Hankinnoilla työllistäminen

Hankinnoilla työllistäminen on keino luoda työtilaisuuksia pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille tai nuorille ja ikääntyneemmille työikäisille. Työllistämispotentiaali on suuri, koska julkiset toimijat, kuten kunnat tai kaupungit, käyttävät Suomessa vuosittain yli 35 miljardia euroa palveluiden ja tavaroiden hankkimiseen.

Työllistäminen tapahtuu hankintasopimuksiin kirjattavalla työllistämisehdolla. Ehto täyttyy, kun tarjouskilpailun voittanut yritys tarjoaa työtä niille, joiden on hankala löytää paikkaansa avoimilta työmarkkinoilta.

Työllistyminen voi toteutua osa- tai kokoaikaisena palkkatyönä, palkkatuella, työkokeiluna, oppisopimuksena tai yksilöllisesti muotoiltuina ratkaisuina.

Moni löytää väylän työelämään tai jopa työllistyy vakituisesti

Kaupungille tai kunnalle hankinnoilla työllistäminen on kustannustehokasta, kun työttömyydestä aiheutuvat kustannukset pienenevät ja yksilöiden hyvinvointi lisääntyy. THL:n teettämän kuntalaiskyselyn (Taloustutkimus 2018) mukaan yleinen mielipide puoltaa sosiaalisen vastuun lisäämistä tarjouskilpailutuksiin ja työelämäosallisuudesta huolehtimista.

Hankinnoilla työllistämisen malli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kumppaneineen kehittänyt hankinnoilla työllistämisen mallin, joka on vapaasti hyödynnettävissä. 

Hankinnoilla työllistäminen vaatii tavoitteellista suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

  • Tärkeintä on johdon strateginen tuki.
  • Työvoimapalvelut (TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut, rekrytointiyritykset), kunnan hankintatoimi ja hankintoja toteuttavat yritykset toimivat vuoropuhelussa. 
  • Työllistyvän henkilön työ- ja toimintakyvyn tilanne huomioidaan. 

Lue lisää mallin toteuttamisesta käytännössä:
Hanki ja työllistä! Itseopiskelumateriaali julkisilla hankinnoilla työllistämiseen (2019, pdf 2,1 Mt)

Hankinnoilla työllistäminen on vakiintunut varsinkin pääkaupunkiseudulla

Suomessa hankintojen työllistämisehtoja on kehitetty useassa eri hankkeessa. Toiminta on vakiintunut erityisesti pääkaupunkiseudulla. Muualla Euroopassa työtä on tehty pidempään ja hyviä käytäntöjä on olemassa useassa eri maassa.  

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hanke (2017–2020)

Hankinnoista duunia (HANDU) -hanke (2015–2017)

Lisätietoja

Veera Laurila
projektipäällikkö
p. 029 524 6644
[email protected]

 

Hankinta-Suomi

Suomen ensimmäinen kansallinen hankintastrategia julkaistiin syyskuussa 2020. Se ohjaa tekemään mm. sosiaalisesti kestäviä ja työllistäviä hankintoja. Myös palvelunkäyttäjien ja asiakkaiden osallisuus hankintojen eri vaiheissa on nostettu esiin. Laajaa Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa ohjaa Valtiovarainministeriö.

Hankinta-Suomi -toimenpideohjelma (vm.fi)

Suomen Kuntaliitossa on käynnissä hankinnoilla työllistämisen vauhditushanke 2020-2022, joka on osa toimenpideohjelman toteutusta.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke (kuntaliitto.fi)

Työllistämisehto hankinnoissa: Selvitys nykytilasta, haasteista ja ratkaisuista (Kuntaliitto, 2022)