Hyvinvointikoordinaattori kunnassa

Hyvinvointikoordinaattori tekee laaja-alaista yhteistyötä

Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Pienemmissä kunnissa koordinaattori voi olla osa-aikainen tai kuntien yhteinen koordinaattori. 

Osassa kunnista koordinaattorin tehtävä on sijoitettuna kunnan keskushallintoon. Tällä tavoin varmistetaan hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti ja sen liittyminen eri sektoreiden työhön. Mikäli tehtävä on sijoitettu osaksi sektorihallintoa, tulee varmistaa toimivat yhteydet keskushallintoon ja muille toimialoille. 

Esimerkiksi Porissa hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on sijoitettu Konsernihallinnon Strateginen suunnittelu ja kehittäminen -yksikköön, joka työskentelee yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja kaupungin muiden toimialojen kanssa. 

Hyvinvointikoordinaattorin työparina toimivat esimerkiksi turvallisuuden, ehkäisevän ja edistävän työn alat sekä alueellinen hyvinvointikoordinaattori. 

Katso kartta: Terveyden edistämisen koordinaattori tai suunnittelija Suomessa (TEAviisari 2021)

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä ovat esimerkiksi

 • Hyvinvoinnin edistäminen osana strategiaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja tilinpäätöstä
 • Raportoiminen kaupungin johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta
 • Kunnan johtoryhmän jäsenyys
 • Hyvinvointitiedon ja kertomustyön koordinointi
 • Yhteistyöstä huolehtiminen kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä
 • Yhteistyö hyvinvointialueen ja maakunnallisten verkostojen kanssa
 • Kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukeminen
 • Ennakkoarvioinnin tuki
 • Hyvien käytäntöjen levittäminen
 • Koulutusten järjestäminen
 • Viestinnälliset tehtävät

Esimerkiksi Hollolan kunnan hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvaus:

 • seuraa ja analysoi toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta
 • seuraa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisia linjauksia ja ohjelmia sekä tukee niiden toimeenpanoa Hollolan kunnassa
 • osallistuu kunnan strategian valmisteluprosessiin hyvinvoinnin asiantuntijana
 • toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana
 • toimii kunnan hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä
 • toimii vanhus- ja vammaisneuvoston valmistelijana ja sihteerinä ja ikälain mukaisen suunnitelman valmistelijana yhteistyössä hyvinvointikuntayhtymän kanssa
 • työskentelee sosiaali- ja terveystoimen asioiden osalta yhdyshenkilönä ja yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja kunnan muiden toimijoiden kanssa
 • aktiivinen viestintä, jolla tehdään hyvinvointityötä näkyväksi (esim. blogi) ja some-viestintä
 • ehkäisevän päihdetyön kunnan yhdyshenkilö 
 • valmiusasioiden koordinointi

Katso TEAviisarista, kuinka monessa kunnassa Suomessa on jo hyvinvointikoordinaattori. 
Terveyden edistämisen suunnittelija tai koordinaattori 2023

Katso TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruun tulosten perustaulukosta kunnan hyvinvointikoordinaattoreiden resursseista
Perustaulukko 26: Hyvinvointikoordinaattorin työpanos 2021

Lähteet

Paahtama S. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 7/2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. Kuntaliitto 2016. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TEA 2021. THL. Tilastoraportti 41/2021.

 

Muualla verkossa

6 kysymystä. Mitä tekee kaupungin hyvinvointikoordinaattori? (KaunisGrani)

Hyte-treffien esitykset  16.9.2022 hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä (Owncloud)

 • Kirsi Mäkilä, Heinola
 • Tanja Tilles-Tirkkonen, Kuopio

Kuntaliitto kartoitti vuonna 2022 kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resursointia ja vastuunjakoa.

Alustavat tulokset ovat Kuntaliiton kalvosarjassa