Kvalitetsrapportering för vaccinationsregistret (COVID-19)

Här beskrivs THL:s öppna material som innehåller uppgifter om antalet och kvaliteten på vaccinationsuppgifter som tagits emot i THL:s  vaccinationsregister. Materialet publiceras via API för THL:s öppna data samt via rapporteringshelheten THL:s statistikkub.

Med hjälp av API kan man producera till exempel automatiserade granskningar av informationsleveranserna eller rapporter. Statistikkuben möjliggör att materialet granskas som tabeller. 

Materialets målgrupp är de organisationer som lämnar uppgifter och informationssystemsleverantörerna.

API-adress: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json

Materialets ämnesområde: vaccreg

Materialets namn: uptake

Beskrivning av THL:s API för öppen data (på finska)

Licens för THL:s öppna data (på finska)

Beskrivning av materialet

Materialet innehåller vaccinationsuppgifter som mottagits i THL:s Vaccinationsregister. Materialet innehåller alla anmälda vaccinationsuppgifter så det är möjligt att samma uppgift rapporterats från flera olika organisationer. Därför lönar det sig inte att använda materialets uppgifter för att bedöma antalet vaccinerade personer eller vaccinationstäckningen.
Information om vaccinationsregistret

Indikatorer

Mätare Mätarens kod Beskrivning Källa
Antalet mottagna vaccinationer NVAC Antalet vaccinationsanteckningar som överförts till vaccinationsregistret. Innehåller alla anteckningar som olika organisationer skickat (med undantag av uppdateringar). THL Vaccinationsregister
Satsnumrens anteckningsgrad ERAKIRJ Hur stor del av anteckningarna har vaccinets satsnummer. Andelen anges i procent.

THL Vaccinationsregister

Dimensioner

Dimension Dimensionens identifikation Nivå Nivåns identifikation Rotnodens identifikation (SID) Beskrivning
Serviceproducent vacregpaltu Serviceproducent (TOPI) paltu 514346 Namn och enhetskod för den enhet som skickat vaccinationsanteckningen. 
Vaccin vaccine Vaccin vaccine 514365 Förkortningen på vaccinets s.k. generiska namn. 
Område  hcd Sjukvårdsdistrikt hcd 515488 Sjukvårdsdistrikt som härletts utifrån kommunen för organisationen som gjort vaccinationsanteckningen, enligt statistikcentralens nuvarande områdesindelning. Kommunuppgiften härleds i regel utifrån organisationsregistret och i andra hand utifrån serviceproducentsregistret.
Tid yearweek År  year 515647 ISOår. Det år som motsvarar ISO-veckan. 
- - Vecka week - Vecka som motsvarar datum för vaccinationsbesöket (veckonummer enligt ISO-standarden).

API-logik

Via API kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format.

Gränssnittet bygger på dimensioner som fördelar sig på paren <dimensionsidentifikation> - <nodidentifikation> (id-sid). Av dessa två är id text och sid en sifferserie. Som avskiljare används bindestreck (-).  Genom att välja ett eller flera id-sid-par, väljer man det perspektiv man vill granska datan från.

I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga id-sid-par på adressen https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.dimensions.json

Den egentliga datan finns på adressen: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json

Den här adressen återställer materialets standardvy: Förfrågan till gränssnittet bildas enligt följande: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/uptake/fact_uptake.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>&filter=measure-<,mätarens id>.

Efter frågetecknet kommer de önskade id-sid-paren för rad- och kolumn-variablerna (row, column). Den valda mätaren väljs med variabeln filter.

Förutom i JSON-stat-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via API. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen.

Mer information om formatet JSON-stat 

Kontaktuppgifter

Kontakt och frågor om materialet kan skickas till:
rokotusrekisteri(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data kan skickas till:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Kontaktuppgifter till de som ansvarar för THL:s öppna material