Vammaispalvelut 2019 – Kuntakyselyn osaraportti

Vammaispalvelujen palvelutarpeisiin vastaamisessa haasteita

Vammaispalvelujen kuntakyselyssä on seurattu vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen toteutumista. Vuotta 2019 koskevaan kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, että palvelusuunnitelman laatiminen ilman aiheetonta viivytystä aiheutti eniten vaikeuksia.

Määräaikojen noudattamisen vaikeuksien kerrottiin usein johtuvan vammaissosiaalityön henkilöstön vähyydestä suhteessa hakemus- ja asiakasmääriin. Henkilöstössä oli vaihtuvuutta ja saatavuusongelmia. Sairaus- ja vuosilomat aiheuttivat myös vaikeuksia.

Vammaispalvelujen kuntakyselyssä on seurattu vammaispalvelujen järjestämistä. Kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, että henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen järjestämisen vaikeudet olivat lisääntyneet.

Palvelujen saatavuudessa, sopivuudessa, laadussa, toimivuudessa sekä palvelujen tuottamisessa oli haasteita. Palveluvalikoimaa ei joko ollut, tai se oli pieni ja kapea.

Eniten vaikeuksia oli järjestää henkilökohtaisen avun palveluita. Noin 56 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista arvioi, että niillä oli jonkin verran tai huomattavasti vaikeuksia järjestää palveluita.

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten ajan. Pienempiä tuntimääriä saavien asiakkaiden osuus on kasvanut ja erilaisten järjestämistapojen käyttäminen on monipuolistunut.

Koko tilastoraportti

Vammaispalvelujen järjestäminen.
Kuvio 1. Vammaispalvelujen järjestämisen toteutuminen v. 2019, % vastanneista kunnista.

Kuvat ja liitteet

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Kuntakyselyn osaraportti sisältää tietoja vammaisten palvelujen järjestämisestä, vammaispalvelulain mukaisien määräaikojen toteutumisesta, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja henkilökohtaisesta avusta.

Tilastokysely on lopetettu. Tilastoja on kerätty vuosina 2007-2019. THL toteutti kuntien sosiaalipalveluja kartoittavan tilastokyselyn kolmen vuoden välein. Tiedot täydensivät Tilastokeskuksen taloustilastojen ja THL:n sosiaalipalvelujen toimintatilaston vuosittaisia tietoja.

Vammaispalveluista saadaan jatkossa tietoa sosiaalihuollon uuden seurantarekisteri Sosdatan kautta. Uusien erillisten tiedonkeruiden tarvetta arvioidaan seurantarekisterin kautta saatavan tiedon laadun perusteella.

Lähde

Vammaispalvelut 2019 – Kuntakyselyn osaraportti
Service för personer med funktionsnedsättning 2019 – Delrapport om kommunenkäten

Tilastoraportti 37/2020, 8.10.2020.

Lisätietoja

Hannele Tanhua
puh. 029 524 6126

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

TILASTO- JA INDIKAATTORIPANKKI SOTKANET

MUUALLA PALVELUSSA

Vammaispalvelujen käsikirja
Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

MUUALLA VERKOSSA

Nordic Social-Statistical Committee (NOSOSCO)
Vammaisuuteen liittyviä tietoja Pohjoismaista

ANNA PALAUTETTA