Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 2019 – Delrapport om kommunenkäten

Antalet klienter hos arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ökade.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd att förbättra sysselsättningsmöjlig-heterna och livskompetensen för långtidsarbetslösa.

Under 2019 deltog uppskattningsvis 45 100 personer i arbetsverksamhet i rehabilite-ringssyfte i Finland. Under 2016 deltog uppskattningsvis 41 700 personer i arbetsverk-samhet i rehabiliteringssyfte. Ökningen var 8 procent jämfört med uppgifterna från 2016. Deltagandet i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ökade med avseende på personer över 25 år, däremot minskade andelen ungdomar. Kvinnornas andel av kun-derna inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte var cirka 43 procent (Figur 1).

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte baserar sig på en aktiveringsplan som gjorts upp tillsammans med kunden eller på en sektorsövergripande sysselsättningsplan. Under 2019 gjordes uppskattningsvis 76 100* aktiveringsplaner medan antalet var under 2016 uppskattningsvis 50 000. Antalet aktiveringsplaner ökade sålunda med 41 procent jämfört med 2016. Antalet aktiveringsplaner som innehöll arbetsverksamhet i rehabili-teringssyfte var uppskattningsvis 49 000* under 2019.

Under 2019 kunde 88 procent av kommunerna statistik föra aktiveringsplanerna även om kommunernas befolkningsbetäckning var 70 procent. Motsvarande siffror var under 2016 83 procent för kommunerna och 76 procent för befolkningstäckningen. Ökningen av befolkningstäckningen berodde delvis på att man samlar information med ålders- och könsfördelning, för vilket kommunerna inte kan producera uppgifter. 81 procent av kommunerna kunde statistik föra antalet planer som innefattade arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte men kommunernas befolkningstäckning var endast 55 procent.

De sektorsövergripande sysselsättningsplanerna från kommunens socialväsende och arbets- och näringsväsendet är inte med i statistiken på ett heltäckande sätt. Detta ökade kommuntäckningen för de anmälda aktiveringsplanerna men i praktiken finns ingen uppskattning av det totala antalet aktiveringsplaner.

Ladda ner hela statistikrapporten

Uppskattning av klientantal* i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under åren 2010, 2013, 2016 och 2019, enligt ålder och kön. * Uppskattad uppgift om antal, svaren har omvandlats enligt befolkningstäckningen beräknad på basis av folkmängden i kommunerna som svarat så att de svarar mot situationen i hela landet, med antagan-det att situationen i de kommuner som inte svarat liknar den som i de kommuner som har svarat.

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistikenkäten har avslutats. THL genomförde en statistik kartläggning av socialtjänsterna i kommunerna vart tredje år från 2007 till 2020. År 2013 har datainnehållet utvidgats med metoderna och tjänsterna inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. År 2016 datainhållet utvidgas med en fråga för att klara grunden för hänvisning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt servicebehovet.

Statistiken innehåller information om hur lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) tillämpades i kommunerna, antal aktiveringsplanerna som innefattade arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Källa

Kuntouttava työtoiminta 2019 – Kuntakyselyn osaraportti
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 2019 – Delrapport om kommunenkäten
Rehabilitative work – Part report of municipal survey 2019

Statistikrapport 39/2020, 8.10.2020

Ytterligare information

Tuuli Puroharju
tel. 029 524 7042

e-post: [email protected]