Förändringar i specialomsorgslagen 1.1.2023

Ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster överfördes från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Specialomsorgsdistrikten upphörde och ansvaret för att organisera specialomsorg flyttades från specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena. Detta krävde nödvändiga ändringar i specialomsorgslagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda RP 312/2022 (Riksdagen)

Observera dessa förändringar i specialomsorgslagen

Lagen om specialomsorger ändrades så att det blir möjligt att producera specialomsorger på avdelningar för psykiatrisk vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning samt att använda nödvändiga begränsningsåtgärder på dessa avdelningar.

Lagändringarna tryggar dessutom också ordnandet och tillhandahållandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet och semesterverksamhet för barn med funktionsnedsättning i samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena. Klienternas ställning förändras inte.  

Läs mer om förändringarna: Ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn med funktionsnedsättning som ett samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet (pdf 345 kb, Hyvil och Kommunförbundet, på finska)

Lagändringarna föreskrev också att två separata krävande multiprofessionella expertgrupper ska ersätta de nuvarande ledargrupperna för specialomsorger: 

  1. Den beslutsfattande expertgruppen för krävande multiprofessionellt stöd fattar beslut om specialomsorger. Det bör finnas minst tre medlemmar i den beslutsfattande expertgruppen som är tjänstemän inom välfärdsområdet. Kompetens inom medicin, psykologi och socialt arbete ska vara representerad i expertgruppen. 
  2. Expertgruppen för krävande multiprofessionellt stöd gör undersökningar och ger utlåtanden och är ett stöd till klienten i det praktiska arbetet.

Det är viktigt att dessa expertgrupper inte består av samma personer. 

OBS! För personer som får specialomsorg skall det fortfarande göras upp specialomsorgsprogram! 

Se närmare i Handbok om funktionshinderservice: