 %).

Vuonna 2022 maakuntien välillä oli huomattavia eroja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärissä. Asukaslukuun suhteutettu henkilöstömäärä oli suurin Etelä-Savossa (530 työntekijää/10 000 asukasta) ja matalin Uudellamaalla (321 työntekijää /10 000 asukasta). Henkilöstömäärän muutoksissa on vastaavasti eroja maakuntien välillä. Vuodesta 2017 vuoteen 2022 aikana Kainuussa henkilöstömäärä nousi 419 työntekijästä 522 työntekijään (nousu 24,6 %) ja Päijät-Hämeessä laski 457 työntekijästä 326 työntekijään (lasku 28,6 %) 10 000 asukasta kohden.

Lataa koko tilastoraportti

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen työntekijöiden määrä on kokonaisuudessaan kasvanut vuosien 2000-2022 aikana. Kasvu näkyy erityisesti sosiaalihuollon työntekijöiden määrässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon työntekijät ovat vähentyneet.

Kuvio. Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö vuosina 2000–2022

Taulukot 

Vuosien 2000–2022 tiedot ovat saatavilla Kuntasektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö -tietokantaraportilta.

Tilastot tietokantaraporteissa

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tämä tilasto kuvaa kunnissa sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja ammattioikeuden saaneita työntekijöitä. Tilastotiedot tuotetaan Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkkatiedustelun aineistosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilasto keskittyy kuntien sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviin, ja aineistoa on tarkennettu yhdistämällä se Valviran ammattirekisterien tietoihin.

Tilastoa ei ole tuotettu vuosina 2016–2023, jolloin tietotuotantoa on kehitetty liittyen tietokantojen muutosvelvoitteisiin sekä laadunvarmistamisen takaamiseksi. THL tuotti Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstä koskevan tilaston edellisen kerran vuonna 2015.

Jatkossa tiedot on tarkoitus julkaista vuosittain Julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö -tilastoraportissa. Julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2023 -tilastoraportti tulee olemaan ensimmäinen sarjassaan.

Lähde

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022
Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal 2022
Personnel in local government health and social services 2022

Tilastoraportti 41/2024, 5.7.2024. THL.  Suomen virallinen tilasto

Lisätietoja

Essi Karvonen
puh. 0295248475

Sanna Palmgren
puh. 0295248210

SOTE-henkilostotiedot(at)thl.fi