Väkivalta-aiheiset verkkokoulut

Tällä sivulla voit tutustua THL:n verkkokouluympäristössä kaikille saatavilla oleviin ja maksuttomiin väkivalta-aiheisiin koulutuksiin.

Rekisteröidy ja kirjaudu verkkokouluihin

Barnahus - Lapsiin kohdistuva väkivalta

Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

Verkkokoulussa on neljä osakurssia, jotka koostuvat tekstiä, videoita ja tehtäviä sisältävistä osuuksista:

 1. Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä
 2. Väkivallan seuraukset lapselle
 3. Tunnistaminen ja toimiminen
 4. Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa

Opiskelun päätteeksi voit suorittaa tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen kurssin suorittamisesta. Kurssi lisälukemistoineen on laadittu vastaamaan yhtä korkeakouluopintojen opintopistettä. Mikäli haluat sisällyttää verkkokoulun osaksi opintojasi, varmista ennen suorittamista opintopisteen hyväksiluenta kurssin opettajalta.

Digitaalinen väkivalta -verkkokoulu

Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, oikeuspalveluiden työntekijöille, poliiseille ja edellä mainittujen alojen opiskelijoille.  

Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutus lisää ammattilaisten ymmärrystä lähisuhteissa tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta, vainosta ja pakottavasta kontrollista. Verkkokoulu auttaa tunnistamaan ilmiön monimuotoisuutta ja lisää ammattilaisten valmiuksia puuttua digitaaliseen väkivaltaan. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa esimerkiksi digitaalisen väkivallan ja vainon eri ilmenemismuodoista, tietoturvan parantamisesta, väkivallan eri osapuolten kohtaamisesta ja auttamisesta sekä rikosprosessista.

Koulutus sisältää viisi osiota, joiden suorittaminen kestää noin kaksi tuntia. Koulutuksen lopuksi voi suorittaa tentin ja siitä saa todistuksen. Verkkokoulutuksen voi suorittaa ryhmässä tai itsenäisesti.  Verkkokoulu on vapaasti kaikkien ammattilaisten ja oppilaitosten hyödynnettävissä. Koulutus löytyy Puutu väkivaltaan -verkkokoulun kategoriasta. 

Ihmiskauppa sote-palveluissa kohdattavana ilmiönä

Verkkokoulusta saat tietoa ihmiskaupasta ja työkaluja tilanteisiin, jossa epäily ihmiskaupasta herää. 

Ihmiskauppa on moniulotteinen ilmiö ja vakava vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskauppa ei itsessään kerro, minkälaisesta hyväksikäytöstä on kyse tai minkälaisia palvelutarpeita asiakkaalla on. 

Sote-ammattilaisen on tärkeää ymmärtää, miten kontrollointi voi vaikuttaa yksilön tilanteeseen ja mahdollisuuksiin toimia. Työskentelyssä korostuu yksilön toimijuuden ja osallisuuden tukeminen. 

Verkkokoulutus tarjoaa tietoa ihmiskaupasta, ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvistä rakenteista ja lainsäädännöstä sekä työkaluja tilanteisiin, jossa epäily ihmiskaupasta herää. Koulutus koskee aikuisten kanssa tehtävää työtä. 

Koulutus on jaettu neljään kokonaisuuteen: 

 1. Mitä ihmiskauppa on?
 2. Sote-palvelujen järjestäminen ihmiskaupan uhrille
 3. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
 4. Sote-palvelujen rooli 

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sitä suositellaan jo valmistuneille sote-alan ammattilaisille ja erityisesti sosiaalityöntekijöille. 

Kunniaan liittyvä väkivalta -verkkokoulu

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllisesti toteutettua väkivaltaa. Se ilmenee usein sukupuolistuneena lähisuhdeväkivaltana, joka kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin (HLBTQI+), miehiin ja poikiin sekä uskontokunnista, yhteisöistä ja avioliitoista eroon pyrkiviin ja nuoriin. 

Ominaista kunniaan liittyvälle väkivallalle on yhteisöllinen vallankäyttö ja kontrolli, jolla pyritään rajaamaan ja säätelemään yksilöiden käytöstä. Kunniaan liittyvä väkivalta jää usein piiloon, sillä ilmiön tunnistaminen ja siihen puuttumisen keinot ovat puutteelliset.

Verkkokoulutus kunniaan liittyvästä väkivallasta on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Koulutus kehittää ymmärrystä kunniaan liittyvän väkivallan ilmiöstä, auttaa tunnistamaan kunniaan liittyvän väkivallan eri muotoja, lisää ammattilaisten valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, antaa tietoa ammattilaisten velvollisuuksista, lainsäädännöstä, ihmisoikeuksista ja väkivallan uhrien palveluista sekä vahvistaa väkivallan ennaltaehkäisyä, moniammatillisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä.

Koulutus sisältää neljä osiota, joiden suorittaminen kestää yhteensä 1-2 h. Voit suorittaa koulutuksen suorittaa ryhmässä tai yksin. Koulutus löytyy Puutu väkivaltaan -kategoriasta.

Puutu väkivaltaan - koulutus lähisuhdeväkivallasta

Verkkokoulutus lähisuhdeväkivallasta. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja poliisit sekä näihin ammatteihin opiskelevat henkilöt. Koulutus on kuitenkin kaikkien ammattilaisten vapaasti hyödynnettävissä.

Koulutus

 • lisää tietämystä lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kompleksista ilmiöistä,
 • avaa ihmisoikeussopimuksia ja lainsäädäntöä lähisuhdeväkivaltaan liittyen,
 • haastaa ammattilaista pohtimaan omaa suhdettaan lähisuhdeväkivaltaan,
 • lisää ammattilaisten kykyjä tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan,
 • antaa menetelmiä ja välineitä puuttumiseen,
 • taustoittaa moniammatillisuuden merkitystä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa,
 • lisää tietämystä Suomen väkivaltaspesifeistä auttavista tahoista.

Koulutuksessa sekä ammattilaiset että väkivaltaa kokeneet kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Opiskelun päätteeksi voi suorittaa tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulu

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulu on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että nuorten parissa jo työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät opettajat ja muut ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokoulu on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen.

Verkkokoulu sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyöhön liittyvää perustietoa sekä auttaa kurssin suorittajaa pohtimaan ilmiön herättämiä ajatuksia monipuolisen oppimateriaalin avulla. Kurssilta saa ajankohtaista tietoa siitä, millaisia palveluita radikalisoituneelle ja radikalisoitumisvaarassa olevalle henkilölle ja heidän läheisilleen on tarjolla.

Erilaisten tapaus- ja pohdintatehtävien avulla opittua teoriaa voi soveltaa käytännön työtehtäviin. Nämä tehtävät suositellaan pohdittavaksi yhdessä kollegan kanssa tai työyhteisössä. Verkkokoulun voi nimestään huolimatta suorittaa myös hybridi-toteutuksena, jolloin työyhteisössä järjestetään lähipäivä. Alla lisätietoa lähipäivän järjestämisestä. Lähipäivään tarvittavat materiaalit ovat saatavilla verkkokoulusta.

Verkkokoulu on maksuton, ja hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja voi tulostaa itselleen todistuksen. Kurssin yhteydessä on myös lisälukemisto, jonka avulla aiheeseen voi perehtyä vielä syvällisemmin.

MUUALLA PALVELUSSA

Rekisteröidy ja kirjaudu THL:n verkkokouluihin

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote -kurssi

Verkkokurssi tarjoaa työkaluja rikos- ja riita-asioiden sovitteluun sekä tietoa niihin liittyvästä oikeudellisesta näkökulmasta. Se on toteutettu yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aseman Lapset ry:n kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 19.5. mennessä.

AMK-tasoinen kurssi
YAMK-tasoinen kurssi