Coronasymtom anmälda av de smittade själva i Finland (COVID-19)

Datainsamling har avslutats 31.12.2021. Denna sida uppdateras inte längre.

 

THL publicerar information om de coronasymtom som de smittade själva anmäler i tjänsten OmaOlo via THL:s API för öppna data.

API-adress:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json

Materialets ämnesområde: epirapo

Materialets namn: omaolosymp

Nytt i versionen som publicerades 20.8.2020

Nya mätare för symtomanmälan lades till

 • n_omaolo_yska
 • n_omaolo_kkkipu
 • n_omaolo_kuume
 • n_omaolo_hengvaik
 • n_omaolo_psarkyn_omaolo_oksentelu
 • n_omaolo_lkipu
 • n_omaolo_hajuaistinheikkeneminen

Mätare for Totalt antal anmälningar lades till: n_omaolo_kaikki
Beskrivningen Antalet anmälningar (n_omaolo_tt2) har preciserats så att den gäller i synnerhet brådskande vårdhänvisningar. Mätarens innehåll förblir oförändrat.

Beskrivning av materialet

Materialet innehåller uppgifter som medborgarna själva lämnat i OmaOlo-tjänsten. Uppgifterna kommer från de uppgifter som medborgarna rapporterat i OmaOlo-tjänstens symtombedömning för covid-19.

I materialet presenteras uppgifter om symtom som respondenten har angett i OmaOlo för att utreda om de har en koppling till covid-19. Det omfattar även anmälningar i fall där OmaOlo inte har rekommenderat att personen söker sig till hälsovården. Symtomen är : hosta, halsont, feber, andningssvårigheter, huvudvärk, kräkningar och diarré, muskelsmärta samt nedsatt luktsinne. En enskild person kan ha uppgett flera symtom i samma anmälan.

Dessutom innehåller materialet uppgifter om antalet anmälningar där OmaOlo-tjänsten har rekommenderat användaren att brådskande söka sig till hälsovården utgående från de anmälda symtomen samt det totala antalet symtomanmälningar.
Information om OmaOlo-tjänsten

Kombinationer som granskas

I materialet kan man granska tidsserier utifrån antalet symtomanmälningar som inkommit till OmaOlo. Tidsserierna är tillgängliga regionalt och per åldersgrupp, med en veckas eller en dags noggrannhet. Tidsserierna enligt åldersgrupp är tillgängliga på dagsnivå för sjukvårdsdistrikten.

De sammanlagda siffrorna för nuläget när det gäller anmälningarna är tillgängliga kommunvis. Om en kommun har färre än 5 anmälningar rapporteras inte antalet.

Via API kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format. Materialet erbjuder endast en begränsad mängd möjliga granskningar, antalet erbjuds inte indelat enligt alla dimensioner. Mer information i exemplen.

Dimensioner och mätare

Dimensioner

Tid: vecka, dag (för 2020)

 • id: dateweek2020010120201231
 • rot: 443686 (Tid)

Område: Sjukvårdsdistrikt, Kommun

 • id: hcdmunicipality2020
 • rot: 445222 (Alla områden)

Åldersgrupp: 10-årsåldersgrupper 0–80+

 • id: ttr10yage
 • rot: 444309 (Alla åldersgrupper)

Mätare

 • Antalet anmälningar

Beskrivning av mätaren (tekniskt namn inom parentes)

 • Antalet anmälningar med brådskande vårdhänvisning (n_omaolo_tt2)
 • Totalt antal anmälningar (n_omaolo_kaikki)
 • Hosta (n_omaolo_yska)
 • Halsont (n_omaolo_kkkipu)
 • Feber > 37,5 C (n_omaolo_kuume)
 • Andningssvårigheter (n_omaolo_hengvaik)
 • Huvudvärk (n_omaolo_psarky)
 • Kräkningar och diarré (n_omaolo_oksentelu)
 • Muskelsmärta (n_omaolo_lkipu)
 • Nedsatt luktsinne (n_omaolo_hajuaistinheikkeneminen)

Exempel

Alla brådskande vårdhänvisningar som ingår i anmälningarna indelade enligt ålder:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=ttr10yage-444309&filter=measure-452216

Alla anmälningar indelade enligt sjukvårdsdistrikt:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=hcdmunicipality2020-445222&filter=measure-460489

Alla anmälningar som omfattade hosta indelade enligt kommun:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=hcdmunicipality2020-445268L&filter=measure-460491

Alla anmälningar indelade enligt datum:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=dateweek2020010120201231-443702L&filter=measure-460489

Alla anmälningar indelade enligt vecka och sjukvårdsdistrikt:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek2020010120201231-443686&column=hcdmunicipality2020-445222&filter=measure-460489

API-logik

API baserar sig på dimensioner som bildar ett par bestående av id och rot (dvs. ett sid-par) Av dessa två är id text och roten en sifferserie. Som avskiljare för dessa används bindestreck (-).

I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga id-rotpar på adressen:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.dimensions.json

Den egentliga datan hittar man enligt den här modellen:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>

Du kan lägga till nödvändigt antal id-rotpar i rad- och kolumn-variablerna i modellen. Antalet tillgängliga mätare får man genom att skriva in följande som parametrar på raden:
id är dateweek2020010120201231 och sid är 443686.

För mätarna får man det på motsvarande sätt:
id är measure och sid är 141082.

Genom att kombinera dessa med ovanstående får man:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek2020010120201231-443686&column=measure-141082

Det går att få med fler dimensioner genom att lägga till rad- och/eller kolumndimensioner.

Om man till exempel utöver det nyligen nämnda vill ha med sjukvårdsdistrikten, är sjukvårdsdistriktens id och sid hcdmunicipality2020 och 445222. Så här får man det: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek2020010120201231-443686&row=hcdmunicipality2020-445222&column=measure-141082

Om man inte vill ha alla uppgifter från någon dimension kan de också begränsas med ett filterkommando.

Vi tar exemplet ovan med bara 20–30-åringar. Då lägger vi till &filter=ttr10yage-444254 och får följande:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?row=dateweek2020010120201231-443686&row=hcdmunicipality2020-445222&column=measure-141082&filter=ttr10yage-444254

Förutom i JSON-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via API. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen. Första exemplet i CSV-form:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.csv?row=dateweek2020010120201231-443686&column=measure-141082

Obs! Om man använder så många dimensioner att informationen inte kan presenteras till exempel av skäl som gäller integritetsskydd, ger gränssnittssökningen inget felmeddelande, utan returnerar logiskt rätt struktur, men datainnehållet är tomt.

Mer information

Exempel på användningsfall: Läsning av API på R-språk

# Paket för editering och visualisering av data
library(tidyverse)

# Paket för att läsa material
library(jsonlite)

# Materialet läses från gränssnittet
materialet <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/omaolosymp/fact_epirapo_omaolosymp.json?column=ttr10yage-444309")

# dimensionens namn och id bryts ner i delar
label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$label))
index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$index))

# Koderna namnges
names(label) <- "label"
names(index) <- "index"

# Koderna bildar en kolumn som kan användas för att kombinera mätarens värden med dimensionernas uppgifter
label <- rownames_to_column(label)
index <- rownames_to_column(index)

# Kombineras med radnamnet
kategoriat <- index %>% left_join(label, by = "rowname")

# Data frame skapas, med mätarens värden bildar en kolumn
data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))

# Data frame namnges och bildar en identifierande kolumn
names(data) <- "Oireilmoituksien lukumäärä"
data <- rownames_to_column(data)
data$rowname <- as.numeric(data$rowname)

# Kombineras med annat material med hjälp av identifikationen
dataset <- kategoriat %>% left_join(data, by = c("index"="rowname"))

Kontaktuppgifter

Kontakt och förfrågningar om öppna data om covid-19:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Kontaktuppgifter om andra öppna material från THL

På andra webbplatser

Uppgifter finns för varje sjukvårdsdistrikt och hela landet samt enligt åldersgrupp.
Statistiktabeller för symtomdata

Om du misstänker coronasmitta ska du göra en symtombedömning i Omaolo-tjänsten.
Gå till tjänsten Omaolo