Den nya funktionshinderservicelagen

två korgbollsspelare med en boll som kastas mot korgen

Sidans innehåll

Ny lag om funktionshinderservice

Funktionshinderservicelagen godkändes i  plenum den 1 mars 2023. Ärendet godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 52/2022 rd). Republikens President har stadfäst lagen om funktionshinderservice den 14.4.2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) finns på Finlex webbsidor. 

Riksdagen godkände funktionshinderservicelagen (Riksdagen)

Lagens ikraftträdande

Regeringen föreslår att den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft 1.1.2025

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft 1.1.2025. 

Lagens tillämpningsområde kommer att förtydligas genom genom en separat proposition från regeringen under 2024.

Avsikten är att en regeringsproposition om precisering av tillämpningsområdet för den nya lagen om funktionshinderservice ska lämnas till riksdagen i början av hösten 2024.

Den nuvarande handikappservicelagen (Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987) är just nu fortfarande i kraft, liksom specialomsorgslagen (Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977).

Behandling av ärendet i riksdagen

Behandlingen i riksdagen gällande ikraftträndandet av den nya lagen

Bekanta dig med de tjänster som tillhandahålls i den nya lagen om funktionshinderservice 

Handboken om funktionshinderservice har publicerat innehåll i enlighet med den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) som underkapitel på den här sidan.  Texterna kommer att publiceras gradvis vartefter de är färdiga. Texterna om tjänster enligt den nya lagen är utkast. Innehållet i utkasten har granskats, men redaktionella ändringar görs i texten. Dessutom fungerar inte alla länkar. Innan den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft överförs texterna till avsnittet Stöd och service i Handbok om funktionshinderservice. 

För närvarande har följande innehåll publicerats: 

Tilläggsinformation på SHM:s webbsida

Utbildningar om den nya lagen

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade en utbildning (på finska) 25.5.2023 som var öppen för alla med den nya lagen om funktionshinderservice som tema.

På SHM:s sidan finns det ett svenskspråkigt presentationsmaterial (diabilder) med hjälp av vilket utbildningen kan följas upp. 
Ministeriet ordnar en öppen utbildningsdag med lagen om funktionshinderservice som tema (SHM)

Avsikten med reformen av funktionshinderlagstiftningen

Syftet med reformen av funktionshinderlagstiftningen och den nya lagen är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov. Rätten till tjänsterna ska inte basera sig på diagnoser, utan på behoven.

Avsikten är att den gällande lagen om funktionshinderservice (Handikappservicelagen 380/1987) upphävs när den nya lagen träder i kraft. Den nya lagen innehåller bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Paragraferna i lagen om klientavgifter ändras så de motsvarar tjänsterna i den nya lagen.

Samtidigt görs ändringar i processen för serviceplanering och beslutsfattande i socialvårdslagen.  I specialomsorgslagen (519/1977) kvarstår de paragrafer som gäller stärkt självbestämmanderätt, begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och specialomsorger som är oberoende av en persons vilja. 

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska beaktas bättre.

 

 

Närmare information

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp (Pressmeddelande 29.9.2023, SHM)

Regeringen föreslår att lagen om funktionshinderservice träder i kraft senare (Pressmeddelande 31.8.2023, SHM)

Utlåtanden begärs om senareläggning av ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice (Pressmeddelande 3.7.2023, SHM)

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft den 1 oktober 2023 (Pressmeddelande 13.4.2023, SHM)

Lagen om specialomsorger för personer med utvecklingsstörning ändras för att tjänsternas kontinuitet i välfärdsområdena ska vara tryggad efter den 1 januari 2023 medan riksdagen fortsätter behandla lagen om funktionshinderservice (Pressmeddelande 24.11.2022, SHM)

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice (Pressmeddelande 22.9.2022, SHM)

Responsen från remissbehandlingen beaktas i reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice (Pressmeddelande 30.6.2022, SHM)

Förslaget till ny lag om funktionshinderservice på remiss (SHM 17.2.2022)

Reformen av funktionshinderlagstiftningen bereds under 2021 (SHM 23.4.2021)

Reformen av funktionshinderservicelagstiftningen startar (SHM 25.1.2021) (Handbok om funktionshinderservice)

Tryggande av delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom funktionshinderservicen. Rapport från delaktighetsarbetsgruppen (SHM 2021:4)

Delaktighetsarbetsgruppens förslag om bestämmelser som stärker delaktigheten för personer med funktionsnedsättning på remiss (SHM 22.12.2020)