Tjänster för funktionshindrade 2019 – Delrapport i kommunenkäten

Svårigheterna i ordnande av tjänster för funktionshindrade har ökat

I kommunenkäten om tjänster för funktionshindrade har man följt upp hur tidsfristerna enligt handikappservicelagen förverkligas. Kommunerna som svarade på enkäten 2019 bedömde att uppgörandet av serviceplanen utan obefogat dröjsmål orsakade de största svårigheterna.

Svårigheterna att följa de utsatta tiderna uppgavs ofta bero på bristen på personal inom det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning i förhållande till antalet ansökningar och klienter. Personalen byttes ut och det fanns problem med tillgängligheten till personal. Sjukfrånvaro och semestrar orsakade också svårigheter.

I kommunenkäten om tjänster för funktionshindrade har man följt upp ordnandet av tjänster för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna som svarade på enkäten bedömde att svårigheterna att ordna personlig assistans, färdtjänster och serviceboende hade ökat.

Det fanns utmaningar i tillgången till tjänster, tjänsternas lämplighet, kvalitet, funktionalitet och serviceproduktionen. Det fanns antingen inget tjänsteutbud, eller också var det litet och smalt.

Ordnandet med tjänster för personlig assistans orsakade mest svårigheter. Cirka 56 procent av de kommuner som svarade på enkäten bedömde att de hade några eller betydande svårigheter att ordna tjänsterna.

Antalet klienter som får personlig assistans har ökat under de senaste decennierna. Andelen klienter som får ett mindre timantal har ökat och användningen av olika sätt att ordna tjänster har blivit mångsidigare.

Ladda ner hela statistikrapporten

Den svenska översättningen finns på sidan 33-66.

Grafisk presentation.
Ordnande av tjänster för funktionshindrade 2019, procent av kommunerna som svarade.

Bilagor

Statistikbeskrivning

Kommunenkätens delrapport innehåller uppgifter om anordnande av tjänster för funktionshindrade, realisering av tidsfristerna enligt handikappservicelagen, upprättande av serviceplaner och personlig assistans.

Statistikenkätens har avslutat. THL genomförde en statistik kartläggning av socialtjänsterna i kommunerna vart tredje år från 2007 till 2020. Uppgifterna i kommunenkäten kompletterade uppgifterna om handikappservicen som samlas in för statistik över kommunernas ekonomi och verksamhet.

Källa

Vammaispalvelut 2019 – Kuntakyselyn osaraportti
Tjänster för funktionshindrade 2019 – Delrapport om kommunenkäten

Statistikrapport 37/2020, 08.10.2020. THL.

Ytterligare information

Hannele Tanhua
tel. 029 524 6126

Rut Nordlund-Spiby
tel. 029 524 7082

e-post: [email protected]