Kuntouttava työtoiminta 2019 - Kuntakyselyn osaraportti

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvoi edelleen.

Kuntouttava työtoiminta on kunnallinen sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui Suomessa vuonna 2019 arviolta 45 100 henkilöä*. Tämä on 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016, jolloin tiedonkeruu toteutettiin edellisen kerran. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen lisääntyi 25 -vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osalta, sen sijaan nuorten osuus väheni. Naisten osuus kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista oli noin 44 prosenttia.

Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan kanssa laadittuun aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelmia tehtiin vuonna 2019 arviolta 76 100, mikä oli yli puolet enemmän kuin vuonna 2016.  Vuonna 2019 kuntouttavaa työtoimintaa sisältävien aktivointisuunnitelmien määrä oli arviolta 49 000.

Kunnista 88 prosenttia kykeni vuonna 2019 tilastoimaan aktivointisuunnitelmia, ja näiden kuntien väestöpeitto oli 70 prosenttia koko maan väestöstä. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 83 prosenttia kuntien määrän ja 76 prosenttia väestöpeiton osalta. Osin väestöpeiton mataluus johtuu siitä, että tietoja kerätään ikä- ja sukupuolijakaumilla, joihin osa kunnista ei kyennyt tuottamaan tietoja. Kunnista 81 prosenttia kykeni tilastoimaan kuntouttavaa työtoimintaa sisältävien suunnitelmien määriä, mutta näiden kuntien väestöpeitto oli enää 55 prosenttia.

Kuntien sosiaalitoimen sekä työ- ja elinkeinotoimen yhteispalvelujen monialaisia työllistymissuunnitelmia saatiin rajallisesti mukaan tilastoihin, mikä lisäsi hieman ilmoitettujen aktivointisuunnitelmien kuntakattavuutta, mutta ei käytännössä arviota aktivointisuunnitelmien kokonaismäärästä laskettuna vain kuntouttavan työtoiminnan tiedoista.

Lataa koko tilastoraportti

Graafi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskunta on lisääntynyt tasaisesti 2010-luvulla.
Kuvio 1. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääräarviot1 iän ja sukupuolen mukaan 2010, 2013, 2016 ja 2019.

1 Arvioitu lukumäärätieto on suhteutettu (korotettu) vastausten lukumäärästä vastanneiden kuntien väkiluvusta lasketun väestökattavuuden mukaisesti koko maan tilannetta vastaavaksi olettaen, että vastaamatta jättäneiden kuntien tilanne on samankaltainen kuin vastanneiden. 

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää sosiaalihuoltolakiin nojaten tietoja kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain (189/2001) toteutumisesta, kuntouttavaa työtoimintaa sisältävien aktivointisuunnitelmien laatimisesta, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista.

Tilastokysely on lopetettu. Tilastoja on kerätty vuosina 2010-2019. THL toteutti kuntien sosiaalipalveluja kartoittavan tilastokyselyn kolmen vuoden välein. Tiedot täydensivät Tilastokeskuksen taloustilastojen ja THL:n sosiaalipalvelujen toimintatilaston vuosittaisia tietoja.

Kuntouttavasta työtoiminnasta saadaan jatkossa tietoa sosiaalihuollon uuden seurantarekisteri Sosdatan kautta. Uusien erillisten tiedonkeruiden tarvetta arvioidaan seurantarekisterin kautta saatavan tiedon laadun perusteella.

Lähde

Kuntouttava työtoiminta 2019 – Kuntakyselyn osaraportti
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 2019 – Delrapport om kommunenkäten
Rehabilitative work – Part report of municipal survey 2019

Tilastoraportti 39/2020, 8.10.2020

Lisätietoja

Tuuli Puroharju
puh. 029 524 7042

sähköposti: [email protected]