Eristäminen

Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä perusteella on vaaraksi itselleen tai muille, tai jos eristäminen on muusta erityisen perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. 
Lastensuojelulaki 70 § 1 momentti (Finlex)

Eristämistä ei saa koskaan käyttää kasvatuksellisilla perusteilla tai rangaistuksena. Ennen eristämisen käyttämistä on aina harkittava, olisiko tilanne selvitettävissä käyttämällä muita lievempiä keinoja. Esimerkiksi lapsen rauhattomuus, sekavuus tai äänekkyys eivät sellaisenaan oikeuta eristämiseen.

Käytännössä lasta saatetaan joskus kasvatuksellisena keinona kehottaa menemään hetkellisesti omaan huoneeseensa rauhoittumaan. Lapsen rauhoittuminen omassa huoneessa ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa rinnastua lapsen eristämiseen. Lapsi on tällöin huoneessa pelkästään suullisen kehotuksen perusteella. Lainvastaisesta eristämisestä on kyse silloin, kun lasta tosiasiassa estetään poistumasta omasta huoneestaan tai lapsi joutuu oleskelemaan vastentahtoisesti omassa huoneessaan pitkiä aikoja ilman, että kyse olisi eristämissäännöksessä tarkoitetusta lapsen käyttäytymisestä.
EOAK 25.7.2019 dnro 5679/2018

Kesto ja jatkuva arviointi

Eristämistä ei saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen huolenpito ja hoito välttämättä edellyttää. Eristämistä ei saa ilman uutta päätöstä jatkaa yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia. Eristäminen on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä. 
Lastensuojelulaki 70 § 1 momentti (Finlex)

Eristämistä voidaan välittömästi jatkaa uudella päätöksellä vain, jos eristämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Edellytyksenä on lisäksi, ettei lapsen hoitoa ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää muulla tavalla. Eristämisen pisin kokonaisaika ei saa ylittää 24 tuntia.
Lastensuojelulaki 70 § 3 momentti (Finlex)

Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä lapselle on suoritettava lääkärintarkastus, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa lääkärintarkastus tulee suorittaa myös eristämisen alkaessa, eristämisen aikana tai eristämisen päättyessä. 
Lastensuojelulaki 70 § 4 momentti (Finlex)

Eristämisolosuhteet

Eristämisen on tapahduttava laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstön jatkuvan huolenpidon alaisena. Kun lapsi on määrätty eristettäväksi, on samalla määrättävä, kuka laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvista työntekijöistä vastaa lapsen turvallisuudesta eristämisen aikana. Tämän työntekijän on valvottava lasta koko erillään pitämisen ajan siten, että on joko samassa tilassa lapsen kanssa tai tilan välittömässä läheisyydessä niin, että työntekijällä on mahdollisuus saada yhteys eristettyyn lapseen. Myös lapsella on oltava mahdollisuus saada yhteys hänen turvallisuudestaan vastaavaan työntekijään ja keskustella tämän kanssa. Eristämisolosuhteiden on oltava sellaiset, että lapselle pystytään turvaamaan riittävä huolenpito ja hoito rajoituksen aikana.
Lastensuojelulaki 70 § 2 momentti (Finlex)

Lasta on valvottava koko erillään pitämisen ajan siten, että tähän on jatkuva kuulo- ja näköyhteys. Sekä valvojalla että lapsella on oltava jatkuvasti mahdollisuus vuorovaikutukseen keskenään. Kutsukellolla ja kameravalvonnalla ei voida korvata henkilökohtaista vuorovaikutusta. 
HE 237/2018 vp (Eduskunta)

Eristämiseen käytettävän tilan tulee olla hoidon ja huolenpidon kannalta tarkoituksenmukainen. Tilan pitää olla turvallinen ja kalustuksen mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttava. Laki ei kuitenkaan edellytä, että eristämistä varten tulisi olla erillinen tarkoitukseen varattu huone eikä vähävirikkeisyys ole eristystoimenpiteen lähtökohta. Huonejärjestelyillä ei saa viestittää, että kyseessä olisi rangaistus. 

Eristämisen aikana on huolehdittava, että lapsella on mahdollisuus ruokailla, saada raitista ilmaa ja käyttää saniteettitiloja. Eristämistilassa on oltava saatavilla vettä ja riittävästi valoa. Eristystilassa on oltava kello sijoitettuna siten, että lapsi voi seurata ajankulua. 

HE 237/2018 vp, s. 58-59 (Eduskunta)

Päätöksenteko ja kirjaaminen

Eristämisestä tekee päätöksen

 • laitoksen johtaja tai 
 • hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

Lastensuojelulaki 70 § 2 momentti (Finlex)

Päätös on annettava tiedoksi lapsen huoltajalle ja 12 vuotta täyttäneelle lapselle, joilla on päätöksestä valitusoikeus.
Lastensuojelulaki 89 § 4 ja 5 momentti (Finlex)

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee viipymättä ilmoittaa eristämisestä tai sen jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.
Lastensuojelulaki 70 § 5 momentti (Finlex)

Eristämistä koskeviin asiakirjoihin on kirjattava selkeästi

 • kuvaus rajoitustoimenpiteestä
 • eristämiseen johtanut tilanne
 • eristämisen toteuttamistapa
 • kuvaus siitä, minkälaisia muita rajoituksia on mahdollisesti käytetty samaan aikaan
 • eristämisen peruste ja kesto
 • tieto eristämisestä päättäneen, sen käytännössä toteuttaneen ja siinä läsnä olleen henkilön nimistä
 • kuvaus toimenpiteen vaikutuksesta hoito- ja kasvatussuunnitelmaan ja 
 • lapsen kuulemisen tapa ja lapsen mielipide
 • miten eristämisen jatkamisen perusteita on arvioitu jatkuvasti eristämisen aikana sekä
 • eristämisen lopettamiseen johtaneet perusteet ja syy.

Lastensuojelulaki 74 § 1 ja 2 momentti (Finlex)
Päätöksenteko ja kirjaaminen

Jos lapsen eristämiseen on liittynyt muita rajoitustoimenpiteitä, kuten kiinnipito, henkilöntarkastus tai henkilönkatsastus, on näistä rajoituksista tehtävä omat kirjaukset ja päätökset siten kuin laissa edellytetään.
Kiinnipitäminen
Henkilöntarkastus
Henkilönkatsastus

Muutoksenhaku

Eristämistä koskevasta asiasta saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Muutosta saavat hakea 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen huoltaja. Päätöksessä tulee olla muutoksenhakuohje. Tämän lisäksi lapselle ja huoltajille on annettava ymmärrettävällä tavalla tietoa heidän käytössään olevista muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista.
Lastensuojelulaki 89 § 4 ja 5 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 32 a § (Finlex)

Rajoituksen lapsikohtainen arviointi

Sijaishuoltopaikassa on arvioitava rajoituksen käyttöä yhdessä lapsen kanssa heti, kun hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. 
Lastensuojelulaki 74 a § 1 momentti (Finlex)
Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa – Rajoituksen lapsikohtainen arviointi